Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, издадена от министъра на отбраната

 

В разработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22/2010 г. са включени следните изменения:

В глава втора, раздел VI на Наредба № Н-22/2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне (Наредба № Н-22/2010 г.) са разписани условията и редът за настаняване в служебни жилища и жилищни помещения в общежития на лица, заемащи ръководни длъжности в Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. По реда и при условията на този раздел към момента не е предвидено настаняване в гараж, въпреки че съгласно чл. 3 от Наредба № Н-22/2010 г. на разпределение подлежат имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната. От своя страна, съгласно чл. 2, ал. 1 на наредбата, жилищният фонд на Министерството на отбраната се състои от:

1.     служебни жилища, ателиета и гаражи в управление на Министерството на отбраната;

2.     наети от Министерството на отбраната за ползване под наем жилища, ателиета и гаражи;

3.     жилищните помещения в общежития.

Същевременно, зачестиха питанията от страна на лицата с право за настаняване по реда на глава втора, раздел VI на Наредба № Н-22/2010 г. за възможността да упражнят това си право и при настаняване в гараж от жилищния фонд на Министерството на отбраната.

С оглед горното, предлагаме промяна в Наредба № Н-22/2010 г., с която да се разшири обхвата на глава втора, раздел VI на Наредба № Н-22/2010 г., като по реда и при условията на този раздел от наредбата се извършва настаняването във всеки от имотите, дефинирани в чл. 2, ал. 1 на наредбата. По този начин нуждата от гараж на заемащите ръководни длъжности в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната ще се задоволява приоритетно, при условията и по реда на цитираната глава втора, раздел VI на Наредба № Н-22/2010 г. Предложението може да се реализира чрез промяна в наименованието на раздела, както и на текста в чл. 27, ал. 2 от наредбата.

Същевременно, с Постановление № 180 на МС от 18.07.2016 г. в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г. и бр. 13, 15 и 102 от 2014 г.) са извършени редица промени в текстовете, касаещи отдаването под наем на имоти - частна държавна собственост. Една от промените касае лица, които имат прекратени наемни отношения с държавата по тяхна вина или са били некоректни в предишни наемни отношения с държавата. Съгласно внесените с ПМС № 180/2016 г. промени в чл.22 от ППЗДС, тези лица са лишени от правото за настаняване в държавни ведомствени жилища.

Другата промяна касае кандидати, отговарящи на условията за настаняване независимо от броя на членовете на семейството им в жилища, които са над максималните нормативи за жилищно задоволяване на семейството му. Съгласно тази промяна, внесена със създаването на нов чл. 25а от ППЗДС, такова настаняване може да се реализира при условие, че за съответното жилище няма кандидати за настаняване, отговарящи на изискванията за настаняване и на нормативите за жилищно задоволяване.

Предвид обстоятелството, че ППЗДС е нормативен акт от по-висока степен, Наредба № Н-22/2010 г. следва да е синхронизирана с разписаните в правилника норми. В тази връзка, чрез текстовете § 1, 2 и 6 от предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22/2010 г. се въвеждат необходимите промени в наредбата.

Отделно от изложеното предлагаме и промяна, с която маломерни жилища, годни за ползване, да се обявяват за настаняване по реда на чл.16, ал. 5 от Наредба № Н-22/2010 г., поради което с § 3 от проекта на наредба предлагаме създаване на нова алинея 6 в чл. 16.

Исканата промяна в текстовете на Наредба № Н-22/2010 г. стана наложителна след влизането в сила на последната редакция на чл.16, ал.2 от Наредба № Н-22/2010 г., реализирана в началото на 2018 г. Съгласно тази разпоредба, включените в списъка като нуждаещи се от жилище лица се уведомяват по реда на Гражданския процесуален кодекс от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за възможността да бъдат настанени в годен за ползване имот, съответстващ на максималните нормативи за жилищно задоволяване по чл.13, ал.1 на наредбата. Тъй като максималният норматив по чл.13, ал.1 от наредбата за едночленно семейство е двустайно жилище, то годните за ползване маломерни жилища – едностайни и по-малки, вече не могат да бъдат предлагани за настаняване по този ред. След април 2018 г. включването на тези жилища в такава процедура добива единствено информативен характер за картотекираните лица, съответно – отказът от настаняване в маломерно жилище не носи рестриктивните мерки, прилагани при такъв отказ до внасянето на промените в Наредба № Н-22/2010 г., в сила от 27.04.2018 г.

В обобщение се налага изводът, че действащите към момента текстове от Наредба № Н-22/2010 г. не определят реда, по който годните за ползване маломерни жилища да бъдат предлагани за настаняване. Нещо повече, ако не се отстрани този пропуск съществува реална възможност годните за ползване маломерни жилища да останат трайно свободни, което води до финансови загуби за ведомството - преки и непреки, като напр. задължения по Закона за управление на етажната собственост, които за свободните имоти се разплащат от ведомството, в чието управление са същите; изплатени компенсационни суми за картотекирани лица – потенциални наематели на тези имоти; текущата поддръжката на имота, която при отдаване под наем се вменява на настаненото лице; дължими данъци и такси за имота и други.


Дата на откриване: 1.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 1.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари