Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Предложенията за промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са свързани с необходимостта от синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и с Решение № 7 от 17.04.2018 г. на Конституционен съд на Република България, а също така с измененията в Административнопроцесуалния кодекс и приетата Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. 

Промените в КСО, свързани с изчисляване на индивидуалния коефициент  за пенсиите, които се отпускат с начална дата след 31.12.2018 г., обуславят промените в наредбата относно документите за осигурителен доход, които се представят при подаване на заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и тези, свързани с дохода, от който се изчислява индивидуалния коефициент, когато няма данни по чл. 5, ал.4, т. 1 от КСО или в представените документи доходът не е посочен по месеци, както и когато осигурителният доход на лицето след 31 декември 1999 г. е за период, по-малък от 36 месеца.

Във връзка с Решение № 7 от 17.04.2018 г. на Конституционния съд на Р България и конкретизиране на разпоредбите на КСО за случаите, при които се прилагат международните договори, по които Р България е страна и европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, са изменени и съответните разпоредби от наредбата с цел уеднаквяване на използваните понятия.

Направени са предложения за промени с цел синхронизиране на наредбата с приетите изменения в Административнопроцесуалния кодекс по отношение регламентирането на електронен обмен на документи между гражданите и администрацията по реда на Закона за електронното управление.

Предложени са и промени, свързани с Наредба № 3 на БНБ от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, както и със Закона за платежните услуги и платежните системи и с Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар.


Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 март 2019 г. 21:58:21 ч.
asene

промени за облекчаване на административната тежест за гражданите

Уважаеми Дами и Господа

12 март 2019 г. 22:17:14 ч.
asene

промени за облекчаване на административната тежест за гражданите

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с публикуваните за обществено обсъждане промени в НПОС бих предложил добавяне на промяна в чл. 67, ал.3 относно прилагане копие на документ, издаден от доставчика на платежни услуги, удостоверяващ IBAN на платежната сметка, освен когато заявлението е подадено чрез доставчика на платежни услуги. Облекчаване на административната тежест за гражданите би било този документ да не се изисква и в случаите, когато за същия IBAN вече е представен документ  при ползване на права по тази или други наредби, действията на които се администрират също от НОИ, т.е. същото лице е получавало по същия IBAN обезщетения за безработица или временна нетрудоспособност и т.н.

Отделно на горното в приетото РМС 704/05.10.2018г. -Приложение 2, мярка 448 е записано, че четиримесечният срок определен от Наредбата в чл.10, ал.1 противоречи на АПК. Смятам, че е редно  да се вземат мерки за корекция на този срок, особено при облекчените условия по отпускането на пенсии с начална дата след 31.12.2018г.

Поздрави,

Асен Михалков