Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-3 от 18.01.2017 г. за психологическо осигуряване и полифизиографски изследвания в служба „Военна информация“ (обн., ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.)

С предлаганите промени в приложението към §1 (поверително) от проекта се привежда Наредбата в съответствие с разпоредбите на Постановление № 252 на Министерския съвет от 19.11.2018 г., обн. в ДВ бр. 97 от 23.11.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, приет с ПМС № 170 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г.). С постановлението бяха изменени и допълнени разпоредби, уреждащи структурата на служба „Военна информация“ и дейностите, които осъществяват нейните структури,  въз основа на които бяха извършени структурни промени в сила от 01.12.2018 г.

С проекта на нормативния акт ще се проведат обществени консултации в 14-дневен срок съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Прилагането на съкратения срок е обусловено от необходимостта актуализираните разпоредби на Наредбата в съответствие с правилника да бъдат приети и влязат в сила в по-кратък срок, за да се осигури изпълнението на регламентираните дейности от съответните структури. 


Дата на откриване: 25.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари