Обществени консултации

Усъвършенстване на административното обслужване в областта на околната среда

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. Целите на планарните промени са:

          -  превръщане на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешни административни услуги;

          -  електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса;

          -  групиране на услугите на принципа "Епизоди от живота" и "Бизнес събития";

          -  стандартизиране на услугите на териториалните и специализираните териториални администрации;

          -  преминаване към комплексно административно обслужване.

Предвижда се трансформацията в обслужването да се извърши чрез промени в Административнопроцесуалния кодекс. Целта е подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. Мащабът на предлаганите промени има отражение, на практика върху цялото законодателство – в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени промени в общо 142 закона.

В периода 04 декември 2018 г. – 03.01.2019 г. беше открита първата предварителна обществена консултация по промените в Административнопроцесуалния кодекс. Получени бяха 18 становища чрез Портала за обществени консултации и 13 по официален път или електронна поща.

С оглед обхвата на промените в основополагащи разпоредби от кодекса, стартира втори кръг от обществени консултации по предложените промени, които са насочени към конкретни заинтересовани страни – както към крайните потребители на административни услуги, така и към лицата и организациите, които осъществяват административно обслужване. Фокусът е върху неинституционалните доставчици на административни услуги – лица, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги.

Поради разнородната правна материя, която урежда споменатите обществени отношения, ще се проведат 24 по-фокусирани тематични консултации на предвидените промени.

Обществените консултации са структурирани тематично, както следва:

          

          01. Трансформация в модела на административното обслужване – общи правила

          02. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на авторското и патентното право

          03. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на банковите услуги

          04. Подобряване на бизнес средата и търговските отношения чрез усъвършенстване административното обслужване

          05. Усъвършенстване на административното обслужване при издаване на документи за гражданското състояние

          06. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на електронното управление

          07. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на енергетиката

          08. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на застраховането

          09. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на здравеопазването

          10. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на земеделието и горите

          11. Усъвършенстване на административното обслужване при инвестиционни инициативи

          12. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на културата

          13. Трансформация в модела на административното обслужване в системата на местната власт

          14. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на образованието

          15. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на околната среда

          16. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на отбранителната политика

          17. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на сигурността

          18. Усъвършенстване на административното обслужване при реализиране на правото на собственост

          19. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на социалната политика

          20. Трансформация в модела на административното обслужване в системата на съдебната власт

          21. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на транспорта и пощенските услуги

          22. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на туризма

          23. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на финансовата и данъчната политика

          24. Усъвършенстване на административното обслужване в областта на храните

 

За всяка от консултациите е предвиден срок от 14 дни, в рамките на който заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на модела на административно обслужване, в контекста на целите на правителствената политика в тази област. Консултациите в областите, в които промените са съществени, ще включват и други начини за консултиране освен онлайн обсъждането.

 

Всички изразени мнения и становища ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации.

Настоящата консултация разглежда промените в тематична област "Околна среда".

Линк към първата предварителна консултация от периода 04.12.2018 – 03.01.2019 г.

Предложения могат да бъдат изпращани и на имейл k.bozhanov@government.bg и на agency@strategma.bg.


Дата на откриване: 9.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 23.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 март 2019 г. 17:43:47 ч.
lslilova

Промени в АПК и Закона за администрацията по отношение "административно обслужване"

Създадена е нова "Глава седма "а" Административно обслужване" в ЗИД на АПК, като никъде не се дава определение на тази основна дейност "административно обслужване". Текстът в чл. 106а на ЗИД на АПК считам, че не съдържа определителен характер, така както е за "административна услуга" в чл. 106б, ал. 1 и за "вътрешна административна услуга" в чл. 106б, ал. 2. Нещо повече, с предвидените промени в Закона за администрацията се отменя даденото в допълнителната разпоредба (т. 1) определение за "административно обслужване".

В мотивите липсва информация за причините.

Считам , че наличието на определението е наложително, като основно, независимо от яснотата на извършваните дейности.

Заб. Коментирам в тази консултация, като коментара да се има предвид към съответната тематична област. 

19 март 2019 г. 23:10:47 ч.
lslilova

Промени в АПК

Да се обърне внимание на цитираните видове документи в чл. 13а, чл. 106а, ал. 2 и чл. 36, ал. 11 от ЗИД на АПК. Чл. 13а и чл. 106а, ал. 2 изброява точно видовете документи ("искания, уведомления и декларации, предвидени в нормативен акт"), докато в чл. 36, ал. 11 е разширен обхвата на документите ("писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство"), което да се прецени не е ли по-целесъобразно да се отрази и в чл. 13а и чл. 106а, ал. 2.

Заб.: Коментирам в тази консултация, като коментара да се има предвид за съответната тематична област.

19 март 2019 г. 23:42:42 ч.
lslilova

Промени в АПК

Чл. 24 от АПК определя кой инициира производството по издаване на индивидуален административен акт. Новите разпоредби на ЗИД на АПК в чл. 106б дават определения за "административна услуга" и "вътрешна административна услуга". Чл. 106г и Чл. 106д определят по чие искане/инициатива започва производството  по извършване на "административна услуга"/"вътрешна административна услуга". Съгласно посоченото, при иницииране на производство по издаване на индивидуален административен акт от държавен орган, попадащо в обхвата на административното обслужване по глава седма "а" от ЗИД на АПК, то това производство не може да се счита нито за "административна услуга", нито за "вътрешна административна услуга", което не е така съгласно действащите в момента разпоредби. Какъв вид услуга имаме в този случай?

Заб. Коментирам в тази консултация, като коментара да се има предвид за съответната тематична област.