Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Предложените изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване са свързани със синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с приетите изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, както и с направеното с Решение № 7 от 17.04.2018 г. на Конституционния съд на Република България разграничение между международни договори и европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

Подобрява се законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, и в съответствие с промените в Административнопроцесуалния кодекс, с които се осигурява възможност за електронен обмен на документи между гражданите и администрацията по реда на Закона за електронното управление.

 С проекта на постановление се уеднаквява и терминологията на наредбата с разпоредбите на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.


Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 март 2019 г. 22:44:19 ч.
asene

премахване на текст от Приложение 7

Уважаеми Дами и Господа,

В духа на намаляване на административната тежест за граждани предлагам в Приложение №7 да отпадне текста "лична карта №... издадена на....от...".

Поздрави,

Асен Михалков