Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас

Откриването на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас, е по предложение на Академичния съвет на висшето училище и въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект (протокол от заседание на Акредитационния съвет № 3 от 7.02.2019 г.).

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” включва в структурата си четири факултета: Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществени науки и Факултет по обществено здраве и здравни грижи; департамент за чуждоезиково обучение и три колежа – Медицински, Технически и Колеж по туризъм.

Проектът предвижда в новото основно звено да се обучават студенти по специалността от регулираните професии „Медицина” на образователно-квалификационна степен „магистър” в област на висшето образование 7. ”Здравеопазване и спорт” и професионално направление 7.1.„Медицина”. Обучението ще се осъществява съгласно Наредбата за единните държавни изисквания, според която задължителните дисциплини не подлежат на промяна, и в съответствие със Закона за висшето образование.

Според проекта за откриване на Медицинския факултет академичният състав в звеното ще се състои от 54 души, разпределени в 9 катедри, с което се осигурява съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 1 от Закона за висшето образование.

В Медицинския факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” ще се подготвят лекари за нуждите на региона – за системата на спешната медицинска помощ, доболничната и болничната медицинска помощ, диспансери, центрове за опазване на общественото здраве, научно-изследователски институти, служби по трудова медицина.

За провеждането на необходимата клинична практика на студентите от факултета университетът е предвидил да сключи договори с УМБАЛ „Дева Мария“ и УМБАЛ Бургас.


Дата на откриване: 13.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 12.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари