Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност е изготвен във връзка с привеждане в съответствие на националното законодателство с Европейското право - Директива 2006/112/ЕС (Директива) и практиката на Съда на ЕС (СЕС), както и с цел усъвършенстване на данъчното законодателство.
           Основните промени са свързани с несъответствие на Закона за данък върху добавената стойност с Директива 2006/112/ ЕС във връзка с открити процедури по неизпълнение на задълженията (infringement) срещу България.
1. С проекта се предлага да отпадне разпоредбата на чл. 27, ал.1, т. 2 и 3 от ЗДДС. Съгласно текста на тази разпоредба, данъчната основа на доставката на урегулирани поземлени имоти и на нови сгради не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от нейната себестойност, което е в противоречие с предвиденото в чл. 73 от Директивата.
2. Законопроектът предвижда изменение в частта, уреждаща данъчната основа между свързани лица. Промяната по същество се изразява в ограничаване на случаите, при които данъчната основа на доставките между свързани лица е пазарната цена, съобразно хипотезите, предвидени в чл. 80 от Директивата.
3. Във връзка с несъответствие на ЗДДС с Директивата в областта на туристическите услуги се предлага промяна в разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС. Проекторазпоредбата предвижда намалената ставка да се прилага при настаняване, предоставяно в хотел, а не при настаняване от хотелиер, с което всички потребители на услугата се поставят в еднакво данъчно положение. Предложеното изменение води до промяна на досега съществуващото понятие „настаняване” с цел да се ограничи прилагането на намалената ставка при доставка на обща туристическа услуга от туроператор.
4. С цел постигане на съответствие с Европейското право, с проекта се предлага и изменение в разпоредбите, определящи обхвата на специалния режим на облагане на туристическите услуги. Доставките, при които получател е друг туроператор, са изключени от приложното поле на режима на маржа. В тази връзка се предвижда въвеждане на ново понятие „пътуващо лице”, с което в обхвата на режима на маржа се включват доставките, при които получатели са данъчно задължени лица на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба.
5. Във връзка с установена практика на СЕС с Решение по дело С-203/10, се предлага изменение, свързано с правото на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки втора употреба, които не са произведения на изкуството, колекционерски или антикварни предмети. Съгласно сега действащата разпоредба правото на приспадане на данъчен кредит на данъчно задължен дилър, платен при вноса на стоки, се отлага до момента на последваща доставка. С промяната правото на данъчен кредит може да се упражни по общия ред.
6. Със законопроекта се предлага прецизиране на разпоредби на текстовете на ЗДДС, както и някои редакционни промени във връзка с възникнали проблеми в практиката:
·         задължения за лицата, използващи фискални устройства, да съхраняват документи, издадени от/във връзка с тези устройства;
·         дължимият данък по продажбата в случаите на публична продан да се превежда по банковата сметка на компетентната ТД на НАП, в която публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор е регистриран по ЗДДС. Това предложение е свързано със създаване на улеснение на съдебните изпълнители и заложните кредитори при изпълнение на задълженията им;
·         за освободена доставка да се счита учредяването или прехвърлянето на право на строеж до момента на издаване на разрешение за строеж;
·         възможност за физическите лица, упражняващи независима икономическа дейност, да останат регистрирани по ЗДДС за целия период на упражняваната дейност от момента на заличаване на търговската им регистрация без да преминават през процедура на дерегистрация, съответно облагане на активите и нова регистрация;

задължение за подаване на месечна справка-декларация по ЗДДС и отчетните регистри по електронен път, ако записите в регистрите са повече от пет.


Дата на откриване: 13.10.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.10.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари