Обществени консултации

Усъвършенстване на административното обслужване в областта на бизнес средата

.Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Целите на планарните промени са:

          -  превръщане на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешни административни услуги;

          -  електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса;

          -  групиране на услугите на принципа "Епизоди от живота" и "Бизнес събития";

          -  стандартизиране на услугите на териториалните и специализираните териториални администрации;

          -  преминаване към комплексно административно обслужване.

Предвижда се трансформацията в обслужването да се извърши чрез промени в Административнопроцесуалния кодекс. Целта е подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. Мащабът на предлаганите промени има отражение, на практика върху цялото законодателство – в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени промени в общо 142 закона.

В периода 04 декември 2018 г. – 03.01.2019 г. беше открита първата предварителна обществена консултация по промените в Административнопроцесуалния кодекс. Получени бяха 18 становища чрез Портала за обществени консултации и 13 по официален път или електронна поща.

С оглед обхвата на промените в основополагащи разпоредби от кодекса, стартира втори кръг от обществени консултации по предложените промени, които са насочени към конкретни заинтересовани страни – както към крайните потребители на административни услуги, така и към лицата и организациите, които осъществяват административно обслужване. Фокусът е върху неинституционалните доставчици на административни услуги – лица, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги.

Поради разнородната правна материя, която урежда споменатите обществени отношения, ще се проведат 24 по-фокусирани тематични консултации на предвидените промени.

Обществените консултации са структурирани тематично, както следва:

  

          01. Трансформация в модела на административното обслужване – общи правила

          02. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на авторското и патентното право

          03. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на банковите услуги

          04. Подобряване на бизнес средата и търговските отношения чрез усъвършенстване административното обслужване

          05. Усъвършенстване на административното обслужване при издаване на документи за гражданското състояние

          06. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на електронното управление

          07. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на енергетиката

          08. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на застраховането

          09. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на здравеопазването

          10. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на земеделието и горите

          11. Усъвършенстване на административното обслужване при инвестиционни инициативи

          12. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на културата

          13. Трансформация в модела на административното обслужване в системата на местната власт

          14. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на образованието

          15. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на околната среда

          16. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на отбранителната политика

          17. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на сигурността

          18. Усъвършенстване на административното обслужване при реализиране на правото на собственост

          19. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на социалната политика

          20. Трансформация в модела на административното обслужване в системата на съдебната власт

          21. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на транспорта и пощенските услуги

          22. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на туризма

          23. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на финансовата и данъчната политика

          24. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на храните

 

За всяка от консултациите е предвиден срок от 14 дни, в рамките на който заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на модела на административно обслужване, в контекста на целите на правителствената политика в тази област. Консултациите в областите, в които промените са съществени, ще включват и други начини за консултиране освен онлайн обсъждането.

Всички изразени мнения и становища ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации.

Настоящата консултация разглежда промените в тематична област "Бизнес среда".

Линк към първата предварителна консултация от периода 04.12.2018 – 03.01.2019 г.

Предложения могат да бъдат изпращани и на имейл k.bozhanov@government.bg и на agency@strategma.bg.


Дата на откриване: 8.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 22.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 март 2019 г. 11:02:58 ч.
poptolev-tn

Моето мнение

3.1. С измененията на Кодекса на труда, в сила от 22.12.2017 г., се въведе изискване участниците или кандидатите в процедури по Закона за обществените поръчки да представят удостоверение, че работниците и служителите нямат вземания към тях. В публикувания за обсъждане проект на закон е предвидено отпадане на изискването да се представя удостоверение за установяване на посоченото обстоятелството, предвид липсата на компетентен държавен орган, който да го издаде. Вместо това е предвидено участниците или кандидатите да представят пред комисията декларация за установяване на обстоятелството. Смятате ли, че с това решение ще се постигне целта на законовите изменения от 2017 г. – закрила на правата на работниците и служителите? – След като няма орган, който да удостовери обстоятелствата,  че работниците и служителите нямат вземания към тях, това означава, че няма и кой да провери и въпросната декларация. Както и сегашното положение, така и промяната няма да доведе до закрила на правата на работниците и служителите. Възможно е да се намери друго решение, но такъв въпрос на този етап не се поставя.

3.2. Предвид създадената практика от някои възложители по тълкуване на възможността за предоставяне на гаранция при авансови плащания под формата на застраховка, в публикувания за обсъждане проект на закон се предлага застраховката да може да обхваща както изпълнението на договора, така и авансово предоставените средства. Намирате ли това законодателно решение за удачно? Ако не – поради какви съображения? – Не разбирам защо държавата постоянно се стреми да регулира взаимоотношенията между договарящите се страни. Оставете ги сами да си се разберат, какви гаранции ще се искат. Държавата трябва да регулира изискванията само на публичните институции и в това отношение предложението е приемливо.

3.3. Адекватно ли е въвеждането на мълчаливото съгласие при процедурата по одобряване на идентификационните знаци на производителите на бутилки по Закона за измерванията?  - Мълчаливото съгласие е адекватно за почти всички административни процедури, а не само за идентификационните знаци на производителите на бутилки по Закона за измерванията.

3.4. Съгласни ли се с предложението за служебно вписване на обстоятелствата относно решението за откриване на производство по несъстоятелност и решението за обявяване в несъстоятелност, незабавно след вписването на съответното обстоятелство в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел? – ДА съгласен съм.Не съм убеден, че това са всички въпроси, които засягат проблемите за усъвършенстване на административното обслужване на бизнес средата. Очаквах много повече въпроси!Тошко Поптолев