Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (обнародван в ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.) бяха извършени изменения и допълнения в Закона за българските лични документи (ЗБЛД), с които се въвежда нов документ– карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител.

Създаването на новия вид български личен документ следва не само от законодателството на страната, но и от ратифициран със закон  и влязъл в сила международен договор, а именно - Споразумение между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол(Допълнителното Споразумението към Парижкия протокол) (обнародвано в ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г.). В чл.10, т.4 от Споразумението се предвижда, че с цел да осигури техният статус съгласно приложимите международни договори Република България чрез своите компетентни органи предприема всички мерки за издаване на необходимите документи за удостоверяване на престоя и статуса на членовете на Съюзното командване и техните зависими лица за целия период на тяхното назначение и/или наемане в/от това командване.

В ал.7 на чл.59 от ЗБЛД, е изрично предвидено, че редът за издаване на картата по ал. 6 (карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител) се определя с акт на Министерския съвет.

Доколкото в Правилника за издаване на българските лични документи е предвидено, че в него се регламентират условията и редът за издаване на българските лични документи по ЗБЛД, следва редът за издаване на картата на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител да бъде уреден в Правилника.

В проекта на ПМС е предвидено да се създаде нов чл. 40б, който регламентира реда за издаване на карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице.

Предвидено е също и да се създаде Приложение № 8, което е Заявление за издаване на карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице съгласно чл. 40б,ал.1.

В Правилника са отразени и други изменения, които произтичат от въвеждането на новия ред за издаване на карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице.

Към проекта на акт е приложена и финансова обосновка, съгласно чл. 35, ал.1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Предложеният проект на акт не предвижда хармонизация на актове на правото на Европейския съюз, поради което не е представена справка за съответствие в табличен вид с европейското законодателство.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи и оценката на въздействието са публикувани на интернет страниците на Министерство на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, и на Портала за обществени консултации.  Срокът за получаване на предложения и становища е 30 дни.

Документите относно проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища са отразени съгласно приложената справка. 


Дата на откриване: 26.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари