Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е изготвен с цел усъвършенстване на данъчното законодателство. Направените в проекта предложения са насочени главно към поясняване на неясноти при прилагането на закона, попълване на съществуващи пропуски, актуализиране на терминологията и улесняване на данъчно задължените по същия закон лица. В тази връзка са направени следните основни предложения за промяна:
            1. Освобождаване от задължение да подават годишна данъчна декларация лицата, които през годината са придобили само доходи от трудови правоотношения и не дължат допълнително данък или няма да ползват данъчни облекчения. По този начин се създават по-ясни правила за случаите и сроковете, в които работодателят е задължен да издава служебни бележки за доходите по трудови правоотношения, като се предвижда и санкция за некоректните работодатели.
2. Промяна в реда за облагане на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, когато платци на доходите са предприятия и самоосигуряващи се лица. Тези доходи съгласно действащото законодателство са облагаеми, но сегашния режим на облагане създава значителни пречки за наемателите и наемодателите. Наемателите са задължени да издават служебни бележки и сметки за изплатени суми на всички собственици, получатели на дохода, съобразно припадащата им се част от идеалните части в сградата, а собствениците, получатели на дохода, да го декларират в годишните си данъчни декларации.   
Предложението е за облагане с окончателен данък при платеца на дохода (наемателя), с което значително ще се облекчи режимът на деклариране и внасяне на данъка за този вид доходи. Платецът на дохода няма да има задължението да издава служебни бележки и сметки за изплатени суми, каквито са ангажиментите му съгласно действащото законодателство, а физическите лица, получатели на дохода, няма да имат задължението да декларират този доход в годишната си данъчна декларация. 
Платецът на дохода ще удържи дължимия данък от наема и следва да го преведе в бюджета.
3. Облекчаване на механизма за определяне на годишния данък, чрез въвеждане на правилото данъчното задължение да се закръглява към всеки кръгъл лев. Подобна практика успешно е прилагана по време на действието на отменения ЗОДФЛ по отношение на данъчната основа и дължимия данък. Целта е да се намалят разходите на данъкоплатците и приходната администрация за обслужване на минимални суми за внасяне или възстановяване.
4. Въвеждане на задължително деклариране на печалбите от хазартни игри и доходи от разпореждане с финансови инструменти в годишен размер над 5 000 лв. Тези доходи са необлагаеми, но въвеждането на задължение за тяхното деклариране е мярка, насочена към ограничаване злоупотребите с доходи от хазартна дейност или сделки с финансови инструменти с цел отклонение от данъчно облагане, чрез неоснователното използване на този вид необлагаеми доходи като аргумент за доказване на имуществено състояние.
5. Предлага се отстъпката в размер на 5 на сто от дължимия данък при по-ранно внасяне на дължимия по декларацията данък (до 10 февруари на следващата година) или при подаване на декларацията по електронен път да се ползва, само ако авансовият данък е внесен от лицата в срок. По този начин ще се премахне несъвършенството на закона, предоставящо възможност лицата да се ползват от права, въпреки противоправното си поведение, свързано с ненавременното внасяне на дължимия авансов данък.
6. Предлага се за субсидиите, полагащи се на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, които е трябвало да бъдат получени през 2009 г. (или предходни години), но не по вина на лицата са получени през 2011 г. или следващи години, да се създаде аналогично данъчно третиране, идентично на действащото за 2010 г., а именно тези субсидии да се считат за необлагаем доход. 
Останалата част от предложенията за изменение и допълнение на ЗДДФЛ са с редакционен характер и са насочени към създаване на по-голяма яснота и коректност при прилагане на закона.
 
Със законопроекта се правят и предложения за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с изричното посочване на разходите за подкуп като непризнати за данъчни цели. Съгласно действащото законодателство, разходите за подкуп не се признават за данъчни цели на основание чл. 26 т. 1 и 2 от ЗКПО, като разходи, несвързани с дейността и като разходи, които не могат да бъдат документално обосновани по реда на чл. 10 от закона. Промяната в разпоредбата на чл. 26, т. 1 на закона е свързана със задължение на Република България да приведе разпоредбите на националното си законодателство в съответствие с Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки и Препоръките от 2009 г. за по-нататъшната борба с подкупването (Антикорупционната препоръка и Данъчната препоръка). Съгласно разпоредбите на Конвенцията и Препоръките от 2009 г. всяка държава, страна по Конвенцията, е длъжна да въведе разпоредба, изрично забраняваща признаването на разходите за подкупи или разходите, прикриващи подкупи, като признати за данъчни цели.
Всички държави-членки на Европейския съюз, които са страни по Конвенцията, са въвели изрична забрана за подкупите в данъчното си законодателство.
 Предлага се промяна в Закона за счетоводството, свързана с прецизиране на функциите на министъра на финансите. Измененията са свързани с участието на министъра на финансите в дейността на Регулаторния комитет по счетоводство към Европейската комисия и във връзка с развитието на законодателството на Европейския съюз в областта на счетоводството - предстоящият цялостен преглед и промяна на Четвърта и Седма дружествени директиви и на Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета. Предложенията за промяна на Закона за счетоводството във връзка с функцията на министъра на финансите по изготвяне на становища и указания по закона и НСФОМСП имат за цел да коригират липсата на правно основание в случаите, когато е необходимо издаването на указание с чисто счетоводен, а не счетоводно-данъчен характер, което да подпомага бизнеса. Предлаганата промяна не е свързана с възникване на права и задължения за предприятията по чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството.


Дата на откриване: 13.10.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.10.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари