Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество

С тази наредба се урежда редът, по който се установява употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства (МПС) и участниците в пътнотранспортни произшествия (ПТП)


Дата на откриване: 11.10.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.10.2011 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 октомври 2011 г. 22:51:56 ч.
vatanasov

Коментар - 1

Предложеният проект на наредбата е детайлен, коригиращ слабите места на предхождащата Наредба 30. Уточнени и напълно дефинирани са понятията "упойващо вещество", "алкохол", концентрационните единици, тяхното изразяване и превръщане при необходимост. Методичната част на наредбата, указваща редът за вземане, изследване и съхранение на пробите е основно преработена. Посочените критерии за пробовземане (контейнери; антикоагуланти и стабилизатор; съхранение) напълно отговарят на международните стандарти и препоръки по съдебна токсикология. Въведени са и арбитражните (резервни) проби. Към предложения проект имам следните забележки: 1 от 7: Според мен, работата в концентрационни единици г/л (мг/мл) е по-широко приета и по-удобна при техническото изпълнение на анализа, особено при сериен анализ на проби.

14 октомври 2011 г. 22:57:14 ч.
vatanasov

Коментар -2

2 от 7: Чл.7(1) предполага абсолютна забрана за употреба, респ. наличие на упойващо вещество в пробата. Този факт, автоматично изисква лабораториите, изследващи упойващи вещества, да определят и посочват (!!!) аналитичните граници на откриване за изследваното от тях упойващо вещество. В противен случай, две лаборатории могат да предоставят противоречиви резултати, ако границата на откриване за техния метод/инструмент е различна и в двата случая резултатът ще бъде аналитично коректен и неоспорим. 3 от 7: Чл.16(3) Считам, че две проби с обем по 20 мл кръв за изследване на упойващо вещество, с посочените в чл.23(2) инструментални методи, е излишно голям и съответства на около шест стандартни епруветки (7мл) кръв. Според мен обем от 7-10 мл кръв на проба е напълно достатъчен.

14 октомври 2011 г. 23:03:26 ч.
vatanasov

Коментар - 3

4 от 7:Посочените лаборатории, за изследване на упойващи вещества е необходимо да разполагат с определената в чл.23(2) аналитична техника. В чл.21(1) са посочени лаборатории, които не разполагат с такава апаратура и не могат да извършват този тип анализи. Изпращането на проби в тези лаборатории ще доведе до необходимост от прехвърляне и забавяне на изследването. В същото време, в страната съществуват и други специализирани лаборатории,разполагащи с такава техника, които биха могли при необходимост (или след възлагане) да извършват подобни анализи. Такава възможност липсва в проекта. 5 от 7: Посоченият метод на Видмарк (чл.23(1)) категорично трябва да отпадне. Резултатът по метода на Видмарк не може да бъде сравняван с резултат от газ-хроматографски анализ или най-малкото - създава предпоставки за обективно оспорване.

14 октомври 2011 г. 23:07:26 ч.
vatanasov

Коментар-4

6 от 7:В Приложение 5 ("Протокол за химическо изследване...") трябва да отпадне показателя "мирис на пробите". Подобен критерий е анархизъм и мерките за безопасност не позволяват органолептичен анализ на биологична проба! 7 от 7: Отчитам като сериозен пропуск, че в проектът не е посочен срок, в който да бъде извършен анализа (от пристигането на пробата в лабораторията до анализирането й). Това означава ли, че ако анализът е извършен месец по-късно (например, техническа повреда в инструмент или годишен отпуск на химик), то резултатът е приемлив? С уважение, д-р Васил Н. Атанасов /д.х./