Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се създават условия и ред за прилагане на чл. 83 от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136,  30.04.2004 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 726/2004, относно лечението с лекарствен продукт за състрадателна употреба.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 5.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 4.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари