Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция за ядрено регулиране

        Настоящото изменение на Устройствения правилник касае промени във функциите в съществуващите специализирани дирекции на Агенция за ядрено регулиране. Към момента дейностите по отношение на квалификацията и правоспособността на персонала в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения и издаването и отчетността на лицензиите за специализирано обучение на дейности в ядрени съоръжения и с ИЙЛ се поделят между две специализирани дирекции на АЯР – дирекция „Радиационна защита“ и Главна дирекция „Ядрена безопасност“.

          От една страна Главна дирекция „Ядрена безопасност“: подготвя издаването, мотивите за отказ, изменянето, допълването, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензи за специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения /т.5 на чл.18/ и подготвя издаването, мотивите за отказ, прекратяването и отнемането на удостоверения за правоспособност /т.6 на чл. 18/.

          От друга страна, дирекция „Радиационна защита“, наред с другите си задачи планира и провежда инспекции, предписва коригиращи мерки, оценява и препоръчва мерки по отношение на професионалната квалификация и правоспособността на лицата, свързани с радиационната защита в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, и извършва анализи и оценки, свързани с контрола по отношение на професионалната квалификация и правоспособността на лицата, извършващи дейности в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

          Разделянето на функциите, свързани с квалификацията и правоспособността,  между посочените две дирекции забавя процеса на вземане на решения и води до неефективност в работата на звената, с оглед на което се предлага тези функции да се обособят само в дирекция „Радиационна защита“. В тази връзка е отчетен и фактора, че дирекция „Радиационна защита“ отговаря за организацията на обучението и поддържането на професионалната квалификация на служителите в цялата специализирана администрация на АЯР, като за целта е обособено структурно звено „Квалификация и контрол“. Това е допълнително съображение за направената предложение, а именно - всички функции по квалификацията и правоспособността да са обединят в тази дирекция.

          До 2017 г. функциите на национален координатор на Международната система за ядрена информация на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) са изпълнявани от дирекция „Международно сътрудничество“, а понастоящем те са възложени на дирекция „Радиационна защита“. Счита се, че  по съображение, свързани с повишаване  ефективността на цялата дейност на агенцията, въпросите относно международните отношения следва да е съсредоточена в една дирекция, а именно дирекция „Международно сътрудничество“, с оглед на което се предлага съответно изменение и допълнение в чл.18 и чл.21 на УП на АЯР. 


Дата на откриване: 15.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 15.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари