Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Изменението на наредбата цели възстановяване на отменени разпоредби от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г.) с Решение № 9376/09.07.2018 г. по административно дело № 857/2017 г. и Решение №35/03.01.2019 г. по административно дело № 11676/2018 г. (обн., ДВ, бр.7 от 2019 г., влязло в сила от 22.01.2019 г.) на Върховния административен съд. С изменението на наредбата се цели постигане на правна яснота посредством актуализиране на разпоредби, отмяна на изтекъл срок на разпоредби и прецизиране на разпоредбите, свързани с прилагане на международни споразумения в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух. Изменението на наредбата цели пълно транспониране на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции, в частта, която касае определенията и въвеждане на образец на знак за маркиране на бензиноколонката при съответствие на системата на Етап II на улавянето на бензиновите пари с изискванията на директивата.


Дата на откриване: 15.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 14.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 март 2019 г. 20:34:52 ч.
nenchosp

Коректно транспониране на Директива 2009/126/ЕО

Съгласно чл. 5(2) от Директива 2009/126/ЕО страните членки са задължени да проверяват ефективността на системата за бензинови пари на всеки три години веднъж - "ефективността на улавяне на бензиновите пари се изпитва най-малко веднъж на три години."

Към момента в Наредба 16 чл.14в гласи че проверките са веднъж годишно! Това е допълнителна адмистративна и финансова тежест върху дребния бизнес! 

Моля със подготвените изменения за транспониране на Директивата, да се промени чл. 14в, точка 2 от:

"периодично, най-малко веднъж годишно;"

на

"периодично, най-малко веднъж на три години;"

В противен случай, наредбата, ще противоречи на общия приоритет за намаляване на административната тежест!