Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 от 2014 г.

Главна дирекция „Национална полиция“ при МВР (ГДНП) при МВР е национална специализирана структура, обезпечена с необходимия кадрови потенциал, в която следва да се провежда разследване основно по дела за тежки престъпления, за които по закон е предвидено наказание лишаване от свободата повече от пет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, както и по дела с фактическа и правна сложност, подсъдни като първа инстанция на окръжен съд или на специализирания наказателен съд. Провеждането на разследване по дела, характеризиращи се с форми на усложнена престъпна дейност, съпътствана от извършени голям брой деяния, за продължителен период от време на територията на един или няколко съдебни района, е целесъобразно да се извършва от разследващи органи при ГДНП, тъй като притежават необходимите капацитет, знания и умения за провеждане на разследване по наказателни производства, попадащи в тази категория. От друга страна, възлагането за разследване на досъдебни производства, по които престъпното деяние, макар формално да осъществява признаците на предвиденото в закона престъпление, поради своята малозначителност, липсата на настъпили вредни последици или други обстоятелства, прекомерно би ангажирало ресурса на разследващите полицаи от ГДНП и евентуално би довело до забавяне приключването на дела с фактическа и правна сложност. От тези обстоятелства произтича необходимост за възлагане на разследващите полицаи от ГДНП на разследването на определен кръг от престъпления, подсъдни на окръжен съд или на специализирания наказателен съд. В чл. 37, ал. 1 от ПУДМВР е необходимо прецизиране относно обхвата на дейността на ГДНП, свързана с охрана от полицейски органи, а точки 10-16 от ал. 1 е необходимо да се отменят. В чл. 39 от ЗМВР е разширен обхватът на правомощията на Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР (ГДГП). Във връзка с това в чл. 45б от ПУДМВР се предвижда полицейските органи от дирекция „Противодействие на престъпността през държавната граница“ (ДППДГ) в ГДГП да изпълняват функционалните си задължения по извършване на оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления на територията на цялата страна. Дейностите по установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценката на риска са уредени в Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях (обн. ДВ, бр. 81 от 2012 г.). Съгласно наредбата, оценката на риска на установените критични инфраструктури и обектите им в съответния сектор се извършва от собственика/оператора на критичната инфраструктура по методология, утвърдена от съответния компетентен орган. В чл. 59, ал. 2 и чл. 59а, ал. 1 от ПУДМВР е необходимо да отпадне задължението органите на МВР да извършват оценка на риска. Правомощията на полицейските органи по чл. 77, ал. 1, т. 1 от ЗМВР са допълнени и поради това в чл. 79 от ПУДМВР се предвижда възможност органите на дирекция „Миграция“ при МВР да осъществяват съпровождане на чужденци, спрямо които е издадена заповед за краткосрочно настаняване. Необходимо е да се създаде възможност директорът на Столичната дирекции на вътрешните работи да оправомощава свои служители да извършват някои дейности като анулиране на визи, продължаване на срока на пребиваване, издаване на разрешения за пребиваване и издаване на удостоверителни документи. В чл. 83 от ПУДМВР се предвижда възможност дирекция „Български документи за самоличност“ (ДБДС) да издава документи по приети заявления в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина. Наред с това, поради зачестилото постъпване в ДБДС на молби от посочените представителства за предоставяне на становища, свързани с процедурата по признаване на чуждестранни съдебни решения или други международни актове, е необходимо да се предвиди възможност дирекцията да предоставя правни становища за признаване на такива актове, приложени към заявленията, по отношение на възможността за осъществяване на административната услуга. Необходимо е да се предвиди възможност ДБДС да осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на процесите по издаване на български лични документи, когато документите се издават от областните дирекции на МВР в случаите на подаване на заявление по електронен път. В чл. 33, ал. 1, т. 8 от Закона за Националния архивен фонд е извършена промяна относно архива на МВР. Архивът на МВР е определен като такъв за съхраняване на документи от определен вид, период или начин на създаване, създадени в резултат на дейността на структурите в министерството, които се съхраняват постоянно от министерството. В тази връзка в проекта е предвидено изменение в чл. 86 от ПУДМВР. Служителите в дирекцията участват във ведомствени и междуведомствени работни групи, подготвящи национални програми, стратегии за намаляване на риска от бедствия и др., като подготвят становища, текстове, схеми за оповестяване и други приложения. Участват в съгласуване и даване на препоръки и насоки за етапите на инвестиционно проектиране на Локални системи за оповестяване, оказват методическа помощ при изграждането им. Липсва детайлизация относно предоставянето на космически базирани данни и услуги съгласно европейски програми, което се основава на участието на служители в: заседания на Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи; работата на междуведомствената работна група за определяне на Национален компетентен орган по Публично регулирани услуги (PRS) по Програма Галилео на Република България; постоянно действаща работна група към Междуведомствения съвет по пространствени данни; работна група 35 – „Космически политики към Съвета по Европейските въпроси на Министерския съвет“ и във „Форум на потребителите“ към Комитет „Коперник“ и неговите структури. В чл. 87 от ПУДМВР функциите на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ относно извършването на експертно-аналитична дейност по превенция, овладяване и предотвратяване последиците от бедствия и защита на населението ще се прецизират. Във връзка с промени в чл. 128, ал. 2 от ЗМВР, съгласно който МВР въз основа на сключен договор осъществява пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол от органи за пожарна безопасност и защита на населението на обекти, в чл. 105, ал. 2, т. 4 от ПУДМВР тези обекти следва да се посочат прецизно. От началото на 2018 г. се забелязва увеличаване на натовареността на служителите от дирекция „Български документи за самоличност“ (ДБДС) при МВР и от звената „български документи за самоличност“ (БДС). Това се дължи на по-големия брой заявления за издаване на лична карта и/или паспорт, подадени в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на по-големия брой граждани, административно обслужени на гишето на ДБДС. Забелязва се трайна тенденция към увеличаване на подадените заявления за издаване на лична карта и/или паспорт в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, като през 2016 г. са 70 520 бр., през 2017 г. са 74 679 бр., през периода от 01.01.2018 г. до 08.06.2018 г. са 44 009 броя. През периода 2019-2021 г. се очаква натоварването да бъде увеличено над два пъти, предвид изтичащия срок на валидност на документите лична карта и паспорт. За толкова продължителен период в по-натоварените звена се налага работа на двусменен режим или с удължено работно време, за да могат да бъдат персонализирани всички документи при максимално използване на производствения капацитет на машините. На следващо място по натоварване са областните дирекции на МВР. За тях също е необходимо да се създаде организация на двусменен режим на работа. За по-малко натоварените звена е необходимо да се въведе удължено работно време. Тъй като през периода 2019-2021 г. се предвижда реализирането на модела на централизирана персонализация, с която е планирано до центъра за персонализация да се изгради административен център, е необходимо да бъде предвидено ангажирането на допълнителен брой служители за ДБДС и звената БДС. Броят на свидетелствата за управление на моторни превозни средства, чийто срок на валидност изтича през периода 2019-2023 г., е общо 2 204 261: за 2019 г. - 229 662, за 2020 г. - 649 952, за 2021 г. - 658 326, за 2022 г. 422 565, за 2023 г. - 243 75. За този период ще се увеличи натоварването на служителите в МВР, които обслужват издаването им. За осъществяване на дейността, свързана с издаването/подмяна на свидетелствата за управление на моторни превозни средства за категория „С” и за категория „В”, допълнително ще бъдат ангажирани служители за звената на „Пътната полиция“ при областните дирекции на МВР за периода от 01.06.2019 - 31.05.2022 г. За времето от 01.05.2019 г. до 31.05.2022 г. се очаква обективна извънредна обстановка при осъществяване на дейностите на МВР по издаване или подмяна на български лични документи - лична карта, паспорт и свидетелство за управление на моторно превозно средство. Поради това в чл. 105, ал. 2 от ПУДМВР се предлага да се създаде възможност за щатове извън общата щатна численост за длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение, при условията на чл. 68 от Кодекса на труда, свързани с дейностите по издаване и подмяна на български лични документи и по персонализиране на български лични документи, издавани от други оправомощени служби и ведомства за периода на подмяната на българските лични документи. За подобряване на дейността на административните структури в МВР и постигане на по-високи резултати от държавните служители е необходимо да се повишат изискванията към тях в посока образователен ценз и владеене на чужди езици. Поради това проектът предвижда създаване на нови точки в Приложението към чл. 108 от ПУДМВР в следните направления: За заемане на длъжности в Звеното за материални проверки се въвежда изискване служителите да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от професионално направление „Икономика“ или по професионално направление „Право“ с придобита правоспособност. За служителите в дирекция „Международни проекти“ при МВР за дейност „Управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и от други международни програми и договори“ се въвежда владеене на чужд език съгласно изискванията на Общата европейска езикова рамка. За служителите в дирекция АФКОС е необходимо за дейност „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ се въвежда владеене на английски език с ниво В1 или по-високо съгласно изискванията на Общата европейска езикова рамка. В изпълнение на изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът на Постановление, проектът на доклад от министъра на вътрешните работи до Министерския съвет, формулярът за частична предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ са публикувани на интернет страницата на Министерство на вътрешните работи и на Портала за обществени консултации за срок от четиринадесет дни. За провеждане на общественото обсъждане е определен 14-дневен срок. По-краткият срок произтича от необходимостта от започване на процедурата по назначаване на служители за изпълнение на дейностите по издаване или подмяна на български лични документи и по персонализиране на български лични документи. През периода 2019-2021 г. се очаква натоварването в звената на МВР, които извършват дейност по издаване на български лични документи, да бъде увеличено над два пъти, предвид изтичащия срок на валидност на документите лична карта, паспорт и свидетелство за управление на моторно превозно средство. Тъй като през този период се предвижда реализирането на модела на централизирана персонализация, с която е планирано до центъра за персонализация да се изгради административен център, е необходимо да бъдат ангажирани допълнителен брой служители. Назначавания се предвижда да се направят от 01.05.2019 г., за да се проведе обучение на служителите. Във връзка с издаването на български лични документи е необходимо функциите на ДБДС да бъдат допълнени, за да се отговори на възникналите потребности в тази сфера. Поради изложените обстоятелства е необходимо осъществяването на дейностите по издаване на български лични документи да бъде обезпечено с адекватен на брой човешки ресурс при условията на очакваната утежнена и извънредна обективна обстановка. За повишаване на капацитета на администрацията за някои от дейностите се предвижда повишаване на изискванията към служителите като владеене на чужди езици и притежаване на специфично образование. Всички това обуславя общественото обсъждане да бъде проведено в по-кратък срок.


Дата на откриване: 27.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари