Обществени консултации

Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност по § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

 

Методика за оценка на социалната добавена стойност се приема на основание    § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ).

С методиката се урежда начина за определяне на социалната добавена стойност, произвеждана от дейността на социалните предприятия по чл. 7 и чл. 8 от ЗПССИ.

 

Определянето на социалната добавена стойност е задължително условие за предприятията, които подават заявление за вписване в Регистъра на социалните предприятия, в съответствие с изискванията на ЗПССИ и правилника за неговото прилагане, включително в случаите по чл. 10, ал. 11 и 12 от ЗПССИ.

 

Методиката представлява общ за всички социални предприятия подход, чрез който се идентифицират моделните специфики, социалните цели, икономическата и социалната среда, заинтересованите страни, ефективното използване на вложените ресурси, преките и косвените ефекти от дейността в подкрепа на целева група и/или за постигане на социална цел.


Дата на откриване: 2.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 1.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 април 2019 г. 18:05:40 ч.
poptolev-tn

Относно формуляра за определяне на наличие или липса на социална добавена стойност

Притеснително според мен е подценяването на ситуацията, когатои предприятието работи изцяло с български собствени източници. Не намирам никакво основание да се дават допълнително точки в случаите когато източниците произлизат от чуждестранни източници, както се изисква в точка 3 на формуляра за определяне на наличие или липса на социална добавена стойност.

В тази връзка предлагам да отпаднат допълнителните точки за чуждестранни източници на финансиране за осъществяване  на социалната дейност в точка 3 на формуляра за определяне на наличие или липса на социална добавена стойност, в скалата за оценяване да се направят следните промени:

 

 общинско финансиране............................2 т.

 публично финансиране.............................2 т.

 собствени средства....................................9 т.

 финансови инструменти...........................3 т.

 дарения.......................................................6 т.

Соствените средства и даренията да се оцяват без значение на техния произход. Когато имаме различни видове източници те се оценяват с точки пропорционално на относителния дял на съответния вид източник в общия размер на средствата отделени за социална дейност

 Тошко Поптолев