Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011г.

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011г.

С Директива (ЕС) 2017/2103 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета се променя дефиницията на понятието „наркотици“ и се включват понятията „нови психоактивни вещества“ и „препарат“.

Заложената цел на директивата е да се разшири приложението на наказателноправните разпоредби на ЕС, приложими към трафика на наркотици и спрямо новите психоактивни вещества, които пораждат сериозни рискове за общественото здраве и социални рискове, както и бързото справяне с тяхната поява и разпространение в ЕС.

Директива (ЕС) 2017/2103 следва да се транспонира в националното законодателство на ДЧ. За целта в националната нормативна уредба е необходимо да съществуват съответните дефиниции, посочени в Директивата.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg


Дата на откриване: 23.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 21.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари