Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 14 от 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвежд. на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществ. в района на повторно въвеждане

 

Предложените промени са свързани с изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване и с цел привеждане на Наредбата в съответствие със структурните промени в системата на горското стопанство, въведени със Закона за горите през 2011 г., както и в съответствие с измененията в други нормативни актове.

 

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ  

 Електронен адрес:

 avasileva@iag.bg  

 


Дата на откриване: 15.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари