Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Централното военно окръжие

В изпълнение на § 2 от ПЗР на Постановление № 309/14.12.2018 г. на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и заповед на министъра на отбраната № ОХ-057/17.12.2018 г. относно извършване на организационно-щатни промени в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и военните формирования от Българската армия, Централно военно окръжие (ЦВО) и подчинените му военните окръжия се реорганизираха и преминаха по нови длъжностни разписания от 01.01.2019 г.

Общата численост на Централно военно окръжие не се промени, но организационно-щатната структура се приведе в съответствие с Класификатора на длъжностите на военнослужещите и Йерархическия класификатор на структурите и военните формирования в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

ЦВО се реорганизира като военно формирование на „тактическо ниво 2”.  Организационно-щатната структура от ръководство, отдели  и сектори се промени на ръководство, щаб, отделения и сектори. В тази връзка е невъзможно структурно да се измени и допълни действащия Правилник за устройството и дейността на ЦВО, поради което е изготвен проект на нов Правилник за устройството и дейността на Централно военно окръжие. Правилникът ще влезе в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. Срокът за публикуване на проекта на Правилника за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на отбраната и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет е 14 дни, предвид извършените организационно-щатни промени в ЦВО, считано от 01.01.2019 г.


Дата на откриване: 19.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 2.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари