Обществени консултации

Проект на Инструкция за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури в Министерството на отбраната

МОТИВИ

към Проект на Инструкция за условията, реда и процедурите за

организиране на работата на административните структури в

Министерството на отбраната

 

С Инструкция И-5/25.09.2010 г. се уреждат условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури в Министерството на отбраната. В периода след нейното издаване с изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерски съвет от 2014 г., се създаде длъжността „директор на Щаба на отбраната“. Разпоредбите по ч. 8а, ал. 1, т. 1 и т. 2 му възлагат да координира дейността на административните звена от Щаба на отбраната, да организира взаимодействието с останалите административни структури от Министерство на отбраната и да организира изпълнението на нормативните и административните и на министър и заповедите, разпорежданията и указанията на началника на отбраната в административните звена от Щаба на отбраната.

Наред с това, с развитието на комуникационната и информационната система, се създаде възможност за електронен обмен на документи с ниво на класификация до „Поверително“. Това позволява ръководителите на административни структури да си взаимодействат директно чрез пряка комуникация по електронен път при изготвянето на съвместни документи, без да водят преписка помежду си.

С проекта се уточняват и правомощията на ръководните длъжностни лица по отношение възлагането на задачи и отчитането на тяхното изпълнение. Предвижда се това да става чрез началника на отбраната, постоянния секретар на отбраната или ресорните заместник-министри, в зависимост от естеството на съответната задача и нейния възложител. Отпада възлагането на задачи от страна на началника на кабинета на министъра на отбраната, предвид факта, че това му правомощие има своята регламентация в Устройствения правилник на МО.

Отчитайки гореизложеното се налага отмяна на сега действащата Инструкция И-5/25.09.2010 г. и издаването на нова. Предложеният Ви проект на инструкция, освен че ще регламентира реда и процедурите за организиране на работата на административните структури в МО, но и ще създаде условия структурите да прилагат в ежедневната си работа мрежовото взаимодействие и динамичната координация, което ще осигури взаимно информиране относно изготвени анализи, оценки и утвърдени позиции.

Предвид факта, че предмет на регламентиране на инструкцията са обществени отношения, осъществявани в министерството и не се засягат правата и законните интереси на граждани, се предлага срокът за обществено обсъждане да е 14 дни. Това ще позволи в съкратени срокове министерството да заработи при новата правна рамка, в съответствие с настоящите практически форми на взаимодействие между отделните административни структури.

Освен това в инструкцията се дава и регламентация на изпълнението на част от функционалните компетентности на директора на Щаба на отбраната. При публикуването на инструкцията за обществено обсъждане за срок от 14 дни ще се осигури нормативната възможност директорът на Щаба на отбраната да започне изпълнението на задълженията си съгласно разпоредбите на нормативния акт във възможно най-кратък срок.


Дата на откриване: 3.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари