Обществени консултации

Проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия

Проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия


Дата на откриване: 15.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 15.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 април 2019 г. 16:58:18 ч.
alas

Коментар

Не се показват изпратените коментари?!?

05 април 2019 г. 17:00:23 ч.
OCOSUR

Предложения от ОЦОСУР

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /ОЦОСУР

Илиян Илиев - председател на УС

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за допълнение на Правилата за измерване на количеството електрическа енерги
я§ 1. В чл.9 се създава ал.5:

„Ал.5. Средствата за търговско и контролно измерване, които се  използват за  измерването на произведената и потребената от  потребителите – производители  електрическа енергия  трябва да позволяват комбинираното измерване на произведената и потребената за собствени нужди и/ или за собствено потребление електрическа енергия, включително  и прилагането на нетно отчитане и виртуално нетно отчитане.

§ 2. В чл. 38, ал.1 се правят следните допълнения:

След „електроразпределителната мрежа” се поставя запетая и се добавя „ включително отделни база данни за потребителите – производители  и за прилаганото спрямо тях нетно отчитане и виртуално нетно отчитане”

 

§ 3. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните допълнения:1.Създава се нова точка 14. :„14. „Потребител- производител”  е производител на електрическа енергия от въобновяеми източници, който се явява и потребител на енергийни услуги и потребява не по- малко от 80 %  от произведената от него електрическа енергия за собствени нужди и/или за собствено потребление”.2.Създава се нова точка 15:„15. „Нетно отчитане” представлява определянето на разликата между произведената  електрическа енергия от съответните енергийните обекти на потребителя - производител и потребената от потребителя - производител електрическа  енергия за собствено потребление или за собствени нужди”.3.Създава се нова точка 16:

„16. „Виртуално нетно отчитане” представлява определянето на разликата между произведената  електрическа енергия от съответните енергийните обекти на потребителя - производител и потребената от потребителя - производител електрическа  енергия за собствено потребление или за собствени нужди, когато поне един от обектите където се потребява енергията не е свързан с вътрешната  инсталация на енергийния обект.”

 

05 април 2019 г. 17:03:17 ч.
OCOSUR

Мотиви към "Предложения от ОЦОСУР" - 1

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /ОЦОСУР

Илиян Илиев - председател на УС

М  О  Т  И  В  И - 1към Предложението за допълнение на Правилата за измерване на количеството електрическа енергияПредложението е разработено, с цел да се оптимизира нормативната  рамка за развитието на производството и потреблението на  електрическа енергия от възобновяеми източници и в частност, в контекста на  измерване на произведеното количество електрическа енергия от производителите, които са и потребители на същата енергия за собствени нужди и за собствено потребление т.е. субектите, които се явяват потребители - производители.

Стимулирането на такива субекти в  рамките на дейностите по производство и потребление на електрическа енергия е  актуално преди всичко с оглед на  гарантиране на  енергийната сигурност и независимост, чрез икономически ефективно използване на енергията от възобновяеми източници и справедливото отчитане на количеството произведена и потребена електрическа енергия.

Подобни субекти, които са собственици или ползватели на енергийни обекти, за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, с ниска мощност, при изграждането на тези  обекти са мотивирани основно да  задоволяват собствените си енергийни нужди, а не да произвеждат електрическа енергия, която да продават.

Налице е бързото развитие на този сектор от енергийното производство и потребление, като най-добри налични практики, свързани с енергийната децентрализиране са развити в страни като Германия, Великобритания и Дания.

В Европейския съюз този феномен придобива все по-голяма актуалност, като  подобни субекти са получили наименованието просюмъри (prosumers- от английски “prosumer” = producer + consumer) .

Въпреки че на ниво действащо право на Европейския съюз понятието все още не е въведено официално, отделни негови аспекти са очертани в рамковата Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (Директива 2009/28/ЕО).

За целите на Правилата е предпочетена българската форма „потребител-производител”, която отразява същността на понятието и в същото време е в съответствие с терминология използвана в нормативните актове в областта на енергетиката.

Предложените допълнения са насочени, както към въвеждането на  понятието, така и  към отстраняване на най-съществените законови пречки и препятствия, пред дейността на  тези субекти, а така също и към насърчаване и подпомагане на тяхната дейност, включително чрез въвеждането на адекватни административни и финансови механизми.

Към момента тези субекти, са третирани както всеки друг производител, а  не са  третирани с оглед особеностите на тяхната дейност, като не се отчита нито ниската инсталирана мощност на техните енергийни обекти,     нито  това че те са всъщност потребители на енергията която сами са произвели.

Това поставя пред тях значителни административни и финансови пречки, които ги демотивират при дейностите по проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация и експлоатацията на  енергийните обекти,  в които те инвестират.

05 април 2019 г. 17:05:13 ч.
OCOSUR

Мотиви към "Предложения от ОЦОСУР" - 2

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /ОЦОСУР

Илиян Илиев - председател на УС

М  О  Т  И  В  И - 2

Основен приоритет при въвеждането на адекватни политики за енергийна децентрализация на национално и местно ниво е  да се стимулира генерирането на енергията за собствено потребление, като се облекчи максимално инвестирането в тези дейности както на частния сектор така и на публичноправни субекти за оптимизирането на използването на обществени средства за  задоволяване на енергийните нужди.

В същото време се цели прилагането на механизми които да осигурят енергийната ефективност, както на новопостроените сгради така и в цялост на домакинствата, както и за нуждите на малките и средни предприятия и не на последно място  намаляването на разходите за енергия в публичния сектор

Един от основните проблеми, които  възпрепятстват потребителите- производители да  развиват ефективна дейност са  административните и техническите трудности свързани с  отчитането на произведената и потребената енергия, както и  необходимостта от водене на документооборот, характерен за електрическите обекти на  големите производители.

Съществуват и проблеми свързани с усвояването на количествата произведена енергия както и с представянето на прогнозните графици за произведената енергия и обективното  използване на излишъците от  произведената енергия.

Това води до  поемането на  допълнителни разходи по експлоатацията на енергийните обекти, включително за ограничаване на производството  и инвестирането в  устройства ограничаващи производителността на генериращите съоръжения.

Към момента потребителите-производители, се разглеждат  в две отделни качества като производители и като производители, съответно произведената и потребената от тях електрическа енергия се  измерва отделно, а не комбинирано,

Не се прилага интегриран  подход, който най- пълноценно ще отрази характерните особености на дейността на тези енергийни субекти.

Една от тези ефективни мерки на интегрирания подход е така нареченото нетно отчитане известно и като нетметъринг(net-metering).

05 април 2019 г. 17:06:18 ч.
OCOSUR

Мотиви към "Предложения от ОЦОСУР" - 3

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /ОЦОСУР

Илиян Илиев - председател на УС

М  О  Т  И  В  И - 3

Поради това се предлага да се осигури тази мярка, която се прилага в редица страни от Европейския съюз, като освен вече посочените три страни може да се отбележи, че нетното отчитане се прилага ефективно от няколко години и в съседните ни държави - Гърция и Румъния.

Този подход е свързан с текущото изравняване на произведената и потребената електрическа енергия, както и с възможността да се управляват енергийните потоци и излишъците от потребената електрическа енергия, които могат да се използват по ефективно,  включително в друго време и на друго място различно от мястото и времето на производството.

Потребителите-производители, които произвеждат и консумират собствена енергия, която са произвели, в реално време могат  временно да „съхраняват“ всяка излишна произведена енергия в мрежата, както и в други алтернативни технически средства, която електрическа енергия ще бъде консумирана по-късно, което следва да се отчита при измерването на количеството електрическа енергия.

Съвременните технически решения относно съоръженията за локална генерация  и съхранение на електрическата енергия са толкова модерни и ефективни, че позволяват лесно прилагането на нетното отчитане, като същевременно те могат да служат за подобряване на сигурността на качеството на мрежата.

В същото време прилагането на нетното отчитане ще доведе до намаляването на административната и финансовата тежест  върху дейността на потребителите – производители, както и за освобождаване на финансов и времеви ресурс за инвестиране в иновации относно  производството и потреблението на електрическа енергия от  възобновяеми източници и за подобряване на енергийната ефективност в домакинствата, а така също в  частния и публичния сектори.

В тази връзка е особено важно да се въведат  легални определения за разглежданите понятия „потребител-производител” и „нетно отчитане” / „виртуално нетно отчитане”, което да позволи усъвършенстването на  тяхната нормативна регламентация и ефективното им въвеждане в практиката.

С предложението  се маркира прилагането на нетното отчитане и виртуалното нетно отчитане, като това прилагане следва да се доразвие и реализира чрез  подходяща регламентация в релевантните подзаконови нормативни актовеПрилагането на предложените допълнения  не изискват ангажирането на допълнителни финансови или други средства, като прилагането на предвидените промени  ще доведе до акумулиране на такива ресурси и ще  доведе до  икономическа ефективност в дългосрочен аспект.

Съдържанието на предложените допълнения не противоречат на норми от правото на Европейския съюз, а напротив е  в съответствие с най-добрите налични практики прилагани от  държавите в Европейския съюз относно производството и потреблението на електрическа енергия от възобновяеми източници, включително по отношение на правилата и методите за измерването на количеството електрическа енергия.

08 април 2019 г. 10:57:26 ч.
todortt

Проект на Правил за измерване на количеството електричекса енергия

С настоящият коментар искам да изразя подкрепа за предложениеята за допълнения на Праивлата за измерване на количеството електрическа енергия направени от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /ОЦОСУР/.

С уважение

инж. Тодор Тонев

Предсдател на УС на Черноморски енергиен клъстер

www.bsecluster.org 

todor_tonev@mail.bg

0889596507