Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи

С предложения проект на наредба се цели, в случай на заплаха, да се осигурят необходимите мерки за сигурност при охраната на магистрати, като се отчитат добрите европейски практики. Върховният закон на всяка европейска държава възлага функциите по налагане и утвърждаване върховенството на закона на органите на съдебна власт. Поради изключителните правомощия, които магистратите имат във връзка с правораздаването и контрола за законност, посегателството срещу тях е не само посегателство срещу личността, но и пряко посегателство срещу върховенството на закона. Проектът има за цел и подобряване на взаимодействието между екипа за охрана и охраняваните лица, като се предвижда изпълнението на поетите задължения за охрана и необходимото съдействие на охраняваното лице да се оформят в споразумение. За регламентиране съдържанието на споразумението се създава приложение № 3 към чл. 5, ал. 1. Регламентира се задължение за административния ръководител, след получаване на сигнала за заплаха, да информира за него магистрата, за когото се отнася този сигнал. Предвижда се и срок до 24 часа за изготвяне и представяне на предложение за охрана до министъра на правосъдието, каквото задължение досега не беше предвидено при тази хипотеза. Въвежда се съгласуване на предлагания вид на охрана, поставянето и снемането на техническите средства и план за охрана с охранявания магистрат, запознаването му с постъпилата информация по заплахата и степента на застрашеност. Тези разпоредби целят допълнителни гаранции за личната неприкосновеност на застрашеното лице. Степента на застрашеност ще се преценява въз основа на оценка на заплахата, която ще се изготвя съгласно методика за оценка на заплахата и характеристика на риска по приложение № 2 към чл. 4, ал. 6.Предвижда се със заповед на министъра на правосъдието да се създаде Съвет за охрана на застрашени съдии, прокурори и следователи, с цел по – голяма оперативност за вземането на решения относно степента на застрашеност на магистрата, осигуряването на охраната или отказът от такава, вида и мерките за охрана на застрашеното лице.


Дата на откриване: 7.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари