Обществени консултации

Обществени консултации на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за радиационна защита

В проекта са отразени приетите с Решение на Министерския съвет No 704 от 2018 г. мерки за трансформация на модела за административно обслужване.С приемане на измененията ще отпадне съществуващата излишна административна тежест върху предприятията, обусловена от изискванията на членове 18, 64, 72, 98 и 100 на действащата Наредба за радиационна защита. Освен това чрез промените в Наредбата за радиационна защита ще се постигне прецизиране на формулировките на някои разпоредби, свързани с радиационния мониторинг, медицинското наблюдение и ситуациите на съществуващо облъчване (Глава девета на Наредбата).

Предвидените изменения в Наредбата за радиационна защита ще окажат съществено пряко позитивно въздействие върху всички малки и средни предприятия в страната, намалявайки административните тежести при осъществяване на дейности по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

 


Дата на откриване: 3.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 3.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 април 2019 г. 14:43:36 ч.
pchanev

параграф 19 от проекта на ПМС

Съгласно ал. 1 на чл. 142 от действащата наредба на радиационна защита се изисква предприятията да извършват радиационен мониторинг на характеристиките на работната среда в контролираните и надзираваните зони, които са ясно дефиирани в наредбата.

Предвиденото отпадане в ал. 2 на чл. 142 на термините "в зоната за превантивни защитни мерки и в наблюдаваната зона", които също са дефинирани в законодателството и се отнасят до конкретни територии, на които възникват задължения и ангажименти към предприятията, ще създаде доста неяснота относно практическото прилагане на наредбата.

С предложената редакция, да остане изискване единствено за извършване на радиационен мониторинг "около ядрени съоръжения" ще се породят редица неточности и неясноти, относно правилното изпълнение на това задължение от страна на предприятията. Какво ще се разбира под изискването "около" от страна на предприятията, чийто ангажимен е да извършват мониторинг ще бъде подложено на редица тълкувания и неправилни прилагания. Още повече, че ще се създаде изцяло субективен подход от страна на Агенцията за ядрено регулиране и специализираните органи, които ще трябва да съгласуват въпросните програми за мониторинг "около ядрени съоръжения", като вероятността различните администрации да прилагат различен подход за това определение "около" ще създаде затруднения пред самите предприятия.

Предложената редакция е неуместна и не е мотивирана от страна на вносителя.

В случая не се касае за прецизиране на формулировки на някои разпоредби свързани с радиационниа мониторинг, както е посочено в доклада към проекта, още повече, че в същия се посочва, че с предвидените изменения ще се окаже съществено пряко позитивно въздействие.

§ 19 от проекта следва да отпадне.

20 април 2019 г. 15:31:47 ч.
pchanev

параграфи 14 и 17

Предложената редакция с параграф 14, за създаване на нов чл. 110а е обвързана параграф 17 от проекта с който се предвижда отпадане на чл. 118 от Наредбата за радиационна защита. Предложеното изменение не кореспондира с изискването на Директива 2013/59/Ератом и по-специално чл. 72, където е казано, че държавите членкки правят необходимото да разполагат с подходяща програма за мониторинг на околната среда, както и с чл. 73, където се изисква от държавите членки да правят необходимото стратегиите за оптимизирана защита във връзка с управлението на радиоактивно замърсени зони да включва посочените конкретни критерии и изисквания.

С предложеното изменение е видно, че дейности които до момента са били ангажимент на държавата се предлага да станат ангажимент на "юридически или физически лица, на които се възлагат отговорности за предприемане на действия и мерки за осигеряване на радиационна защита".

Като цяло предложената редакция не е мотивирана в доклада на вносителя, не е идентифицирана необходимост в Частичната предварителна оценка на въздействието и същата, въпреки че създава изцяло нова регулация е предложена за промяна с характер на прецезиране на текст или техническо изменение.

Съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗБИЯЕ, изискванията за радиационна защита при осъществяване на дейностите по ЗБИЯЕ се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването, министъра на околната среда и водите и предсдателя на АЯР. Никъде от приложените материали не е видно, че министърът на здравеопазването и министърът на околната среда и водите са съгласували подобна промяна в изискванията отнасящо се до провежданите от тях политики.

Съгласно изискванията на Директива 2013/59/Евратом, тези решения и стратегии представляват ангажимента на държавата за защита при съществуващо облъчване, които включват както облъчване вследствие на замърсяване на терени с остатъчни радиоактивни материали от минали дейности, така и аварии, след като ситуацията на аварийно облъчване е била обявена за приключила (Приложение XVII от Директива 2013/59/Евратом).

Също така въведеното определение с нормативните документи, относно ситуации на съществуващо облъчване, включва ситуация на облъчване, която вече съществува, в момента в който трябва да се вземе решение за контрола й. Поради тази причина, въвеждането на задължение спрямо "юридически и физически лица на които се възлагат отговорности за предприемане на действия и мерки" е доста неясно и нерелевантно понятие, което ще доведе единствено до неизпълнение на анжгажимен на държавата, съгласно предвидения до момента ред в Наредбата за радиационна защита, с която са въведени в националното законодателство изискванията на Директива 2013/59/Евратом.

Предложението с § 14 да се създаде нов чл. 110а и предложението с §17 да отпадне чл. 118 от Наредбата за радиационна защита, следва да бъде задължително съгласувано със съответните министерства, съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗБИЯЕ.

В предложения доклад на вносителя, следва подобни промени в политиката прилагана от страна на държавата да бъде ясно мотивирана и обоснована, предвид че впоследствие могат да възникнат проблеми свързани с неизпълнение на изисквания на европейското законодателство.

В допълнение гъм гореизложеното, следва да бъде обърнато внимание, че с предложения § 14 се саздава изцяло нова регулация, която не съответства на изложения мотив в доклада на вносителя, че цели облекчаване на административната тежест спрямо бизнеса, защото се въвежда изцяло нова административна тежест. С чл. 110а, ал. 1 се въвежда задължение за изготвяне на програми и планове за всяка конкретна ситуация на съществуващо облъчване, а с ал. 2 се предвижда, същите да се представят на оганите на държавния здравен контрол за съгласуване. С ал. 3 пък се изисква същите да се представят към заявлението за издаване на разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 18 от ЗБИЯЕ.

Относно предложението на ал. 3, следва да се прецизира и мястото на това задължение, което систематично, следва да бъде посочено в административната услуга предоставяна по чл. 15, ал. 4, т. 18 от ЗБИЯЕ, за която в тази наредба няма въведени изисквания.

20 април 2019 г. 15:39:13 ч.
pchanev

параграфи 14

С предложения § 14 от проекта на ПМС се предлага въвеждане на административна услуга, която не е предвидена в закон.

Предложеното допълнение не кореспондира с изложените мотиви в доклада на вносителя и в Частичната оценка на въздействието, където е казано, че се предвижда да отпадне съществуваща административна тежест върху предприятията, като в същото време се въвежда нова такава, която до момента не е съществувала.

Изложените мотиви в доклада на вносителя, че предвидените изменения ще окажат съществено пряко позитивно въздестйви намалявайки административната тежест е невярно, относно факта, че се предлага въвеждане на несъществяващо до момента изискване за изготвяне от страна на юридическите и физически лица на програми и планове, както и съгласуване на същите и представянето им в рамките на друга административна услуга предоставяна по реда на ЗБИЯЕ.

Подобно предложение следва да бъде обосновано, мотивирано и съгласувано със заинтересованите ведомства и организации преди неговото предлагане и приемане.

20 април 2019 г. 15:55:59 ч.
pchanev

параграф 15

Предложената редакция с § 15, която предвижда въвеждането в законодателство изискване със следните термини "където е приложиво и както е подходящо" следва да се прецезират или да отпаднат.

С предложения текст се определя изключителна субективност, относно това къде ще е приложимо и както е подходящо да бъдат определени в документите съответните изисквания регламентирани в ал. 2 т.т. 1-6.

При разработването на съответните документи следва да бъде идентифицирано дали е необходимо и дали е подходящо в конкретния случай.

Предложената редакция на чл. 111 се прави опит за по ясно дефиниране на конкретните изисквания спрямо стратегиите, програмите и плановете. Но като цяло редица от предвидените дейности не са от компетентността само на едно ведомство, което ще създаде затруднение и неяснота относно практическото изпълнение.

Немотивирано е и отпадането на изискването на ал. 3, регламентирано с действащата Наредба за радиационна защита, свързано с предварително съгласуване с министъра на здравеопазването относно определените референтни нива и предвидените мерки за радиационна защита. Като това изискване се предлага да бъде заменено с препрадка към административна услуга.

Предложението за редакцията на ал. 3 на чл. 111 отново е немотивирана и обоснована в доклада на вносителя, въпреки че променя съществено изискванията и ангажиментите на различни ведомства при опазване здравето на населението.

Считам, че предложената редакция на ал. 3 на чл. 111, следва да отпадне от проекта, като остане сега действащото изискване, министъра на здравеопазването да е задължен да съгласува предварително определените референтни нива и мерки за радиационна защита.

Отново следва да се обърне внимание на изискването, че съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗБИАЕ, изискванията за радиационна защита при осъществяване на дейности по ЗБИАЕ се определят с наредба по предложение на министъра на здравеопазването, министъра на околната среда и водите и председателя на АЯР, на които са възложени функциите по провеждане на съответните политики в областта на опазване здравето на човека и опазване на околната среда. Замяната на това изискване с административна услуга предоставяна от страна на председателя на АЯР е не само немотивирано и необосновано, но същото противоричи като цяло на изискванията и компетентностите предоставени от ЗБИЯЕ на съответните заинтересовани ведомства.

20 април 2019 г. 16:11:02 ч.
pchanev

параграф 15, т. 2

Систематичното място на предложената редакция на алинея 3 не е в наредбата за Радиационна защита или конкретно в чл. 111.

В чл. 111 се разглежда материята за разработване и приемане на стратегии, програми и планове за управление на съществуващо облъчване, приемани от Министерския съвет. 

Следва да бъдат правени разграничения относно "управление на съществуващо облъчване" и "възстановяване на терени, замърсени с радиокативни вещества".

Систематичното място от наредбата което разглежда проблема със възстановяване е чл. 118 и чл. 119, който се предлага да отпаднат. 

Още повече, че в предложения нов чл. 111а, в т. 3 е предвидено следното "възстановителни мерки, ако е необходимо".

Затова и ал. 3 на чл. 111 от Наредбата за радиационна защита предвижда ангажименти на министъра на здравеопазването, които според предложената редакция ще отпаднат без да е мотивирано това.

Предлагам да не се прави редакция на чл. 111, ал. 3, а в случай че е необходимо да се добави в наредбата изискване, че възстановяването на терени, замърсени с радиоактивни вещества, се извършва въз основа на разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 18 от ЗБИЯЕ, да се намери друго систематично място за тази нова разпоредба.

 

20 април 2019 г. 16:23:11 ч.
pchanev

параграф 13

С предложеното допълнение на чл. 110 от Наредбата за радиационна защита, а именно с предложената ал. 2 се въвеждат нови задължения и отговорности на органите на държавния здравен контрол.

Въвеждането на тази разпоредба следва да е съгласувана с тях като засегната страна. Липсата на обосновани мотиви в доклада на вносителя, както и информацията налична в докементите към проекта, не предоставят информация дали е спазено изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗБИЯЕ.

С предложената нова ал. 3, съгласно която въз основа на оценката на органите на държавния здравен контрол, "за всеки конкретен случай се взема решение за прилагане на подходящи мерки за радиационна защита" е доста неясна и не е адресирана към никой. Кой е този орган който ще взема решение за прилагае на подходящи мерки за радиационна защита.

Следва да се има предвид, че ЗБИЯЕ въвежда конкретни задължения към предприятията, включително и за прилагане на подходящи мерки за радиационна защита, в съответствие с принципите за обоснованост и оптимизация. Същото изискване е въведено в националното законодателство и във връзка с Директива 2013/59/Евратом.

Така предложения § 13 следва да отпадне, предвид че ще въведе доста неясноти относно прилагането си. Същият следва да бъде съгласуван със органите на държавния здравен контрол, но които се възлага това задължение, както и да бъде предложен във вид, който да регламентира ясно ангажиментите на предприятията и държавните органи при вземането на решения и прилагането на мерки за радиационна защита.

Отново липсват мотиви и обосновка за въвеждането на нови изисквания съгласно изискванията за разработване на нормативни актове.

20 април 2019 г. 16:35:24 ч.
pchanev

параграф 11

Предложената редакция на чл. 100, която предвижда да отпадне ал. 2 и да псе измени ал. 3 е напълно необоснована и немотивирана от страна на вносителя.

Предвид, че в ал. 4 от Наредбата за радиационна защита е предвидено предприятията, отговорни за ядрени централи, са длъжни да оъществяват мониторинг на радиокатвините изхвърляния в околната среда и да докладват резултатите на Европейската комисия, следва държавните органи в чиято компетентностт попада контрола и опазването здравето на човека да не получават тази информация, както е предвидено в ал. 2, която се предлага да отпадне.

В този случай, министъра на здравеопазванто и председателя на АЯР, като компетентни органи, ще трябва да се обръщат към Европейската комисия за да получат тези данни, необходими за вземане на управленски решения, които могат да наложат и предприемането на други мурки с цел опазване на населението от облъчване.

Предвид че направеното предложение е абсурдно и абсолютно немотивирано от страна на вносителя, следва предложения § 11 от проекта да отпадне. 

Същият следва да бъде съобразен отново с изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗБИЯЕ, като ясно бъдат мотивирани подобни предложения с описание на конкретните дейности и ангажименти на предприятията и държавните органи относно своевременното събиране на тези данни, предвид, че ал. 5 на чл. 100 от Наредбата за радиационна защита предвижда тези данни да се предоставят на обществеността чрез публикуване на интернет страницата на Националния център по радиобиология и радиационна защита.

20 април 2019 г. 16:44:25 ч.
pchanev

параграф 11, т. 2

С предложената редакция на чл. 100 ще се създаде неяснота относно изискване, което в момента е реглаентирано с ал. 3, че в случай на превишаване на разрешените газообразни и/или течни радиоактивни емисии се извършва нова оценка и същата се предоставя незабавно на министъра на здравеопазването. Това изискване възниква още с чл. 1, където се изисква предприятията да оценяват количеството и активността на газоаерозолните и течните емисии при нормални условия на експлоатация на съответните ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни вещества.

Законодателството възлага изисквания на предприятията, относно безопасното управление, извършването на оценка и предприемането на мерки. Отново липсват мотиви, относно отпадането на изискването предприятието да извърши и предостави нова оценка.

В случай, че отпада това изискване, каква информация следва да предостави предприятието, че е превишила разрешена дейност при нормални условия, без да предоставя конкретни данни за това какво и колко е превишено, как е оценено това превишаване от страна на предприятието, на което е възложено това задължение по ЗБИЯЕ, включително и за какъв период е било това превишаване.

Считам, че сега действащия текст на чл. 100 не следва да се променя, още повече че с предложената редакция с § 11 от проекта ще се създадат много неясноти и неточности относно прилагането им както от страна на предприятията, така и на компетентните държаввни органи.

21 април 2019 г. 15:53:40 ч.
pchanev

параграф 8, 9 и 10

С предложената редакция на § 8, с което се предлага да отпадне изискването председателя на Агенцията за ядрено регулиране да уведомява министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, не ставя ясно и не е мотивирано в доклада на вносителя, това уведомяване как ще се осъществява.

От проекта не се установява да се предвижда да се съгласува с компетентните органи, и при отпадането на изискването за предоставяне на информация, каква е целта на председателя на АЯР да разрешава нещо, което няма да се ползва от други държавни органи, на които са възложени дейности по организиране и провеждане на мониторинг, както това е видно от други специализирани закони, включително и от текстовете на Наредбата за радиационна защита и ЗБИЯЕ.

Не става ясно, каква е целта на това предложение, от какви мотиви е продиктувано и защо е необходимо. Още повече, че възоснова на тази информация в момента доста ясно е описано в чл. 98 и 99, които отново се предлагат да бъдат редактирани.

Предлагането на подобни предложения, които имат за цел да променят като цяло политиката и дейността на различни комптентни органи, следва да бъде ясно мотивирана и обоснована и съответно съгласувана с тях, като ясно се посочи след като отпадне това изискване, държавата как ще го осигурява. 

Предвид липсата на ясни мотиви за това, както и липсата на данни че проекта е предложен от министъра на здравеопазването, министъра на околната среда и водите и председателя на АЯР, съгласно чл 26, ал. 3 от ЗБИЯЕ, следва предложената редакция с §8, 9 и 10 да отпадне от проекта.

По този начин ще се избегне създаването създаването на празнота относно дейностите които трябва да извършват съответните компетентни органи в държавата, които следва да се основават на официални данни, особено когато се касае за конкретно предвидените дейности с проекта по чл. 98 и 99.

 

21 април 2019 г. 16:18:04 ч.
pchanev

параграф 8

Съгласно Директива 2013/59/Евратом:

Държавите членки следва да разполагат с точни изисквания за издаване на разрешения за изхвърляния и за наблюдение на изхвърлянията. Докладването на компетентния орган на данни за извърлянията от ядрени електроцентрали и преработвателни съоръжения следва да се основава на стандартизирана информация.

С предложената редакция на чл. 97, ще се създаде затруднение, относно това изпълнение, като се има предвид, че АЯР освен да разрешава, няма друга компетентност да контролира и да наблюдава нито факторите на околната среда (които са ангажимент на министъра на околната среда и водите), нито влиянието върху човека (което е от компетентността на министъра на здравеопазването).

Компетентните органи, няма да получат инормация, необходима и във връзка с изискване на Директива 2013/59/Евратом - чл. 6, т. 1, буква "б", където е предвидено, че "по отношение на облъчването на населението граничната доза се определя за индвиуалната доза, която лицата от населението получават вследствие на планирана експлоатация на даден източник на йонизиращо лъчение. Компетентния орган гарантира, че граничните дози съответстват на границата на дозата по отношение на сумата от дозите на същото лице, получени в съвкупността от всички разрешени практики".

както и на чл. 9, т. 1 "държавите членки правят необходимото границите на дозите при професионално облъчване да се прилагат за сумата от годишните професионални облъчвания на даден работник от всички разрешени практики.

Липсата на информация при компетентните органи, относно разрешените изхвърляния, ще постави под въпрос и изпълнението на чл. 35 и 36 от Договора ЕВРАТОМ, където се изисква всяка държава-членка да създава необходимите съоръжения за осъществяването на постоянно наблюдение на нивото на радиоактивността във въздуха, водата и почвата и да осигури спазването на основните стандарти, което не е в пряката компетентност на АЯР а на МОСВ и МЗ.

Както и че компетентните органи периодично предоставят информация на комисията, така че тя да е информирана за нивото на радиоактивност, която може да окаже влияние върху населението.

Предложените изменения с § 8 следва да бъдат доста добре обмислени и мотивирани, а не да бъдат разглеждани като характер на административна услуга или административна дейност, имайки предвид, че могат да окажат значитено негативно влияние върху системата за мониторинг на околната среда и човешкото здраве.

21 април 2019 г. 16:47:54 ч.
pchanev

параграф 3

С предложеното допълнение на чл. 64, не става ясно какво ще бъде постигнато, при условие, че в сегашния такст е казано следното "и да извършват редовно преглед на категоризацията въз основа на конкретните условия на работа и резултатите от медицинското наблюдение на професионално облъчваните лица".

Въвежда се едно ново изискване в нормативен акт  предприятията и работодателите на външнте работници да "изискват" но не става ясно от кого и кога ще го изискват това. Просто едно "изискват" при условие че това съгласно действащото законодателство е тяхно задължение?

Считам че предложената разпоредба е абсолютно излишна. В наредбата за радиационна защита - чл. 77, 78 и 79 са дадени достатъчно ясно изискванията свързани с медицинското наблюдение на професионално облчваните лица, още повече че чл. 79 предвижда предприятията "не наемат" или "осигуряват друга работа извън среда на йонизиращи лъчения на наетите лица" в случаите, когато лекарят извършил оценката на медицинската пригодност, е дал заключение, че лицето трябва временно да бъде изведено от среда на йонизиращи лъчения.

Горното е продиктувано и от разпоредбите на наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето, които доста ясно и недвусмислено определят задълженията на предприятието:

В чл. 15 от наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 4 е предвидено, че работодателят осигурява провеждането на периодично медицинско наблюдение на работещите в среда на йонизиращи лъчения, както и че предоставя данни от оценката на условията на труд за всяко работно място.

Още повече че в чл. 16, т. 5 от ЗБИЯЕ е регламентирано че лицата/предприятията са длъжни да допускат до работа само лица, които отговарят на специфичните здравни изисквания, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Предвид гореизбоженото предложения § 3 от проекта, с който се предлага създаване на нова алинея 2 към чл. 64 е абсолютно нунужен и следва да отпадне. Предвид въвеждането на това ново изискване, същото не е мотивирано в доклада на вносителя и не е обосновано какво точно задължение ще възникне от това да "изискват" от кого?

21 април 2019 г. 17:10:31 ч.
pchanev

параграф 1

Предложената редакция на чл. 18, в който се предвижда да отпаднат ал. 4 и 5 от Наредбата за радиационна защита, не е мотивирана, като единствено се основава на заключение че не влиза в обхвата на чл. 72 от Закона за здравето.

При прегледа на законодателството, явно не е съобразено че с Договора за ЕВРАТОМ са възложени някои ангажименти на компетентните органи - чл. 35 и чл. 36. 

С предложената редакция, ще се създаде доста неясно задължение, министърът на здравеопазването да оценява дозите от външно и вътрешно облъчване на населението като цяло и на представителни лица, след като това вече няма да е обвързано с резултатите от радиационния мониторинг на околната среда, включително на течни и газообразни изхвърляния от разрешени дейности и др.

Може би оценката ще бъде единствено основана на данни от собствен мониторинг провеждан от страна на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, без да е необходимо да обменят данни помежду си и да провеждат съвместни дейности, които да опазят здраето на човека.

Отново бих искал да се обърне внимение на изискването на Член 67 от Директива 2013/59/Евратом, където е регламентиран мониторинга на радиоактивните изхвърляния:

1. Държавите членки изискват предприятието, отговорно за практики, за които е издадено разрешение за изхвърляне, да осъществява подходящ мониторинг или ако е целесъобразно да извършва оценка на газоаерозолните и течните изхвърляния в околната среда при нормална експлоатация и да докладва на компетентния орган за резултатите.

2. Държавите членки изискват всяко предприятие, отговорно за експлоатацията на ядрен реактор или на преработвателен завод, да осъществява мониторинг на освобождаването на радиоактивните изхвърляния и да докладва за това в съответствие със стандартизираната информация.

Както и на изискванията на чл. 35 и 36 от Договора за ЕВРАТОМ, където се изисква всяка държава-членка да създава необходимите съоръжения за осъществяването на постоянно наблюдение на нивото на радиоактивността във въздуха, водата и почвата и да осигури спазването на основните стандарти.

Както и че компетентните органи периодично предоставят информация на комисията, така че тя да е информирана за нивото на радиоактивност, която може да окаже влияние върху населението.

Доколкото ми е известно ангажимента за докладване по чл. 35 и 36 от Договора за ЕВРАТОМ са на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.
 

С отпадането на това изискване, ще остане изискването по чл. 100, което отново е свързано с докладване и се предвижда да отпадне в някаква степен.

Съгласно чл. 16, т. 2 от ЗБИЯЕ това вече е регламентирано като задължение на предприятията/лицата да провеждат мониторинг, а Наредбата за радиационна защита предвижда единствено срок в който да се осъществи предоставянето на тези данни а не задължение за тяхното организиране и провеждане, което няма характера на описана административна тежест върху предприятията, както е указано в доклада на вносителя.

Същото не кореспондира с конкретна административна тежест, предвид факта, че в редица специализирани закони вече е регламентирано, че такава информация предоставят на компетентните органи всички лица, на които е възложено провеждането на мониторинг.

Предложената редакция е доста неясна и няма да осигури съответствие между различните нормативни актове в тази област, дори да отпадне като слок за предоставяне по реда на Наредбата за радиационна защита, предоставянето на данни ще бъде "административна тежест" поради наличието на такива изисквания в законите. 

Считам, че определянето на срок е добра практика, която може да подпомогне предприятията и лицата да планират действията си, и няма да доведе до съществено облекчаване, предвид техните законови задължения за това. 

24 април 2019 г. 18:36:47 ч.
divna1968

Бележки по предложения проект

Относно предложените редакции на чл. 18, 98, 99 и 100 от Наредбата за радиационна защита, същите не попадаг в обхвата на Решение 704 на Министерския съвет, както е посочено в доклада на вносителя.

съгласно Решение 704 и по-специално изискването в т. 4 на мярката се посочва в Наредбата за радиационна защита да се ревизират чл. 18 и чл. 98 като отпаднат съответните изисквания единствено към предприятията, като са посочени и мотиви за това, че тези изисквания създават излишна административна тежест за предприятията, извършващи стопански дейности и излизат извън обхвата на чл. 72 от Закона за здравето.

С предложената редакция, се правят много по различни изменения в законодателството, които освен отпадане на административна тежест за предприятията предвиждат и редица други промени, които ще променят като цяло визията на това законодателство, с което са въведени изискваниянията на директива 2013/59/Евратом.

Това изискване следва да бъде съгласувано с дирекция "КВЕС" на Министерския съвет, предвид факта, че в приложените документи не се съдържа такава информация, още повече, че в доклада на вносителя се твърди, че не се въвежда европейско законодатерство. Но следва да се има предвид, че то вече въведено с Наредбата за радиационна защита и нейните изменения неминуемо ще доведат до изменение на нещо което засяга европейското законодателство. Предложените разпоредби на чл. 18, 98, 99 и 100 са посочени в Таблицата за съответствие, която е приложена към Наредбата за радиационна защита и е видно, че те пряко засягат някои разпоредби и изисквания на европейското законадетлство. 

Вероятно вносителя се е опитал да избегне това, като единствено е използвал мотива в доклада, без да се съобрази с това че проекта на Наредба за радиационна защита е бил обект на обществено обсъждане преди приемането му през 2018 когида, където са били приложени и съответните таблици и мотиви.

24 април 2019 г. 18:42:33 ч.
divna1968

чл. 66 Директива 2013/59/Евратом

В Директива 2013/59/Евратом и по-специално в чл. 66, т. 3 е посочено, че с цел реалистично оценяване на дозите за лицата от населението компетентния орган решава относно разумен обхват от проучвания, които да бъдат осъществени, и информация,която да бъде взета предвид, с цел да бъде определено представително лице, като се отчитат действитените пътища за пренос на радиоактивни вещества; както и че решава относно разумната периодичност на мониторинга на съответните параметри; а също така и изисква поддържането и предоставянето, при поискване на всички заинтересовани лица на документация относно измерванията на външното облъчване и замърсяването, оценките на постъпването на радионуклиди, получени от представителното лице.

Как ще бъдат изпълнени тези изисквания, при условие, че част от тях ще отпаднат от сега действащата Наредба за радиационна защита и как ще бъде въведено това изискване в националното законодателство, ако бъдат приети така предложените изменения е информация, която не се предоставя в мотивите към проекта.

Предложените рдакции на чл. 18, 98, 99 и 100 следва да бъдат прецизирани, предвид факта че с тях са въведени норми на европейското право.

24 април 2019 г. 18:48:12 ч.
divna1968

чл. 67 Директива 2013/59/Евратом

Съгласно изискванията на чл. 67 от директива 2013/59/Евратом, които са въведени в българското законодателство чрез Наредбата за радиационна защита, се изисква следното:

Държавите членки изискват предприятието отговорно за практики, за които е издадено разрешение за изхвърляне, да осъществяват подходящ мониторинг или ако е целесъобразно да извършват оценка на газоаерозолните и течните изхвърляния в околната среда при нормална експлоатация и да докладват на компетентните органи за резултатите.

При наличието на такова изискване към държавите, с предложената редакция на чл. 18, 98, 99 и 100 няма да бъде транспонирано изискването на директивата, както това е направено в момента с Наредбата за радиационна защита. И това ще бъде продиктувано от един прибързан и необмислен акт за намаляване на административната тежест на бизнеса.

Това изискване следва да бъде разгледано като изменение на въведено европейско право в националното законодателство, а не като изпълнение на админстративна дейност, която е въведено само на национално ниво.

24 април 2019 г. 18:54:23 ч.
divna1968

Директива 2013/59/Евратом

Относно направеното предложение за изменение на Наредба за радиационна защита, следва да бъде взето предвид изискването на ЗБИАЯЕ, където е указано недвусмислено по предложение на кого може да бъде приемана наредба, която засяга обществените отношения в различни области, като обществено здраве, околна среда и безопасно използване на ядрената енергия.

Следва да бъде обърнато внимание, че в представените проекти е посочено единствено АЯР, като в същото време агенцията е независим специализиран орган на изпълнителната власт, която осъществява държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво в рамките на предоставените правомощия от ЗБИЯЕ.

ЗБИЕЯ не предоставя на председателя на АЯР правомощия в държавната политика по опазване на общественото здраве и по опадване на околната среда, а с предложения проект се предлагат основно изменения в тези области на политика.

Приемането на акта по предложение на некомпетентен орган вби компромитирало като цяло задълженията произтичащи от европейското право и политиката на съответните компетентни органи.

03 май 2019 г. 10:42:44 ч.
ЦЗПЗ

Подкрепяме отпадането на дублиращите профилактични прегледи

Подкрепяме предложенията за изменение в Наредбата за радиационна защита. Споделяме изразените в доклада мотиви, че с приемане на измененията ще отпадне съществуващата излишна административна тежест върху предприятията, обусловена от изискванията на член 64 на действащата Наредба за радиационна защита.

Изискването, въведено с чл.64 от наредбата, за периодично медицинско наблюдение (прегледи) на професионално облъчваните лица от категория Б е напълно ненужно, ангажира време и средства без абсолютно никакъв ефект, защото същите лица така или иначе са включени в програмите за профилактика по силата на Закона за безопасни условия на труд. Дублирането на прегледите е един напълно ненужен разход на време и пари.

Предлагаме предложените изменения да бъдат приети без изменения както са подготвени и обосновани от вносителя .03 май 2019 г. 13:07:20 ч.
Dr M Kioseva

Профилактични медицински прегледи на работещи в среда с източници на йонизиращи лъчения

Подкрепям направените предложения, защото дефинират много по-ясно и конкретно задълженията на работодателите да провеждат профилактични прегледи на работещите от категория А.

Считам, че трябва изцяло да се спазят изискванията на Директива 2013 / 59 / Евратом и заключенията за професионална пригодност на работещите в среда с източници на йонизиращи лъчения да се издават от Службата по трудова медицина, която съгласно разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд обслужва предприятието. По този начин за всеки работещ ще се вземат под внимание не само резултатите от един годишен преглед, а всички заболявания, травми и т.н. през годината.