Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Предложените промени в проекта са насочени към постигане на следните цели:

  •  Ефективно прилагане на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.;
  •  Създаване на правно основание за предоставяне на държавна помощ по мярка „Популяризиране в трети държави“.
  •  Стимулиране популяризирането на качествени български вина.

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ

 Email:

 KTuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 21.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 март 2019 г. 09:34:53 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 29. (1) Ползвателят на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" има задължение да използва инвестицията по предназначение в срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „…следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ“ да се промени на „„…следваща финансовата годината на окончателно изплащане на финансовата помощ“.

Предложението уточнява вида на година, спрямо която се определя срока- това е финансова, а не календарна или лозарска година, към каквито има обръщения в наредбата.

 

§ 1. В чл. 30 ал. 2 се изменя така:

„(2) Когато бъде установено неизпълнение на задължението по ал. 1, се прилага чл. 16, параграф 2 на Делегиран Регламент (ЕС) 640/2014  на Комисията.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам предложението да отпадне.

Предлагам ал. 2 да се измени така:

„(2) Когато бъде установено неизпълнение на задължението по ал. 1, ползвателят дължи връщане на 1 на сто от получената финансова помощ заедно със законната лихва за всяка година, от датата на установяване на нарушението.“

Предложението премахва субективния фактор за определяне размер на санкцията, каквато възможност дава параграф 1 на чл. 16 на Делегиран Регламент (ЕС) 640/2014 „…се намалява с до 3 % в зависимост от тежестта на пропуска“.

От друга страна се прилага условието на параграф 2 на чл. 16 на Делегиран Регламент (ЕС) 640/2014 „…разделен на 3 за мерките за преструктуриране и конверсия.“

С предложението се намаляват разходите за администриране на санкцията и се постига точното й определяне като размер, като не следва да се правят проверки и нейното преизчисляване във връзка с член 28, параграф 2 на Делегиран Регламент (ЕС) 640/2014, който член изцяло е свързан с директните плащания.

31 март 2019 г. 09:36:49 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 31, (4) В срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя", с изключение на имотите, подлежащи на изкореняване по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква "а", ползвателят на финансова помощ няма право да:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „…следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ“ да се промени на „„…следваща финансовата годината на окончателно изплащане на финансовата помощ“.

Предложението уточнява вида на година, спрямо която се определя срока- това е финансова, а не календарна или лозарска година, към каквито има обръщения в наредбата.

 

31 март 2019 г. 09:37:20 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 3. (2) Изпълнителният директор на ДФЗ утвърждава образците на документи за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ по мерките по чл. 1 и може да утвърди условия и ред за подаване на документите в електронен вид. Документите се публикуват на интернет страницата на ДФЗ в срок до един работен ден от утвърждаването им и най-малко 30 дни преди началото на съответния период на прием.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „утвърждава образците на документи за кандидатстване“ да се промени на „утвърждава със заповед образците на документи за кандидатстване“.

Предложението дава възможност на Кандидатите за основанието и от коя дата са одобрени и приложими образците на документите, поради липса до момента на такава информация на сайта на ДФЗ, което води до заблуди за актуални или неактуални документи се ползват за попълване.

 

Предлагам текста „Документите се публикуват“ да се промени на „Заповедта и документите се публикуват“.

Предложението дава възможност на Кандидатите за основанието и от коя дата са одобрени и приложими образците на документите, поради липса до момента на такава информация на сайта на ДФЗ, което води до заблуди за актуални или неактуални документи се ползват за попълване.

 

========================================

Чл. 4, (2) Организацията и редът за работа на постоянната работната група за управление на Националната програма се определят със заповедта по ал. 1.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се добави в края ново изречение „Протоколите и решенията на постоянната работната група в седмичен срок се публикуват на сайта на ДФЗ.“

Предложението е свързано с осигуряване на публичност на дейността на постоянната работна група във връзка с предложение и решение за прилагане на Националната програма.

 

31 март 2019 г. 09:37:54 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 6. (1), т. 9. смяна на формировката на лозя, по-млади от 4 години, считано от годината, следваща годината на засаждане, и/или на лозя без напълно формирани кордони, рамена и плодни звена;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „ следваща годината на засаждане, и/или на лозя без напълно формирани кордони, рамена и плодни звена“ да се замени с „ следваща годината на засаждане, по информация от Лозарски регистър.“

Предложението уточнява спрямо коя година се определя периода и се премахва възможността за изкуствено създаване на условия за прилагане и субективизъм при прилагане на текста „без напълно формирани кордони, рамена и плодни звена“

 

========================================

Чл. 6. (1), т. 11. свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, за които е получена помощ, финансирана от ЕС за същите площи през последните 5 финансови години, преди подаване на заявление за издаване на удостоверение за право на участие в ИАЛВ;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „преди подаване на заявление за издаване на удостоверение“ да се замени с „преди финансовата година на подаване на заявление за издаване на удостоверение“

Предложението уточнява вида на година, спрямо която се определя срока- това е финансова, а не календарна или лозарска година, към каквито има обръщения в наредбата.

 

31 март 2019 г. 09:38:43 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) За финансова помощ за дейностите по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки и които:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Текстът да се промени на:

„Чл. 7. (1) За финансова помощ за дейностите по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" могат да кандидатстват физически лица, юридически лица и групи/организации на производители, признати в сектор винено грозде по реда на Наредба №12 от 12 май 2015г. (ДВ. 34/2015). Физически лица и юридически лица, както и член/ове на групата/организацията на производителите, трябва да са вписана в лозарския регистър, по реда на Закона за виното и спиртните напит-ки, като гроздопроизводители и които:“

ОСНОВАНИЕ:

Групата/организацията не е задължително да бъде само от физически или само от юридически лица, като има вариант и да бъде от физи-чески и юридически лица.

Групата/организацията трябва да бъде призната задължително и в сектор винено грозде по реда на Наредба №12 от 12 май 2015г. (ДВ. 34/2015), ако има повече от един сектор за признаване.

Групата/организацията може да създава лозовите насаждения, които да се ползват от нейните членове, но не може да се регистрира в лозарския регистър като гроздопроизводител, защото не може да извършва пряка производствена дейност, което следва от тази регис-трация. Регистрация в лозарския регистър следва да се изисква за нейн/и член/ове, на които ще се предоставят за стопанисване създа-дени по проекта лозови насаждения. Не е задължително всички чле-нове да са регистрирани в лозарския регистър, а само тези които произвеждат винено грозде, защото при призната група в повече от един сектор може да има производители и на друга земеделска про-дукция.

 

В резултати от обществено обсъждане от 21.01.2019г. е записано „За отразяване на бележката е необходимо първо да бъде изменена Националната прог-рама. След извършване на промените в програмата, ще бъде предприета промяна и в наредбата.“.

В настоящият НИД тези промени не са предложени, както и не става ясно докъде МЗХГ е стигнало във връзка с промяната на програмата.

Същата забележка е и по отношение на чл. 7, ал. 2

========================================

Чл. 8, (5) Парично обезщетение за загуба на доход получават производители, които са изкоренили площи с плододаващи винени лозя, надлежно поддържани в добро агротехническо състояние през последните две винарски години, предхождащи изкореняването, и за които са подадени годишни декларации за реколта за последните две години. Когато производителите извършват изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, без да получават финансова помощ за това, парично обезщетение за загуба на доход им се предоставя само ако са уведомили ИАЛВ за предстоящото изкореняване най-малко 7 дни преди неговото начало.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „ уведомили ИАЛВ за предстоящото изкореняване най-малко 7 дни преди неговото начало“ да се замени с „ са изпълнили задължението си по чл. 12, ал. 1 от Наредба №9 от 26 май 2016г. в срок.“

Предложението обвързва правото на обезщетение в конкретния случай с изпълняване на нормативно задължение по Наредба № 9 от 26 май 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя.

31 март 2019 г. 09:39:28 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 9, (6), точка 1. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за водите;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „решение“ да се замени с „Декларация по образец или решение“

Предложението е във връзка с Заповед № РД-12-26/25.01.2019г. на изпълнителния директор на ИАЛВ, с която посочения документ може да се замени с декларация.

========================================

Чл. 13, (9) Резултатите от класирането се публикуват на интернет страницата на ДФЗ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се допълни с текст „ , които съдържат:

•          Име на кандидата

•          ЕИК по Търговски регистър/ ЕИК по регистър БУЛСТАТ

•          УИН по лозарски регистър

•          № на лозарско стопанство по проекта

•          Критерии и заявени точки по тях

•          Критерии и одобрени точки по тях

•          Заявени разходи

•          Одобрени разходи

•          Заявен процент на финансова помощ

•          Одобрен процент на финансова помощ”

Предложението е свързано с осигуряване на публичност на резултатите на класирането, като се прилага примера на ПРСР 2014-2020 и който пример не нарушава защитени в рамките на административното производство на данните за проектите, предоставени от кандидатите, както е записано в последните резултати от обществено обсъждане.

Вариант на горното е данните да се публикуват на сайта на ДФЗ през протоколи на дейността на постоянната работна група във връзка.

========================================

Чл. 17, (3), 3. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 - документи, удостоверяващи качеството на различните категории лозов посадъчен материал, съгласно изискванията на Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал (ДВ, бр. 71 от 2006 г.);

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам след текста да се добави „- фитосанитарен паспорт“

Предложението ще намали административната тежест върху Бенефициентите по отношение на:

  1. Копиране и размножаване на етикети на връзки лози/кашони, защото данните се съдържат в паспорта.
  2. Изискване на документ за качество/окачествяване, при условие, че фитосанитарния паспорт е гаранция за съответствие на лозите с Наредба №95.
  3. Превод от заклет преводач на документ за качество/окачествяване, които са свободен текст на европейски производител и без официална заверка от аналогични на ИАСАС институции в EU.

31 март 2019 г. 09:42:27 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

§ 2. В чл. 32, ал. 2, т. 2, буква „в“ преди думата „фестивали“ се добавя „участия във“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам предложения за добавя текст „участия във“ да се промени на „организиране и/или участия във“.

Предложението е свързано с прецизиране на действията спрямо предложения текст, чрез включване и на организирането, а не само на участие на фолклорни и други подобни фестивали. Предложението ще допринесе за популяризиране на виното, както на пазарите в трети страни, така и в България. Организирането и/или участието във фестивали напълно покрива целите на мярката и реално ще бъдат представени промотираните вина, български традиции и фолклор, както на национално ниво, така и на регионално.

 

========================================

§ 3. Член 36 се изменя така:

„Чл. 36. (1) Максималният размер на финансовата помощ по чл. 32, ал. 1 от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) е до 50 на сто  от стойността на допустимите разходи.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни записа на чл. 32, ал. 1 в алинеята. В посочения член и алинея са описани дейностите по мярка. Следва да се има    предвид „…финансовата помощ за дейностите по чл. 32, ал. 1“?

 

========================================

§ 3. Член 36 се изменя така:

(2) В допълнение към помощта по ал. 1 и след одобрение от страна на Европейската комисия може да се предоставя и до 30 на сто държавна помощ от стойността на допустимите разходи.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста да се допълните със следния текст, „…което изрично се посочва в заповедта по чл. 3, ал. 1.“.

 

========================================

§ 9. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 6 числото „300 000“ се заменя с „150 000“ и се създава изречение второ: ”Тази възможност е допустима, в случай че одобрената финансова помощ на Съюза е в размер на 300 000 евро или повече и когато са спазени условията на чл. 43, ал. 2.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Във връзка с намаляване на административната и финансова тежест, която следва от направеното предложение действащия текст „към него се прилага сертификат за финансов отчет“ да се замени с „към него е допустимо да се прилага сертификат за финансов отчет“.

Основание за предложението е във връзка с предоставената възможност да се разреши представяне на сертификат, а не задължение за представяне на такъв

В чл. 41, параграф 1 е записано „ 1.   При операциите, които се изпълняват съгласно мерките, предвидени в член 45 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и при които въз основа на административните проверки на първоначалното заявление за подпомагане за допустимо е счетено финансово участие на Съюза в общ размер на 300 000 EUR или повече, държавите членки може да разрешат на бенефициерите заедно с исканията за междинно или окончателно плащане, които обхващат финансово участие на Съюза в размер на 150 000 EUR или повече, да представят сертификат за финансовите отчети.“

Допълнително в параграф 3, второ изречение изрично е записано, че представянето на такъв сертификат не освобождава бенефициента от извършване на допълнителни проверка по свързаните със сертификата разходи.

Съдържание на параграф 3, второ изречение:

„Когато бенефициерите представят сертификат за финансовия отчет, административните проверки може да се извършат въз основа на този сертификат. Когато обаче административният преглед на сертификата за финансовия отчет не предоставя адекватни доказателства за това, че разходите са допустими и действителни, както и за спазването на критериите, изброени в параграф 1, държавите членки изискват всякаква допълнителна информация, която считат за нужна, и при необходимост извършват допълнителни проверки.“

Във връзка с предоставената възможност предлагам в наредбата да се включи определение за „одобрен външен одитор“, като изрично се посочи българската нормативна база, на която следва да отговаря такова лице.

 

31 март 2019 г. 09:44:26 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

§ 10. В чл. 46, ал. 3 числото „300 000“ се заменя с „150 000“ и се създава изречение второ: ”Тази възможност е допустима, в случай че одобрената финансова помощ на Съюза е в размер на 300 000 евро или повече и когато са спазени условията на чл. 43, ал. 2.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Във връзка с намаляване на административната и финансова тежест, която следва от направеното предложение действащия текст „към него се прилага сертификат за финансов отчет“ да се замени с „към него е допустимо да се прилага сертификат за финансов отчет“.

 

========================================

Чл. 52, (4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се доказва от кандидата/ползвателя в срок до 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от ДФЗ чрез:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам алинеята да се промени на:

„Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се доказва от кандидата/ползвателя с Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия(по образец) или в срок до 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от ДФЗ.

Чрез посочената декларация ще бъде възможна проверка за статута на предприятие(микро, малко, средно) и наличие на предприятия- партньори и свързани предприятия.

„Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия“ в посочена в чл. 56, сал. 1, т. 6 като задължителен приложим документ при кандидатстване.

========================================

Чл. 52, (4):

1. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават;

2. декларация към момента на кандидатстване за всички останали обстоятелства, за които не се издават официални документи, включително и за тези по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам точките да отпаднат защото не описват точно и изчерпателно приложимите документи за доказване на обстоятелствата. ДФЗ има възможност чрез Уведомително писмо за отстраняване на нередности да изиска документи спрямо конкретния кандидат.

Допълнително статута на кандидат като микро, малко или средно предприятие следва да се анализа с данни(баланс, опр и справка труд) за поне предходни три години.

========================================

Чл. 52, (5) Липсата на обстоятелства по ал. 2, т. 2 се доказва с годишни финансови отчети за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението в случаите, когато не са достъпни в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам ГФО да се промени в единствено число, защото за годината се съставя един такъв отчет.

Предлагам да се изиска само Баланс и ОПР за предходните две приключени години спрямо годината на кандидатстване, защото в чрез тези два документа могат да се докажат обстоятелствата по „Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение“, точка 2.2. Материално приложно поле Значение на понятието „предприятие в затруднено положение“

Предлагам Баланс и ОПР за предходните две приключени години спрямо годината на кандидатстване, да се включат като изискуеми документи при кандидатстване, но това обстоятелство да е приложимо, ако не са публикувани в Търговски регистър.

Предлагам отпадане на текста „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“ защото не може да има такива допустими кандидати, които да са вписани в този регистър.

========================================

Чл. 54, (2), 1. копие на документ за правно основание за ползване за имота, в който се инвестира за срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението, в случай че не е приложен към досието на производителя в лозарския регистър;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се добави текст „Документът следва да бъдат вписани в Агенцията по вписванията“

Предложението въвежда изискване, каквото съществува за такъв тип документ в чл. 56, ал. 3, т. 6.

 

31 март 2019 г. 09:45:41 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 54, (2), 2. технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и удостоверението за правоспособност на проектанта

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „“ да се замени с „технологичен проект по раздел III на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“.

Чрез предложение точно се дефинират изискванията и съдържанието на технологичния проект.

 

Предлагам текста „удостоверението за правоспособност на проектанта“ да се замени с „копие на удостоверението за правоспособност на проектанта, заверено вярно с оригинала от последния“

Чрез предложението се допуска представяне на копие на удостоверението, защото проектантите притежават само един оригинал на последното и прилагат копия за удостоверяване на правоспособността си.

========================================

Чл. 54, (2), 3. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам в началото на точка да се добави текст „Оригинал или “.

Предложението премахва дословното тълкуване на точка за представяне само на заверен препис.

========================================

Чл. 55, (6), 1. одобрява технологичния проект и издава удостоверение за право на участие по мярка "Инвестиции в предприятия"

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да отпадне текста „одобрява технологичния проект и“, защото технологичния проект е част от заявлението за участие, по което се издава удостоверение за право на участие.

========================================

Чл. 56, ал. (1), 7. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам в началото на точка да се добави текст „Оригинал или “.

Предложението премахва дословното тълкуване на точка за представяне само на заверен препис.

========================================

Чл. 56, (3) Към бизнес плана кандидатът прилага заверени копия на:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам описаните документи в точките към алинеята да се прилагат към заявлението по ал. 1.

========================================

Чл. 56, (3), 1. годишен финансов отчет за предходната година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато кандидатът не е новорегистриран;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам точка да се промени на „1. баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за заетите лица, средствата за работна заплата, като части от годишен финансов отчет за всяка от предходните две година, спрямо годината на кандидатстване, в случай че същите не са публикувани в търговския регистър, и когато кандидатът не е новорегистриран;“

Предлагам да се даде определение на „новорегистриран кандидат“, защото понятието се ползва в точката и не е еднозначно определено.

========================================

Чл. 56, (3), 2. инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване, когато кандидатът не е новорегистриран;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да отпадне текста „, когато кандидатът не е новорегистриран“.

Предложението обхваща случай на новорегистрирани кандидати, които може да са образувани от сливане/вливане на други дружества и в този случай инвентарната книга ще съдържа данни за активите от тази операция.

 

31 март 2019 г. 09:46:33 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 56, (3), 6. документи за правно основание за ползване на имота, в който се инвестира, със срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението; договорите за ползване следва да бъдат вписани в Агенцията по вписванията;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам документа да отпадне защото е представен пред ИАЛВ или е наличен в досието на винопроизводителя.

Предложението води до намаляване на административната тежест върху кандидата.

========================================

Чл. 56, (3), 7. лицензи, разрешения и удостоверения при необходимост;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни какво се има предвид „при необходимост“, защото тази необходимост може да възникне при приемане на документите в ДФЗ и кандидата да е представен пред невъзможност в срок да изпълни задължението по точка.

 

========================================

Чл. 56, (4) Бизнес планът следва да показва подобряване на дейността на винарското предприятие на кандидата или на членовете на групите или организациите на производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на мярката, посочени в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам образеца на бизнес плана да се включи в наредбата, а не да се одобрява и изменя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

Предложението ще даде възможност за кандидатите да бъдат информирани предварително, преди да са подали документи в ИАЛВ за участие, какви са изискванията на бизнес плана, който ще доведе до тяхното одобрение или отхвърляне като кандидати по мярка.

Към датата на настоящата бележка ДФЗ все още не е изпълнил задължението си за публикуване на образци на документи по мярката!

 

Предлага да се даде определение за „подобряване на дейността на винарското предприятие“, защото такова понятие се ползва в алинеята и не е еднозначно определено какво означава и с какви показатели/параметри се доказва.

 

========================================

Чл. 56, (5) Бизнес планът следва да доказва икономическата жизнеспособност на винарското предприятие за период 5 години.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлага да се даде определение за „икономическата жизнеспособност на винарското предприятие“, защото такова понятие се ползва в алинеята и не е еднозначно определено какво означава и с какви показатели/параметри се доказва.

 

Предлага при ползване на коефициенти за определяне на „икономическата жизнеспособност на винарското предприятие“ същите да бъдат записани в наредбата с цел предвидимост на дейността по кандидатстване.

 

========================================

Чл. 56, (6) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава пълен или частичен отказ в случай на:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се включи като основание за отказ и непостигане на показател, ползван за доказване на „икономическата жизнеспособност“ по ал. 5.

 

========================================

Чл. 56, (8) Когато оферта по ал. 3, т. 3 е предоставена от лице, чиято основна дейност не е свързана с обекта на офертата, следва да се предоставят доказателства за възможността да достави заявените материали и оборудване (заверени копия на рамкови споразумения за доставка, договори за представителство, дистрибуция и др.).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се даде определение за „основна дейност“, защото текста не дава еднозначен отговор как се определя тя. Не става ясно каква информация ще се ползва за доказване на това понятие и в следствие на това недоказване ще следва да се изисква представяне на доказателства.

Предложението е свързано с ограничаване на възможността за субективно тълкуване от служители на ДФЗ на представените документи и доказателства.

 

31 март 2019 г. 09:48:35 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 60, (3) Ползвателят може да поиска удължаване на срока на договора до максималния срок, определен в чл. 50, ал. 2.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста да се допълни с „, но не по- късно от 1 юли на съответната финансова година, през която изтича срокът за изпълнение на дейностите по договора.“

Предложението прецизира възможността за удължаване на срока.

 

========================================

Чл. 60, (5) Когато искането по ал. 1 е основателно и налага промяна в утвърден технологичен проект, след уведомление от ДФЗ бенефициентът подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление за утвърждаване на измененията, като прилага и актуализиран технологичен проект по чл. 54, ал. 2 с актуални документи в случай на изменения.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „като прилага и актуализиран технологичен проект по чл. 54, ал. 2 с актуални документи в случай на изменения.“ да се промени на „като прилага актуализиран технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и удостоверението за правоспособност на проектанта, заедно с документи по чл. 54, ал. 2, в случай на изменения в тях.“.

Предложението уточнява какво точно се представя като документи и прецизира кога следва да се представят документите по чл. 54, ал. 2- само при промени в тях. Предложението цели намаляване на административната тежест върху Бенефициента.

 

========================================

Чл. 63, (3), 10. застраховка на активите, предмет на финансиране, за срок една година, в полза на ДФЗ; застраховката следва да бъде подновявана за всяка година до изтичане на периода на мониторинг съгласно договора за финансова помощ; застрахователната полица следва да покрива минимум следните застрахователни рискове: пожар, експлозия, удар от мълния, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, измокряния в резултат на авария на ВиК, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), кражба с взлом, ако обектът е затворен или ограден, земетресение;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста да отпадне „ако обектът е затворен или ограден, земетресение“ заради неприложимост спрямо изискванията към винопроизводителите за помещения и площадки за винопроизводство.

Предлагам да се уточни дали трябва да се прилага опис на застрахованото имущество; платежно нареждане за еднократно платена цяла застрахователна премия, заверено от банка; пълно дневно банково извлечение за деня на плащане на застрахователната премия, заверено от банка.

========================================

Чл. 63, (3), 11. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам в началото на точка да се добави текст „Оригинал или “.

Предложението премахва дословното тълкуване на точка за представяне само на заверен препис.

 

========================================

Чл. 66. (1) Ползвателите на финансова помощ по мярка "Инвестиции в предприятия" имат задължение да използват инвестицията по предназначение до края на петата финансова година, следваща годината на изплащането на помощта. Бенефицентите се задължават до изтичане на мониторинговия период:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „следваща годината на изплащането на помощта“ да се промени на „следваща финансовата година на изплащането на помощта“

 

========================================

Чл. 66. (1), 5. да притежават застрахователен договор ведно с платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за всички активи - предмет на инвестицията, в полза на ДФЗ, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване, покриваща всички посочени в договора за финансово подпомагане рискове за съответния вид инвестиция; да подновява ежегодно договора за застраховка за срока на мониторинга.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам в алинеята текста „застрахователен договор“ да се промени на „застраховка“.

Предложението е свързано с уеднаквяване на понятието с това по чл. 63, ал. 3, т. 10.

31 март 2019 г. 10:03:13 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

46. "Цифрови географски данни" са геометрични изображения на лозарските площи, които съдържат в своите реквизити точна географска информация за местоположение, правно основание и заявена/и за подпомагане дейност/и.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам в края на текста да се добави ново изречение „Цифрови географски данни, общо за всички лозарски площи, се предоставят във формат „shapefile“( .shp, .shx, dbf).

 

31 март 2019 г. 10:03:44 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Дефиниране на определение за „Неприхващане на лоза“ с еднозначно определени обективни характеристики за доказване на неприхващането.

Предложението е свързано с премахване на субективно определяне на неприхващането на лоза поради липса на обективни характеристики за това.