Обществени консултации

Проект на РМС за одобряване на проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между МОН на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2019-2021 г.

Проектът на Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2019-2021 г. предвижда сътрудничество в областта на общообразователната система и висшето образование, и по-конкретно насърчаване на прякото сътрудничество между средните и висшите училища. Ще се подкрепят двустранните контакти, обменът на лектори и гостпреподаватели във висшите училища, занимаващи се с обучение по езика и културата на другата страна.

В проекта на програмата двете страни предвиждат да си разменят всяка година на реципрочна основа:

  • До 5-ма студенти, изучаващи български респективно унгарски език за частичен срок на обучение с продължителност от един семестър (5 месеца),
  • Докторанти, изследователи и преподаватели общо за 10 месеца, за не по-малко от един и не повече от 3 месеца, владеещи езика на страната-домакин или друг език по взаимна договореност и след покана от приемащото висше училище.
  • До 6 души в летни езикови семинари.

Българската страна ще приема унгарски гост-преподавател  в Софийския университет „Свети Климент Охридски” и унгарски лектор в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Унгарската страна ще приема български лектор в Университет „Лоранд Йотвьош”, Будапеща и Сегедския университет. 

Българската страна подкрепя участието на Българското републиканско самоуправление, както и действащите с неговата поддръжка Българско училище за роден език и Българската двуезична малцинствена детска градина в национални програми за подпомагане на българските общности зад граница за изучаване на български език.

Програмата предвижда още и сътрудничество в областта на науката. По-конкретно това ще е финансиране според възможностите на двете страни на съвместни научноизследователски проекти,  обмен на учени и експерти, които да бъдат включени в изпълнението на такива проекти; обмен на опит и публикации в областта на науката и технологиите, насърчаване на съвместното участие на партниращи си научни институти и университети от двете страни в проекти по Европейската рамкова програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Страните подкрепят прякото сътрудничество и участието в двустранни и многостранни научни, технологични, изследователски и развойни програми и проекти, като например програма EUREKA.


Дата на откриване: 11.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари