Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

 

Предложените промени в Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване са в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

 

С промените се предлага да отпадне изискването за представяне от кандидат-осиновители на свидетелство за съдимост и на документ, удостоверяващ, че срещу тях не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Дирекции „Социално подпомагане“ по служебен път ще извършват справка за декларираните обстоятелства. Изготвена е матрица за отразяване на необходимата информация за децата, за които се предприемат специални мерки за осиновяването им, която е включена като приложение към Наредбата. С нея се цели да не се позволи идентифициране на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години при публикуване на профила на детето на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане.

 

Въвежда се изрична правна регламентация по отношение на административното сътрудничество между органите, които имат правомощия за водене и съхраняване на регистрите за национално и международно осиновяване в случаи на кандидати, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина.


Дата на откриване: 20.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари