Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове е изготвен във връзка с:
·         поети ангажименти за поетапно повишаване на акцизните ставки върху горивата за достигане на минималните нива на облагане в ЕС;
·         въвеждане изискванията на Директива 92/83/ЕИО на Съветаoт19октомври 1992 годиназа хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки;
·         изпълнение на Решение на Комисията от 16 септември 2011 година относно прилагане на разпоредбите за контрол и движение на Директива 2008/118/ЕО на Съвета за продукти с код по КН 3811 в съответствие с чл. 20, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета.
 
Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове са в съответствие с необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на ЕК в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите с цел улесняване практическото прилагане на закона. С оглед на това в законопроекта са направени следните предложения:
 
Повишаване на акцизните ставки върху газьола и керосина и определяне на положителна акцизна ставка върху природния газ, както следва:
o       за газьола и керосина - от 615 лв. на 630 лв. за 1000 литра;
o       за природен газ, използван като моторно гориво – 1,70 лв. за 1 гигаджаул;
o       за природен газ, използван като гориво за отопление – 0,20 лв. за гигаджаул;
o       за природния газ, използван за битови нужди по смисъла на Закона за енергетиката, е 0 лв. за гигаджаул;
Увеличаването на акциза върху газьола и керосина е във връзка с поетите ангажименти за поетапно повишаване на акцизните ставки върху горивата с цел достигане на минималните нива на облагане в ЕС. С цел достигане на минималните нива на облагане с акциз, заложени в Директива 2003/96/ЕО от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, се въвежда поетапно повишаване и на акциза върху природния газ, използван като моторно гориво и гориво за отопление.
 
Прилагане на намалена акцизна ставка за бира, която се въвежда на територията на страната от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава-членка.С предложението се транспонира изцяло член 4, параграф 3 от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки. С промяната се дава възможност за прилагане на намалена акцизна ставка и по отношение на бирата, доставяна на територията на страната от независими малки пивоварни, намиращи се в други държави-членки.
 
Включване на енергийните продукти с код по КН 3811 в обхвата на режим отложено плащане на акциз. Предложението за промяна е продиктувано от публикувано Решение за изпълнение на Европейската комисия от 16 септември 2011 година относно прилагане на разпоредбите за контрол и движение на Директива 2008/118/ЕО на Съвета за продукти с код по КН 3811 в съответствие с член 20, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета.
 
Въвеждане на определения за „митнически режим с отложено плащане или митническо направление” и „внасяне на акцизни стоки”, които са в пълно съответствие с Директива 2008/118/ЕС относно общия режим на облагане с акциз.
 
Отмяната на чл. 40в от Закона за виното и спиртните напитки се налага, тъй като тази разпоредба не е актуална, тъй като от 01.06.2006 г. НАП вече не администрира акцизите. Режимът по регистрация на специализираните малки обекти за дестилиране (казани) е изцяло уреден в Закона за акцизите и данъчните складове и правилника за неговото прилагане. Контролните функции по отношение на дейността на казаните се осъществяват от Агенция „Митници”.
 
Във връзка с отстраняване на проблеми, възникнали при прилагането на закона, са направени предложения с редакционен и правнотехнически характер, които целят прецизиране на законовите разпоредби.


Дата на откриване: 10.10.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.10.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари