Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

Промяната в действащата Наредба за медицинската експертиза е обусловена от резултатите от оценката на въздействие, изготвена във връзка с § 14. от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 152 от 26 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза (обн. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.), съгласно който в срок до 6 месеца от влизането в сила на Постановлението министърът на здравеопазването извършва оценка на неговото въздействие и предприема съответни действия. Резултатите от направения анализ доказват необходимостта от допълнително прецизиране на текстовете на Наредбата при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане при лицата с повече от едно заболяване, всяко едно, водещо до увреждане.

Друг проблем, който се решава с настоящата промяна, е липсата на проследимост и прозрачност, а от там и на ефективен контрол по отношение на вписаните в експертното решение заболявания, които сега се представят описателно, без да се вписва кодът за конкретното заболяване съгласно утвърдената у нас Международна класификация на болестите (МКБ) - 10 ревизия.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 23.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 21.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 март 2019 г. 14:13:46 ч.
goldstone

стъпка

има стъпка в правилна посока, но хората с множество заболявания под и само едно от 50 % отново са оставени без шанс за подкрепа. ниско продуктивно решение.

Не е приложена оценка за въздействието - некоректен фаайл.

17 март 2019 г. 14:20:11 ч.
valeri-1996

коментар-законопроект

без забележки

25 март 2019 г. 11:11:32 ч.
mira_mira

Предложение от гражданско лице

 

П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е

 Във връзка с изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп. бр. 62 и 64 от 2018 г.)

 

За допълнение в методиката за прилагане на отправни точки на трайно намалена работоспособност когато има причинна връзка  при трудова злополука,да има   възможност от сбор на проценти за определяне крайният процент .

 

„Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти.При ползването на отправните точки трябва да се има предвид следното:

 

Да се добави към  т.ІV

 „2.ІV.Когато са налице няколко увреждания, за заболявания с причинна връзка при трудова злополука, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане  да се определя, като се вземат всички процент по съответните отправни точки  съгласно приложение № 1 дори и да са под 50% отнасящи се за трудова злополука”

Мотиви:Ощетяване на хора с увреждания пострадали при трудова злополука.

29 март 2019 г. 12:08:51 ч.
vodazhieva

Становище на НГИ СИСТЕМАТА НИ УБИВА ВСИЧКИ

Със становището на НГИ СИСТЕМАТА НИ УБИВА ВСИЧКИ можете да се запознаете тук:

https://drive.google.com/open?id=18nnq8gMPhLHSlsykoJpg0WJE3T0lyiyy

16 април 2019 г. 22:08:16 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25374/