Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители

Проектът на ПМС има за цел:

1. Изпълнение на ангажимент на Република България за привеждане в съответствие на националното законодателство с новоприетото европейско – транспониране на основната част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (Директива (ЕС) 2016/2284) в Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители:

• Установяване на национални задължения за намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици (ФПЧ2.5) от 2020 г. до 2029 г. и от 2030 г. нататък, в сравнение с приетата за базова 2005 г.;

• Приемане и прилагане на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, съгласно изискванията на чл.6 от Директива (ЕС) 2016/2284 с цел осигуряване на реален принос за постигането на целите за намаляване на емисиите на посочените замърсители;

• Осигуряване на мониторинга на отрицателните въздействия на замърсяването на въздуха върху екосистемите въз основа нa мрежа от станции за мониторинг, представителна за наличните в страната типове екосистеми, като се прилага икономически ефективен и основан на риска подход.

2. Със заключителните разпоредби на предложения проект на ПМС се изменят:

• Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации във връзка с изменения и допълнения на Закона за опазване на околната среда и във връзка с промяна на статута на Националния институт по метеорология и хидрология;

• Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата, във връзка с промяна на статута на Националния институт по метеорология и хидрология.


Дата на откриване: 5.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 5.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари