Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда в морските води, приета с Постановление на Министерския съвет № 273/2010 г.

Проектът на Наредба е разработен в съответствие с т. 150 от Плана за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Предвидените изменения и допълнения на Наредбата произтичат от Директива (ЕС) 2017/845 на Комисията от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на примерните списъци от елементи, които следва да се вземат предвид при подготовката на морски стратегии, и Решение (ЕС) 2017/848 на Комисията от 17 май 2017 година за определяне на критерии и методологични стандарти за добро екологично състояние на морските води, както и на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, и за отмяна на Решение 2010/477/ЕС. С изменението и допълнението на Наредбата се въвежда по-опростен и по-съпоставим подход за оценка на състоянието на морската околна среда по всеки от дефинираните 11 качествените дескриптори, прилагане на по-обективна и обоснована оценка на състоянието на морската околна среда, включително оценка на степента на постигане на доброто състояние на морската околна среда и изпълнението на мерките от Морската стратегия за постигане на доброто състояние.


Дата на откриване: 15.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 14.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари