Обществени консултации

НАРЕДБА № 23 за докладване и разследване на произшествия в морските пространства

Проектът е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт, и за изменение на Директива 1999/35/ЕО на Съвета и Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. С проекта на наредба се предлага да бъде отменена действащата понастоящем наредба в тази област. 

 Друга част от промените произтичат от разпоредбите на проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване, приет на първо четене от Народното събрание на 20.09.2011 г. Във връзка с тези промени от проекта на наредба е отпаднало задължението на специализираното звено да разследва произшествия и инциденти във вътрешните водни пътища, респективно река Дунав.

Предвидено е разследванията да нямат за цел определяне на отговорност или вина. Въпреки това специализираното звено следва да докладва изцяло причините за произшествието или инцидента, дори и в случай, че от резултатите може да се направи заключение за вина или отговорност. Техническото разследване цели предотвратяване на произшествия и инциденти. Провеждането на безпристрастни разследвания на безопасността при произшествия и инциденти, засягащи морски кораби или други плавателни съдове в пристанищни или други ограничени морски зони, е от изключително значение с оглед постигането на резултати при установяване на обстоятелствата и причините за такива произшествия или инциденти. Поради това е предвидено подобни разследвания да се провеждат от квалифицирани лица под контрола на независим орган, притежаващ необходимите правомощия, за да се избегне всякакъв конфликт на интереси.

В проекта на наредба е предвидено разследването на произшествия и инциденти да се извършва в случаите, когато:

1. се засягат кораби, плаващи под знамето на Република България;
2. са възникват в морските пространства на Република България;
3. се засягат други значими интереси на Република България.

В проекта на наредба се предоставя възможност в случай, че са засегнати значителни интереси и на други държави, те да могат да участват в разследването. Предвидена е възможност, когато са засегнати две или повече държави-членки на Европейския съюз във връзка със засегнатия кораб, мястото на произшествието или националността на жертвите, да могат да се провеждат паралелни разследвания.

Лице за контакт:

Атанас Костов

директор на дирекция „ЗРПВВЖТ” в МТИТС,

тел. 02/9409 863.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 


Дата на откриване: 7.10.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 20.10.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари