Обществени консултации

Проект на “Фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение“

Проектът на „Фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение“ е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4  от Закона за лекарстванети продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност по „ Aнестезиология и интензивно лечение “ включва изучаването и практическата реализация на клиничните дейности “Анестезия”, “Кардиопулмонална ресусцитация” и  “Интензивно лечение”.

Причините за разработване на проекта на Фармако-терапевтично ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия при анестезия за извършване на оперативна интервенция или друга диагностична или терапевтична процедура. Определяне на критериите за оценка на резултата от прилаганите лекарствени продукти при анестезия и интензивно лечение, алгоритмите за безопасна и адекватна на състоянието на пациента и нуждите на оперативната интервенция или друга лечебна,  или диагностична процедура.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на прилагане на  анестезия и интензивно лечение с лекарствени продукти. Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделни нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 26.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари