Обществени консултации

Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019-2022 г.

Политиката в областта на електронните съобщения за периода 2019-2022 г. се изготвя на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за електронните съобщения и очертава визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения. Тя отчита натрупаната практика в процеса на изпълнение на настоящата политика и прилагането на действащото законодателство и отразява тенденциите в бъдещите политики на ЕС, като включва конкретни цели и мерки за осъвременяване на правната рамка във връзка с въвеждането на Директива 2018/1972/ЕС (Европейски кодекс за електронни съобщения) и във възможно най-голяма степен, намаляване на административната тежест, насочени към стимулиране на инвестициите в сектора, устойчив икономически растеж, заетост, конкурентоспособност и териториално сближаване.

Политиката в областта на електронните съобщения цели да осигури предоставянето на съвременни и качествени електронни съобщителни услуги на населението и бизнеса, чрез създаване на условия за развитие на пазар на електронните съобщителни мрежи и услуги като част от вътрешния пазар в ЕС, водещ до разгръщането и използването на мрежи с много голям капацитет, предоставяне на услуги от пето поколение, които ще дадат тласък на автоматизирането на процесите развитието на свързаните или автономни устройства, ефективна и устойчива конкуренция, оперативна съвместимост на електронните съобщителни услуги, достъпност, избор, сигурност на мрежите и услугите, и предимства за крайните ползватели, включително равностоен достъп до услугите на хората с увреждания.

Основните мерки за постигане на тези цели са:

  • подготовка и преход към Гигабитовото общество, чрез насърчаването на свързаността и достъпа до мрежи с много голям капацитет (фиксирани, мобилни и безжични мрежи), разгръщането на точки за безжичен достъп с малък обхват, както и тяхното използване от страна на всички граждани и стопански субекти;
  • насърчаването на устойчивата конкуренция при предоставяне на електронни съобщителни мрежи и прилежащи съоръжения (включително, ефективната конкуренция по отношение на инфраструктурата, както и създаване на условия за облекчаване на споделянето на инфраструктура), също и при предоставяне на електронни съобщителни услуги и прилежащи услуги;
  • премахването на оставащите пречки и улесняването на създаването на съгласувани условия за инвестиции в следващо поколение електронни съобщителни мрежи;
  • създаването на общи правила и предвидими регулаторни подходи, които да благоприятстват ефективното, ефикасното и координираното използване на радиочестотния спектър, включително споделеното ползване на радиочестотен спектър, отворените иновации, създаването и развитието на трансевропейски цифрови мрежи от ново поколение по основните транспортни коридори, предоставянето, достъпността и оперативната съвместимост на общоевропейските услуги и свързаността от край до край;
  • защитата на интересите на гражданите посредством необходимите правила за създаване на условия за: осигуряване на свързаност, широка достъпност и използване на мрежи с много голям капацитет и на електронни съобщителни услуги; генериране на максимални ползи по отношение на избора, цената и качеството въз основа на ефективна конкуренция; поддържане на сигурността на мрежите и услугите; осигуряване на високо ниво на защита на крайните ползватели, като се вземат предвид нуждите на специфични социални групи като хората с увреждания, възрастните хора и хората със специални социални потребности.

 

Лица за контакти:
 

Димитър Димитров – директор на дирекция „Съобщения“, e-mail: didimitrov@mtitc.government.bg
 

Лъчезар Василев – и.д. началник на отдел „Развитие на електронните съобщения“, дирекция „Съобщения“, e-mail: lvasilev@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 4.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 7.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 април 2019 г. 09:52:02 ч.
efi

3 въпроса

Текущия проект отразява ли нагласите на заинтересованите страни от обществото, които са наясно с опасностите от употребата на безжични мрежи от 5то поколение?

Текущия проект съобразен ли е със становищата на научните страни, които явно изразяват своята загриженост и препоръки във връзка с опасностие, които употребата на безжични мрежи от 5то поколение (5G) крият?

Текущия проект съгласуван ли е с глобалния апел (обединяващ стотиците локални и глобални петиции по света) за ограничаване въвеждането в употреба сред широката публика на експериментални високорискови технологии от пето поколение. За които технологии няма наличие на достатъчно научни изследвания доказващи безопасността им в дългосрочен план. ( апел: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal , https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5cb0fe5471c10bbec7485641/1555103319224/International+Appeal+-+Stop+5G+on+Earth+and+in+Space.pdf )

15 април 2019 г. 06:39:33 ч.
efi

Отворени писма от научните среди

Допълнителен въпрос(със повишена трудност):

Текущата стратегия ще бъде ли съгласувана с обществените нагласи(на местно и глобално ниво), включващи научни становища* и апели(следствие на проведени научни изследвания), които имат (основателни) причини да изразят своята позиция против интегрирането на безжични технологии от 5-то поколение?

*списък с научни становища и отворени писма от учени към страните натоварени с властта и отговорността да вземат решения можете да окриете тук:

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5G-Small-Cell-Scientist-Letters-PDF-.pdf

 

15 април 2019 г. 13:31:46 ч.
stop5g

информация относно вредните ефекти от използването на мобилните телефони, wi-fi и 5g технологии

По пример на Италия, трябва да се стартира програма за разпространение на информация относно вредните ефекти от използването на мобилните телефони, wi-fi технологиите и бъдещите 5g технологии, съгласувани със световните научни изследвания в тази област и Световната Здравна Организация!

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

https://www.smombiegate.org/italian-court-orders-government-to-launch-cell-phone-radiation-awareness-campaign/

https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf

15 април 2019 г. 14:57:30 ч.
stop5g

Рискове и опасности относно разгръщането на точки за безжичен достъп с малък обхват

Никъде не сте посочили измерване на рисковете и опасностите за здравето. Това е просто несериозно!!!

16 април 2019 г. 07:48:40 ч.
stop5g

Защо Франция забранява Wi-Fi в училищата

Обяснете защо Франция забранява Wi-Fi в училищата? Моля ви запознайте се с най-новите научни изследвания за вредите от радиацията от Wi-fi! 

https://ehtrust.org/france-new-national-law-bans-wifi-nursery-school/

https://www.wirelesseducation.org/1073-2/

16 април 2019 г. 10:00:26 ч.
efi

Чий интерес обслужва интегрирането на мрежи от 5то поколение.

В чий интерес работят индивидите, които са натоварени с отговорността за вземане на решения относно интегрирането на безжични мрежи от пето поколение в България - в корпоративен или в обществен?

16 април 2019 г. 10:03:32 ч.
efi

Има ли данни за потенциален риск за живите организми?

В документа фигурират ли данни свързани с резултати от измерване/изследване рисковете и опасностите за здравето на живите организми, вкл. - полинатори(насекоми), растения и бозайници?

16 април 2019 г. 10:16:56 ч.
efi

Разширяване на срокове и повторно обсъждане.

На фона на споделените от обществото огромни масиви от отворени писма(вкл. резултати от научни изследвания и трудове) от името на акредитирани учени по цял свят, апелиращи за внимание относно здравните рискове от употреба на микровълнови радио вълни(вкл. 5G безжични мрежи).

Предвижда ли се: подробно разглеждане на всяко едно от писмата, като отделен случай, подкрепен със съответните научни изследвания и трудове(цитирани в легендата на всяко писмо). 

Предвижда ли се: разглеждане на всеки един от научните трудове цитирани във всяко едно от въпросните писма?

Връзка към документ (104стр), съдържащ споменатите отворени писма и връзки към научни трудове:

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5G-Small-Cell-Scientist-Letters-PDF-.pdf

Предвидени ли са: удължаване на сроковете за вземане на решения и повторно обществено обсъждане на темата?

 

16 април 2019 г. 10:24:07 ч.
efi

Участници в екипа/комисията натоварена с отговорността за вземане на решения.

Кои са индивидите, нативарени с отговорността за вземане решения относно интегриране на безжични мрежи от 5то поколение в България, поименно?

Какво образование и специалност имат те?

Фигурират ли във въпросния екип акредитирани учени специалисти в областта на микровълновите радио-технологии?

Фигурират ли във въпросния екип акредитирани здравни работници/специалисти в областта на онкологичните заболявания? 

16 април 2019 г. 10:31:23 ч.
efi

4то поколение срещу 5то поколение

Моля назовете кои нужди от бита на българина налагат интегрирането на безжични мрежи от 5-то поколение и до каква част от цялото население на страната се отнасят споменатите условия.

Възможно ли е въпросните нужди да бъдат задоволявани чрез използването на технологии от 4-то поколение или алтернативна твърда високоскоростна връзка чрез оптично свързване?

16 април 2019 г. 10:42:23 ч.
efi

Корпоративен натиск.

Наясно ли сте, че основната движеща сила, имаща за цел интегриране на безжични мрежи от 5то поколение представлява интереса на няколко мега-корпорации?

*Същите мега-корпорации са движени от непрестанната нужда за нови и нови печалби, които изискват разработеането на нови поколения електроника предназначена за консумиране от широката публика.

Ако не сте съгласни с горното твърдение, моля да се обосновете, вземайки предвид следните въпроси:

- кой разработва технологиите?

- кои среди се обявяват против интегрирането на въпросните технологии?

- и чий интерес обслужват всяка една от гореспоменатите страни.

16 април 2019 г. 13:12:08 ч.
stop5g

3 Въпроса относно научни изследвания, доказващи вредите от използването на клетъчни устройства

1.Запознати ли сте с най-новите проучвания относно вредата от използването на клетъчните телефони направено от Националната Токсикологична Програма на САЩ, свързваща образуванията на рак с употребата на клетъчни телефони?

2.Има ли подобни проучвания в България, които да изследват последствията за здравето на живи организми, подложени на радиолъчения от клетъчни антени, подобно на проучването в Института за изследване на рак - Рамацини, Италия, което свързва образуванията на рак с продължително облъчване от базови клетъчни антени? 

3. Имате ли доказателства, че след монтирането на множеството допълнителни клетъчни антени, съпътстващо изграждането на 5G мрежата, излъчваната от тях радиация няма да доведе до здравословни проблеми на бременни жени, деца или фетуси?

https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr595peerdraft.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Ramazzini-Institute-Study_-Press-Q-and-A-2.pdf

 

 

 

18 април 2019 г. 11:34:30 ч.
efi

Конституция

На фона на многобройните научни доказателства, от акредитирани специалисти от цял свят, базирани на дългогодишни научни трудове и изследвания, и техния апел за внимание ( https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5G-Small-Cell-Scientist-Letters-PDF-.pdf ), доказващи опастността за здравето и негативните ефекти от 5G безжични мрежи върху живота и здравето на всички живи организми, питам:

 

Интегрирането на безжични технологии от 5то поколение, без изричното съгласие на гражданите на Република България, съобразено ли е със следните текстове?

 

(Моля всеки от посочените член и алинея да бъдат разгледани като отделен въпрос, като се обърне особено внимание на >>маркирания по този начин<< текст!)

 

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Чл. 1. 

(2) >>Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.<<

(3) >>Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет<<.

 

Чл. 4. 

(2) >>Република България гарантира живота<<, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.

(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Република България >>участва в изграждането и развитието<< на Европейския съюз.

18 април 2019 г. 11:35:41 ч.
efi

Конституция (продължение - 2 )

Чл. 5. 

(1) >>Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат<<.

Чл. 6. 

(1) >>Всички хора се раждат свободни и равни по<<.. достойнство и ..>>права<<.

(2) Всички граждани са равни пред закона. >>Не се допускат никакви ограничения на правата<<.. или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, ..>>убеждения<<, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

 

Чл. 14.

Семейството, майчинството и >>децата са под закрила на<<.. държавата и ..>>обществото<<.

18 април 2019 г. 11:36:29 ч.
efi

Конституция (продължение - 3 )

Чл. 15. 

>>Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа<< и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.

 

Чл. 18. 

(3) >>Държавата осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър<< и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения.

(4) >>Със закон може да се установява държавен монопол върху<<.. железопътния транспорт, националните пощенски и ..>>далекосъобщителни мрежи<<, използването на ядрена енергия, производството на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества.

 

Чл. 19. 

(2) >>Законът<<.. създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като ..>>предотвратява злоупотребата с монополизма<<.., нелоялната конкуренция ..>>и защитава потребителя<<.

18 април 2019 г. 11:36:57 ч.
efi

Конституция (продължение - 4 )

Чл. 28.

>>Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.<<

 

Чл. 29. 

(1) >>Никой не може да бъде подлаган на мъчение<<, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.

(2) >>Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.<<

 

Чл. 30. 

(1) >>Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност<<.

 

Чл. 33. 

(1) >>Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона. <<

 

Чл. 41. 

(2) >>Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес<<, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

 

18 април 2019 г. 11:37:28 ч.
efi

Конституция (продължение - 5 )

Чл. 52. 

(3) >>Държавата закриля здравето на гражданите<< и насърчава развитието на спорта и туризма.

 

Чл. 55. 

>>Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда<< в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.

 

Чл. 57. 

(1) >>Основните права на гражданите са неотменими.<<

 

Чл. 105. 

(1) >>Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.<<

 

Чл. 116. 

(1) >>Държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на своята служба те са длъжни да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални.<<

 

18 април 2019 г. 11:39:31 ч.
efi

Конституция (продължение - 6 )

Бележка:Въпроса бе разпределен в тези 6 отделни "коментара", поради ограничения броя на допустими изписани символи в единица "коментар" и следва да бъде разглеждан като едно цяло.

22 април 2019 г. 08:11:35 ч.
stop5g

WI-FI радиацията от клетъчни антени

Изключително опасна е WI-FI радиацията от всички устройства особено за децата, тъй като миелиновата им обвивка не е развита напълно. Мозъкът им е изложен на много по-голяма радиация, отколкото на възрастните. Предвиждате ли налагане на правила, относно поставяне на антени в детски градини и училища? Предвиждате ли налагане на забрана на употребата на безжичните технологии в детски градини и училища?
 

01 май 2019 г. 09:42:37 ч.
stop5g

Доклад на Европейския парламент април, 2019

Точка 1.7 в доклада гласи - "Появява се сериозна загриженост относно възможното въздействие върху здравето и безопасността, в следствие от много по-голямата експозиция на радиочестотни електромагнитни излъчвания, произтичащи от 5G." - http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

Има ли подобен доклад на български език? 

Наясно ли сте с несъгласието под формата на подписка от над 2000 души, с въвеждането на 5g мрежата в България? - https://www.change.org/p/the-world-s-platform-for-change-stop-5g-bulgaria

Взимате ли под внимание притесненията на обществеността относно вредата от съществуващата Wi-Fi  радиация и потенциалната вреда от допълнителното инсталиране на клетъчни антени нужни за 5g мрежата и готови ли сте да разгледате досегашните стандарти на ICNRP, взимайки предвид огромното количество клетъчни телефони и клетъчни устройства, чието ползване се е увеличило драстично след въвеждането на стандартите?