Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

 

Предложените промени са насочени към прецизиране на контролните функции на Изпълнителна агенция по лозата и виното в процеса на издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Инвестиции в предприятия“.

Текстовете са съобразени с дейността на агенцията, нейните правомощия и компетенции, както и с мярката и нейното прилагане.

Поясняват се и изискванията по отношение на критериите за оценка на проектите, подадени в Държавен фонд „Земеделие“, като целта е да се гарантира тяхното недвусмислено разбиране и прилагане и да се конкретизират начините за тяхното доказване.

За да се осигури по-добро управление и администриране на мярката е заложено предоставянето на някои допълнителни счетоводни и други документи от страна на кандидатите, към заявлението за финансово подпомагане.

Предложените изменения и допълнения на приложимата нормативна уредба не променят изискванията към кандидатите и не поставят допълнителни условия за тяхното участие по мярката.

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,

 Министерство на земеделието, храните и горите

 Електронен адрес:

 KTuteva@mzh.government.bg

 

 

 

 

 

 


Дата на откриване: 16.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 30.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 април 2019 г. 02:26:24 ч.
Katerina2d

новорегистрираните със собствени лозя и биолозя е логично да са по-преференцирани

Казвеам се Катерина Кабакова. Отглеждам биологични лозя в региона на гр. Айтос. Бих искала следните промени и със следните мотиви, като измененията са болдвани:

 1. Кандидатът или свързано лице по смисъла на ЗМСП има най-малко двегодишна история като гроздопроизводител към момента на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по реда на чл. 56, ал. 1 и да е регистриран като винопроизводител в лозарския регистър през последните дванадесет месеца преди подаване на заявление по чл. 54.

При някой от другите критерии допълнението за свързаните лица го има, съвсем логично и естествено трябва да го има и в този критерий. Осен това точките би трябвало да са не 10, а 30 точки. Защото новорегистрираните винопроизводители губят  точки от това, че нямат поне две годишна история, от критериите за собствена продукция 30%, от вино със ЗНП, и вино с ЗНП и ЗГН, общо 40 точки. По традиция, елитни вина се правят от собствени лозя и такива кандидати би трябвало да се преференцират най-много, включително, ако са новорегистрирани винопроизводители. Още повече, че производството на вина от собствени лозя, е най-важната предпоставка за развитие и на винен туризъм.

 1. При критерия за биологичност, нека да се допълни  следното:

Предприятието произвежда биологично сертифицирано вино, а при новорегистрирани винопроизводители, да имат собствени биолозя, кандидатът или  свързано лице по смисъла на ЗМСП . Кандидатът да поеме ангажимент да започне да произвежда биовина в срок до една година.

Точките по този критерий са необосновано малко, би трябвало да са 15, както вината със ЗНП. Непрекъснато нараства търсенето на биовина, в скандинавските страни примерно, е задължително поне 10% от вината да са биосертифицирани, но на пазара те са над 15% и делът им постоянно расте. Биовината освен, че са екологично чисти, са и с подчертан тероар, защото почвата не се руши с пестициди, а тя е основна част от тероара. Биовината са не по-малко качествени и ценени от потребителя вина от вината със ЗНП.

30 април 2019 г. 14:21:56 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагам резултатите от обществено обсъждане да се публикуват в окончателен вариант във формат „PDF“ с включена възможност за търсене на текст в него, защото ползвания формат «DOC/DOCX» размества мястото на съдържанието в колони «Прието/неприето» и «Мотиви» спрямо «Забележката/предложението».

 

Предлагам публукиваният файл да бъде с информация за дата на одобрение и данни за отговорни служители, които са го одобрили, или да е валидиран с електронен подпис.

30 април 2019 г. 14:22:29 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

§ 1. В чл. 13, ал. 8 думата „заявеното“ се заменя с „одобреното.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се допълни и с промяна на текста от „всички допустими дейности“ на „всички одобрени дейности“.

Задължението се уточнява да е върху „одобрени“ дейности, защото се предполага, че в тях няма да има „недопустими“ такива.

 

========================================

Чл. 50. (1) з) гг) възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Защо е записано „лозаро-винарски продукти“, а не „вино?

Предлагам текста „лозаро-винарски продукти“ да се промени на „вино“, както е в предходните подточки на буква „з“.

 

========================================

Чл. 51. (1) Недопустими за финансиране по мярката са следните дейности:

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • защо е записано „дейности“, а не „разходи за дейности“?
 • не са изключени СМР

Предлагам да се уточни дали недопустими са „дейности“ или „разходи за дейности“ във връзка с предложената промяна в §1 от НИД.

Предлагам да се създаде нова точка 3. Строителство и/или реконструкция на сгради и помещения.

Предложението е свързано с изключване на СМР от допустимите дейности.

 

========================================

Чл. 51. (2), 1. разходи за инвестиции за обикновена подмяна;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • защо е записано „разходи за инвестиции“, а не „разходи за дейности“?

Предлагам текста „разходи за инвестиции“ да се промени на „разходи за дейности“ във връзка с предложението по § 1 от НИД.

 

========================================

§ 4. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

2. Създава се ал. 1а:

„(1а) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат в случай, че са винопроизводители, вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки и са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се допълни с текста „и имат регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове.“.

Регистрацията на винопроизводители, вписани в лозарския регистър, е задължителна по Закона за акцизите и данъчните складове.

 

========================================

Чл. 52, (5) Липсата на обстоятелства по ал. 2, т. 2 се доказва с годишни финансови отчети за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението в случаите, когато не са достъпни в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • защо е записано „годишни финансови отчети за годината“ в множествено число?

Предлагам ГФО да се промени в единствено число, защото за годината се съставя един такъв годишен финансов отчет.

 

========================================

§ 4. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

5. Създават се ал. 8 – 11:

(8) Изискването по ал. 2, т. 4 не се отнася за кандидати винопроизводители, регистрирани като еднолични търговци.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам алинея 8 да отпадне.

През физическо лице се отчита свързаност по ЗМСП при предходен или следващ пазар спрямо продукт/стока.

Изключването на ЕТ в качество на физическото лице ще доведе до неточно определяне на обстоятелствата за предприятие- партньор или свързано предприятие.

 

 

30 април 2019 г. 14:22:45 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

§ 4. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

5. Създават се ал. 8 – 11:

(11) При преценяване на допустимостта на проектните предложения ДФЗ извършва  оценка на кандидатите за достатъчен технически и финансов ресурс  с цел гарантиране на ефективно изпълнение на поетите задължения.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В публикуваният проект на доклад не е обосновано създаването на ал. 11 без да се публикува предложение на методика за оценка.

Липсата на такава методика не позволява кандидата да направи оценка на своя проект по тази алинея, което го лишава от информация във връзка с кандидатстване по мярката. От друга страна алинеята предоставя изключителни права на ДФЗ за създаване на такава методика и прилагането й него без това да е подложено на анализ и оценка по НИД, както и да е преминало обществено обсъждане.

Предлагам НИД да се допълни чрез посочване на методиката за оценка за достатъчен технически и финансов ресурс, като приложение към Наредбата.

 

========================================

Чл. 53, (3) Максималната стойност на един проект не може да надвишава левовата равностойност на 600 000 евро.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Коя стойност ще се вземе в предвид по алинеята- заявената или одобрената?

Предлагам след текста „Максималната стойност“ да се добави текст „ на заявените разходи “.

С предложението се уточнява точно коя стойност се взема  предвид по алинеята, защото проектът може да има заявена стойност и одобрена стойност на разходите.

Предложението точно посочва горната граница на заявени разходи за проект.

 

 • Как се преобразува левовата равностойност на проект в EUR за целите на алинеята?

Предлагам да се уточни приложим курс на лева към EUR, например- фиксиране курс 1.95583 лв/EUR или курс на българския лев към EUR за деня на отваряне приема по мярката, или за деня на подаване на проекта или нарочен валутен курс на кандидата, който се прилага за целите на проекта.

 

========================================

Чл. 53, (4) Максималният размер на общите допустими разходи по мярката за целия период на прилагане на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 - 2023 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Как се преобразува левовата равностойност на проект в EUR за целите на алинеята?

Предлагам да се уточни приложим курс на лева към EUR, например- фиксиране курс 1.95583 лв/EUR или курс на българския лев към EUR за деня на отваряне приема по мярката, или за деня на подаване на проекта или нарочен валутен курс на кандидата, който се прилага за целите на проекта.

 

========================================

Чл. 53, (5) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) Допуска се предоставяне на авансово плащане до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и в заявлението за предоставяне на финансова помощ е посочен точният размер на сумата за авансовото плащане, а за кандидати по чл. 52, ал. 7 и след сключване на допълнително споразумение по чл. 59, ал. 4.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Може да възникне несъответствие между заявен размер 80% на авансово плащане при намаление на заявени разходи- при недопустимост или при прилагане на чл. 58, ал. 3

Посоченият точен размер на сумата за авансово плащане в заявлението за предоставяне на финансова помощ може да е по- висок от максималния размер от 80 на сто от договорената финансова помощ, ако има редукция на разходите чрез намалението им или направено от ДФЗ преразпределение по чл. 58, ал. 3.

Това води до невярна информация в заявлението и неговото отхвърляне, защото това не може да се води техническа грешка, а явно волеизявление на кандидата.

 

 • Не става ясно какво се има в предвид под „изпълнението на дейностите е започнало“

Например направено авансово плащане следва ли да се приема като допустимо условие за изпълнение на алинеята или авансово плащане е само паричен превод без свързан с него действително извършен разход за дейност по проекта?

 

30 април 2019 г. 14:23:01 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 54, (2), 1. копие на документ за правно основание за ползване за имота, в който се инвестира за срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението, в случай че не е приложен към досието на производителя в лозарския регистър;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Защо има разлика в описанието на документа спрямо този по чл. 56, ал. 3, т. 6?

Предлагам да се добави текст „Документът следва да бъде вписани в Агенцията по вписванията“

 

 • Документа за имоти и/или за обект трябва да се отнася?

В действащите към момента образците на документи по Заповед № РД 12-227/ 19.03.2019 г. за утвърждаване на образци на документи по мярка "Инвестиции в предприятия" в „Заявление за издаване на удостоверение за право на участие по мярка "Инвестиции в предприятия"“ има несъответствие с изискването на наредбата.

В образеца е записано „3.    Копие от документ за  правно основание за ползване на имота/обекта, в който се инвестира за срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението, нотариално заверен и вписан в Агенцията по вписвания към съответния районен съд.“, като изискването е разширено с текста „/обекта“, както и „нотариално заверен и вписан в Агенцията по вписвания към съответния районен съд.“

 

========================================

Чл. 54, (2), 2. технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и удостоверението за правоспособност на проектанта;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Възможно ли е документа да се приложи като копие?

 

 • Въз основа на какъв нормативен документ се изготвя „технологичен проект“?

Към ЗУТ действа Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, където са записани изисквания към „ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЧНА“ на инвестиционен проект. Тези изисквания следва да се прилагат към „технологичен проект“ и не следва ли терминът да бъде „част „Технологична“ и ако е така,  възможно е с определение в § 1 да се приложи това обстоятелство, без да се подменя текста в наредбата.

 

 • Липсата на текст „копие“ пред „удостоверението за правоспособност на проектанта“ означава ли, че документа се представя само в оригинал?

Предлагам текста „удостоверението за правоспособност на проектанта“ да се замени с „копие на удостоверението за правоспособност на проектанта, заверено вярно с оригинала и личния печат на проектанта.“

Чрез предложението се допуска представяне на копие на удостоверението, защото проектантите притежават само един оригинал на последното и прилагат копия за удостоверяване на правоспособността си.

 

 • Трябва ли документа да се предава и в електронен формат и ако да- какъв трябва да бъде той?

В действащите към момента образците на документи по Заповед № РД 12-227/ 19.03.2019 г. за утвърждаване на образци на документи по мярка "Инвестиции в предприятия" в „Заявление за издаване на удостоверение за право на участие по мярка "Инвестиции в предприятия"“ има несъответствие с изискването на наредбата.

В образеца е записано „1.    Технологичен проект ведно със схема и описание на производствения процес, изготвен от правоспособен проектант, включително сканирано копие на електронен носител.“, като се изисква представяне на електронен носител, каквото задължение липсва в наредбата и създава допълнителна административна тежест върху кандидата.

 

========================================

Чл. 54, (2), 3. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Документът само като „заверен препис“ ли се прилага или може да бъде и в оригинал?

Предлагам в началото на точка да се добави текст „Оригинал или “.

Предложението премахва дословното тълкуване на точка за представяне само на заверен препис.

 

30 април 2019 г. 14:23:15 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 55, (3) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 2, заявлението се оставя без разглеждане. Кандидатът може да подаде ново заявление през съответната финансова година.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Как кандидата разбира, че заявлението е оставено без разглеждане?

Предлагам първото изречение да се промени на „Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите в срока по ал. 2, заявлението за подпомагане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ИЛАВ. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК“

Текстът е променен по образеца на текста на чл. 56, ал. 12.

 

========================================

§ 5. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 след думата „извършва“ се добавя „проверка на технологичния проект и“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам добавения текст да се промени на „на технологичния проект и“, защото в се получава дублиране на думата „проверка“, която съществува в действащия текст на алинеята.

 

========================================

§ 5. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:

3. Създават се ал. 9 – 12:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам новите алинеи 9-12 да се добавят в чл. 60 с променени номера.

Предложените алинеи са свързани с промяна на сключен договор с ДФЗ, а чл. 55 е свързан с кандидатстване за издаване на удостоверение за участие, като процедурата за промяна на договора ще се разкъса между различни, несвързани с това действие части на наредбата.

 

========================================

§ 5. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:

3. Създават се ал. 9 – 12:

„(9) Когато се налага изменение на договора по чл. 60, ал. 1 във връзка с промяна в утвърден технологичен проект, кандидатът подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление за утвърждаване на измененията, като прилага и актуализиран технологичен проект по чл. 54, ал. 2 и прилага документи, удостоверяващи промяната.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да отпадне текста „и прилага документи, удостоверяващи промяната“, защото не става ясно какви документи следва да се приложат.

ИАЛВ може да включи в образеца на „Заявление за утвърждаване на измененията..“ може да съдържа изискване за описание на причината за изменението, което е отразено в технологичния проект или ако не става ясна причината за промяната от съдържанието на обяснителната записка към технологичния проект да изиска обяснения във връзка с това.

 

30 април 2019 г. 14:23:30 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 56, (1) 1. бизнес план по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, който следва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Защо образеца на бизнес плана не е част от наредбата.

Съществуващата практика на ДФЗ по наредбата е да публикува образците на документите или техните изменения в деня на публикуване на заповед за прием. Това лишава кандидатите от предвидимост на разходите и времето, което трябва да отделят по отношение на осигуряване на изисканата информация в документа, както и дали ще могат да покрият неговите изисквания по отношение на съдържанието, което не е описано в наредбата, защото документа не подлежи на обществено обсъждане.

 

========================================

Чл. 56, (1) 2. договор за лизинг и погасителен план със срок на придобиване съгласно посочения краен срок в заявлението в случаите, в които инвестицията се закупува на лизинг;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Документът може да ли да бъде приложен като копие?

Предлагам в началото на изречението да се добави „Копие на“.

 

========================================

Чл. 56, (1) 4. разрешение за строеж, влязло в сила, издадено по реда на ЗУТ в случаите, когато инвестиционните намерения включват разходи за строителство на сгради и съоръжение, въпреки че същите не подлежат на финансиране по настоящата програма;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Реконструкция, пристрояването, надстрояването влизат ли в обхвата на точката.

Предлагам текста да се промени на „4. Копие на разрешение за строеж, издадено по реда на ЗУТ , в обекта на който са включени разходите за дейности по проекта.“

Описанието на алинеята не описва изчерпателно възможностите за СМР, като съществуват и такива за реконструкция и др.

Недопустимостта на разходи за СМР съм предложил да се включват в чл. 51, ал. 1.

 

 • Документът може ли да се приложи като копие?

Предлагам в началото на изречението да се добави „Копие на“.

 

========================================

Чл. 56, (1) 7. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Документът само като „заверен препис“ ли се прилага или може да бъде в оригинал?

Предлагам в началото на точка да се добави текст „Оригинал или “.

Предложението премахва дословното тълкуване на точка за представяне само на заверен препис.

 

========================================

Чл. 56, (1) 8. (нова - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) декларация за дела на преработената собствена суровина, изчислен в проценти, по образец утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Описаните данни в декларацията се извличат от бизнес плана или от друг документи?
 • Ако данните в декларацията не се извличат от бизнес плана как тази декларация ще отрази дейностите по бизнес плана, с който се доказва изпълнение на целите на програмата?

Предлагам текста да се промени на „8. декларация за дела на собствената суровина за преработка, включена в суровина за преработка по бизнес плана, по образец утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ.“

Предложението уточнява връзка между преработената продукция с тази по бизнес плана и оставя на ДФЗ да определи съдържанието на нейния образец.

 

30 април 2019 г. 14:23:44 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

Чл. 56, (3) 1. годишен финансов отчет за предходната година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато кандидатът не е новорегистриран;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Във връзка с чл. 52, ал. 2, т. 2 как може да се докаже обстоятелството с един ГФО?
 • Защо се изключват кандидати, които са „новорегистрирани“?

Във връзка с прилагане на Счетоводен стандарт №1 при съставяне на ГФО има специални текстове за новорегистрирани фирми/кандидати.

 

========================================

§ 6. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

б) точка 3 се изменя така :

„3. За всеки заявен за финансиране разход по чл. 50, ал. 1, кандидатът представя най-малко три съпоставими, независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС.“;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Как се приема по наредбата обстоятелство за ползване за целите на офертата на валутен курс на български лев към евро, който е по- висок от централния, фиксиран на БНБ? В тази хипотеза кандидата ще включи в заявлението ст-ст на разходи на по- ниска левова стойност, което може да доведе до заобикаляне на горната граница на разходите за един проект, защото в това заявление всички разходи, предполага, ще се запиват в български лева.

Предлагам да се допълни със следното съдържание „В офертата се описва ползвания обменен валутен курс лева/EUR, при посочени цени в EUR.“.

 

 • Трябва ли всяка оферта да се придружава от «Запитване за оферта» по образец на Приложение № 5? Ако «да» предлагам точката да се разшири със записване и на този документ.

В определението по § 1, т. 41 „Съпоставими, независими оферти“ се изисква офертите да отговарят на „Запитване за оферта“ за да се прецени тяхната съпоставимост.

 

 • Ако се прилага «Запитване за оферта» по образец на Приложение № 5 трябва ли да се прилага решение за избор на оферент/и?

 

========================================

Чл. 56, (3) 4. предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Документът може да ли да бъде приложен като копие?

Предлагам в началото на изречението да се добави „Копие на“.

 

========================================

Чл. 56, (3) 5. договори за разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, разработване на технологичен проект;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • с какво се различават представени документи по точката спрямо тези, които се представят по точка 5? Ако са еднакви не следва ли тази точка да отпадне?

 

========================================

§ 6. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 3:

в) в т. 7 думите „при необходимост“ се заличават

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • защо не са описани приложимите закони, които са краен брой? Липсата на това описание може да доведе до заблуда на кандидат, че ако е новорегистриран винопроизводител и все още не се е регистрирал по Закона за акцизите и данъчните складове може да кандидатства без да прилага лиценз/удостоверение по този закон, а това от своя страна може да го постави в невъзможност за осигури документа в ДФЗ при входиране на бизнес план или при изискването му с Уведомително писмо.

Предлагам и да се допълните с текста „Задължително се прилага копие на лиценз за управление на данъчен склад, издаден по реда на Закона за акцизите и данъчните складове или копие на удостоверение за регистрация съгласно чл. 56 от същия закон.“

Предложението конкретизира минимално кои документи следва да се приложат по точката, както е в чл. 63, ал. 3, т. 15.

 

30 април 2019 г. 14:23:59 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 56, (3) 9. отчет за приходи и разходи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Във връзка с чл. 52, ал. 2, т. 2 как може да се докаже обстоятелството с описаните документи само за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период, а не за предходните две такива?

 

Предлагам точка да се промени на „9. отчет за приходи и разходи за последните две приключили календарни години, спрямо годината на кандидатстване, или последен приключил междинен период за новорегистрирани кандидати. Документите се прилагат, ако не са публикувани в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или ако не са приложени по точка 1.“

 

========================================

Чл. 56, (3) 10. справка за дълготрайни материални активи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Изискваният документ „Справка за нетекущите (дълготрайните) активи“ по образец на Приложение № 5 към Счетоводен стандарт №1 ли е?

Предлагам точка да се промени на „10. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за последна приключила календарна година, спрямо годината на кандидатстване, или последен приключил междинен период за новорегистрирани кандидати. Справката се изготвя по образец на Приложение № 5 към Счетоводен стандарт №1“.

Предложението коригира името на справката за да отговаря на това по приложим счетоводен стандарт, защото справка съществува в ГФО и в ГОД.

 

========================================

Чл. 56, (4) Бизнес планът следва да показва подобряване на дейността на винарското предприятие на кандидата или на членовете на групите или организациите на производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на мярката, посочени в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Защо не е включен като приложение към наредбата образеца на бизнес план? С включването му като задължително приложение към наредбата кандидатите ще бъдат информирани предварително каква е информацията, която трябва да посочат в бизнес плана с цел доказване постигане на целите на мярката и могат да направят това във връзка с риска от неодобрение на бизнес плана. От друга страна не включването на бизнес плана като приложение към наредбата не позволява да се направи публично обсъждане и върху него с цел намаляване на административната тежест върху кандидатите. Следва да се обърне внимание, че и до датата на настояща бележка ДФЗ все още не е изпълнил задължението си за публикуване на образци на документи по мярката!

 

========================================

Чл. 56, (5) Бизнес планът следва да доказва икономическата жизнеспособност на винарското предприятие за период 5 години.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Какви са приложимите показатели/коефициенти, които ще доказват „икономическата жизнеспособност“ на кандидата? Каква е причината да не са включени като приложение към наредбата, при условие, че от тях зависи допустимост на кандидат по нея?
 • Защо показателите не се предлагат на обществено обсъждане с описана в доклада към НИД основание за тяхното ползване и условия за изпълнение? Липсата на такова обсъждане води до неясноти по целесъобразността за прилагане на показатели, които едностранно ще са определени от ДФЗ.

 

30 април 2019 г. 14:25:02 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 56, (6) При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок три работни дни удостоверението за право на участие по мярката, издадено съгласно чл. 55, ал. 6, т. 1 и съдържащо изчерпателна информация за състоянието на винарското предприятие към датата на кандидатстване във връзка с критериите по приложение № 9, одобрения от ИАЛВ технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и удостоверението за правоспособност на проектанта.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Защо удостоверение е записано в само в единствено число при условие, че в наредбата не ограничава прилагане на повече от едно удостоверение, издадено от ИАЛВ, във основа на заявление в едно или повече ТЗ на ИАЛВ?

Предлагам текстът „удостоверението за право на участие по мярката“ да се промени на „удостоверението/ята за право на участие по мярката“.

Един кандидат, който има винарски обекти на територията на повече от нед ТЗ на ИАЛВ ще подаде повече от едно заявление за участие по мярката и ще получи повече от едно удостоверение по тях.

 

========================================

Чл. 56, (8) Когато оферта по ал. 3, т. 3 е предоставена от лице, чиято основна дейност не е свързана с обекта на офертата, следва да се предоставят доказателства за възможността да достави заявените материали и оборудване (заверени копия на рамкови споразумения за доставка, договори за представителство, дистрибуция и др.).

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Какво е определение за „основна дейност“, защото текстът не дава еднозначен отговор как се определя тя?
 • Защо е записано „заверено копие“, а не „копие“? С какво е по- специалната заверката, спрямо тази по ал. 14? Не следва ли „заверено“ да отпадне?
 • Защо е записано „рамкови споразумения за доставка“ при условие, че не се уточнява изискването към доставчика да бъде с основна дейност по обекта на оферта? Документът дава възможност за заобикаляне на изискването по алинеята.
 • Как производител на обект на оферта доказва изпълнение на това обстоятелство и следва ли да прилага документ в тази връзка?

 

========================================

§ 9. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 2 се създава т. 3:

„3. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба и договора за предоставяне на финансова помощ.“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да отпадне текста „и критериите за оценка“.

Предложението премахва текст, който забранява промени на договора, които могат да доведат до промяна на оценката. Наложеното ограничение е неоснователно, защото оценката на проекта може да се извърши след одобрение на искането за промяна и да се приложат нормите на чл. 58 и при нужда да се наложат съответните корекции върху финансовата помощ или отказ за такава. Допълнително, ограничаването на исканията за промяна по това ограничение поставя под риск изпълнение на цял проект спрямо възникнала необходимост от промяна само на част от него. Като пример може да се даде прекратяване на договори за наем на винени лозя от страна на наемодателя, които са отчетени по критерий „Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина“ и по независещи от страна на Бенефициента причини не може да изпълни своето задължение по критерия.

 

========================================

Чл. 61, (3) Авансово плащане в размера, посочен в заявлението за предоставяне на финансова помощ, може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Може да възникне несъответствие между заявен размер 80% на авансово плащане при намаление на заявени разходи- при недопустимост или при прилагане на чл. 58, ал. 3

Посоченият точен размер на сумата за авансово плащане в заявлението за предоставяне на финансова помощ може да е по- висок от максималния размер от 80 на сто от договорената финансова помощ, ако има редукция на разходите чрез намалението им или направено от ДФЗ преразпределение по чл. 58, ал. 3.

Това води до невярна информация в заявлението и неговото отхвърляне, защото това не може да се води техническа грешка, а явно волеизявление на кандидата.

 

30 април 2019 г. 14:25:17 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 63, (3), 2. приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности по инвестицията;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • С какво се различават документите по точката с тези по точка 4? Не следва ли тази точка да се премахне?

 

========================================

Чл. 63, (3), 3. копия на договори за услуги, работи, доставки на инвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка заедно с представена на хартиен и електронен носител подробна количествено-стойностна сметка;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Не е ли по правилно вместо „подробна количествено-стойностна сметка“ да се ползва „техническа спецификация по предмета на договора“, защото КСС е приложима при СМР?
 • Какъв трябва да бъде формата на файловете за приложимия електронен носител?

 

========================================

Чл. 63, (3), 6. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г.) копие от протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Образец№ 17 - приложение № 17 към чл. 7, ал. 3, т. 17 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Защо се изисква представяне на документ при условия, че по ЗУТ и приложимите към него наредби за допустимите инвестиции в машини, съоръжения и оборудване няма изискване за съставяне на такъв?
 • Защо е оставен текст в наредбата, който позволява „субективно“ тълкуване от ДФЗ при неговото прилагане, като се изисква задължително за прилагане?

 

========================================

Чл. 63, (3), 7. разходооправдателни документи за общите разходи, свързани с проекта, в размер до 4 на сто от договорените дейности и платежни документи по тях;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Защо съществува тази точка при условие, че приложимите по нея документи са включени и в точка 1?
 • Ако бенефициента разплаща общи разходи в размер над 4% следва задължително да ги раздели документа до 4% и над 4%, защото в точката е записано „в размер до 4 на сто“? Не създава ли текста допълнителна административна тежест спрямо това изискване върху бенефициента?
 • Какво се има в предвид под „платежни документи по тях“- платежни нареждания, разходни касови ордери, сметки? Защо бенефициента се поставя в неяснота при условие, че наредбата изиска разплащане само по банков път за допустимите разходи и следва да се изисква само „преводно нареждане“.
 • Не следва ли към всеки платежен документ за банково плащане да се прилага и пълно дневно банково извлечение за деня на плащане, защото преводното нареждане, което е прието и заверено от банка може да не е изпълнено поради липса на наличност по сметка или след това да е оттеглено?

 

========================================

Чл. 63, (3), 10. застраховка на активите, предмет на финансиране, за срок една година, в полза на ДФЗ; застраховката следва да бъде подновявана за всяка година до изтичане на периода на мониторинг съгласно договора за финансова помощ; застрахователната полица следва да покрива минимум следните застрахователни рискове: пожар, експлозия, удар от мълния, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, измокряния в резултат на авария на ВиК, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), кражба с взлом, ако обектът е затворен или ограден, земетресение;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Защото застраховката се ограничава само до една година при условие, че може да се сключи за повече от една и да се плаща на 12-месечни вноски?

Предлагам текстът „за срок една година“ да се промени на „валидна за срок минимум 12 месеца“.

 

 • Защо фигурира текста „ако обектът е затворен или ограден, земетресение“ при условие, че винаги поне едно от двете условия е изпълнено? Не следва ли да отпадне този текст?

 

 • Трябва ли да се прилага опис на застрахованото имущество; преводно нареждане за еднократно платена цяла застрахователна премия, заверено от банка; пълно дневно банково извлечение за деня на плащане на застрахователната премия, заверено от банка? Такова задължение е записано в чл. 66, ал. 1, т. 5.

 

30 април 2019 г. 14:25:43 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 63, (3), 11. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Документът само като „заверен препис“ ли се прилага или може да бъде в оригинал?

Предлагам в началото на точка да се добави текст „Оригинал или “.

 

========================================

§ 10. В чл. 63, ал. 3 се създават т. 12 – 15:

13. декларация, че разходите за дейности, допустими за подпомагане по мярка „инвестиции в предприятия“, не са финансирани по други схеми или мерки от фондовете на ЕС и с национални средства;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам документът а да бъде по образец, а не свободен текст.

 

========================================

Чл. 63, (8) Когато със заявлението по ал. 1 е поискано финансиране на дейност, която се изпълнява чрез закупуване на лизинг, одобрената финансова помощ се изплаща след изплащане на вноските по лизинговия план.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Възможно ли е изплащане на вноски след срока на договора?

Предлагам точката да се допълни с текст „в срока на договора за отпускане на финансова помощ“.

Предложението уточнява задължението за плащане на вноските по финансовия лизинг в срока на договора за отпускане на финансова помощ.

 

========================================

Чл. 64, (5), 1. одобрява изплащането на финансовата помощ;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Защо липсва текст за съобщаване на заповедта, както е по точка 2?

Предлагам да се добави текст „; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК“.

Предложението уточнява, че и тази заповед, а не само заповедта по т. 2, се съобщава на бенефициента, защото при частично одобрена финансова помощ за изплащане той може да се възползва от правото на обжалване по реда на АПК.

 

========================================

Чл. 66. (1), 5. да притежават застрахователен договор ведно с платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за всички активи - предмет на инвестицията, в полза на ДФЗ, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване, покриваща всички посочени в договора за финансово подпомагане рискове за съответния вид инвестиция; да подновява ежегодно договора за застраховка за срока на мониторинга.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Защо се ползват различни понятия за застраховката? В настоящата алинея е „застрахователен договор“, в чл. 63, ал. 3, т. 10 е „застраховка“, а върху образеца на застраховка, който се издава от застрахователя е записано „застрахователна полица“? Не следва ли в наредбата текста да е „застрахователна полица“?

 

30 април 2019 г. 14:25:58 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

§ 1. 22. "Обикновена подмяна" е обновяване на съществуващо оборудване без подобряване на съществуващата технология.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • В „Справка за обществени консултации“ по НИД на Наредба №6 на предложение „Предлагам да се опишат минимални критерии, спрямо които ще се приема, че има обикновена подмяна- например запазване на производствения капацитет, невъвеждане на нови технологични процеси и др. Липсата на такива минимални критерии създава субективизъм при прилагане на нормата.“ е дадено становище „Не се приема“, като мотивът е „Формулировката на текста е ясна, дефинитивна и е в съответствие с европейското законодателство.“.

Изразеното становище не обяснява неяснотата по отношение на начина на „подобряване“, а също и не пояснява как съответства на европейското законодателство, включително не е посочен регламент с изчерпателно определение на понятието.

Предлагам текстът да се промени на:

"Обикновена подмяна" е обновяване на съществуващо оборудване без подобряване на съществуващата технология чрез включване в нея на нови процеси и/или машини/съоръжения/оборудване или увеличаване на производствения капацитет.

 

========================================

41. "Съпоставими, независими оферти" са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата за предоставяне на финансова помощ, представени са от оференти, притежаващи опит в реализирането на идентични и/или сходни дейности, и съдържат количествено-стойностна разбивка на разходите.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Как се извършва съпоставка на оферти без изискване за минимален предмет спрямо технологичен проект?

Предлагам да се промени на „41. "Съпоставими, независими оферти" са оферти, които отговарят на изискванията, описани в „Запитването за оферта“ по Приложение № 5, и предоставят възможност за съпоставка между оферираните предмети на офертите и техническата спецификация/КСС по „Запитването за оферта“ по Приложение № 5“

Предложението изяснява условията за съпоставимост на оферта спрямо изискванията на Приложение № 5 и техническата спецификация по направено запитване.

 

30 април 2019 г. 14:26:15 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Приложение № 5 към чл. 32, ал. 4

Бихме искали да ни предствите оферта за:

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Защо не е коригирана правописна грешка?

Думата „предствите“ да се промени на „представите“

 

========================================

Приложение № 5 към чл. 32, ал. 4

6. Цена в левове или в евро с описан ДДС

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Как се превалутира цена в EUR в български лева без приложим валутен курс? В заявление и бизнес плана разходите за дейности следва да се записват в български лева, а не смесено или в EUR?
 • Предлагам точката да се допълни с текст „. Приложим обменен валутен курс лв/EUR при посочени цели в EUR.“

 

 • Ограничава ли се оферта само до централен курс на БНБ на българския лев към EUR?

 

 

30 април 2019 г. 14:26:33 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1

Критерий „Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина“

Минимално изискване „Процентите се изчисляват средноаритметично за двете винарски години преди подаване на заявление по чл. 54.“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текстът да се промени на „Процентите се изчисляват средноаритметично за петте години по бизнес план“.

Липсват мотиви за приемане на тези минимални изисквания в доклада към НИД.

Не става ясно каква е причината да се дискриминират новите винопроизводители, които предвиждат да постигнат критерия в периода на бизнес плана по проекта и имат лозя, които в този период ще влязат в плододаване или след одобрение на проекта могат да сключат договори за ползване на лозя, при условие, че с инвестициите по проекта ще могат да преработват продукцията от тях.

 

========================================

Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1

Критерий „Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина“

Минимално изискване „При изчислението на стойността на продукцията могат да се включат количествата суровина произведени от свързани лица по смисъла на ЗМСП.“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам минималното изискване да отпадне, защото е дискриминационен по отношение на кандидати, които са независими предприятия.

 

В мотивите към НИД не е обяснено какво налага промяната по това изискване. Не става ясно защо се въвежда то, при условие, че за кандидата е записано, че трябва да ползва собствени или наети винени лозя, а това предложение дава възможност за „създаване на изкуствени условия по мярката с цел облагодетелстване на кандидата.“

 

В „Количествени цели и индикатори за оценяване на тяхното постигане“ на Програмата е записано „Освен технологично обновление и обезпеченост на предприятията стремежът е да се подобри и адаптивността на винопроизводителите в сектора, като ще се насърчават проекти на винопроизводители (вкл. новорегистрирани) със собствени винени лозя, предприятия, които произвеждат вина със ЗГУ и ЗНП, както и предприятия в Северозападна България - район изоставащ силно в икономически отношение.“. Предложението не отговаря на посочената цел по отношение на „ще се насърчават проекти на винопроизводители (вкл. новорегистрирани) със собствени винени лозя“.

Предложението не задължава запазването на условието спрямо свързаните предприятия за петгодишния период на бизнес плана, като се отчете и запази процента на тези количества във всяко свързано предприятие към момента на кандидатстване и този процент за всяка от годините на бизнес плана за предприятието на кандидата.

Предложението не гарантира, че свързаните предприятия ще продължат да предоставят количествата суровини, които са включени при изчисляването на критерия в периода на бизнес плана. Текстът само гарантира получаване на точки при кандидатстване, а кандидата ще покрива след това показателя примерно само със собствена продукция, защото към момента на кандидатстване няма такава! Явен пример за създаване на изкуствени условия за получаване на предимство при кандидатстването.

 

========================================

Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1

Критерий „Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина“

Информацията се предоставя от „Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6 и/или декларация за собствена продукция“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текстът да се промени на „Бизнес план“.

Предложението ограничава възможността за деклариране на данни, които не са проверени от ИАЛВ, като компетентна агенция по отношение на винените лозя.

 

 

30 април 2019 г. 14:26:56 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1

Критерий „Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход (ЗНП)“

Минимално изискване „Предприятието да произвежда вино със ЗНП през последните две винарски години преди заявление по чл. 54.“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текстът на изискването да се промени на „Предприятието е включило производство на вино със ЗНП за всяка от петте години на бизнес плана“.

От друга страна, кандидати с разходи за дейности по проект, които водят до възможност за преминаване към производство на вина със ЗНП и са включени в бизнес план, няма да получат точки по критерия и ще бъдат дискриминирани. Тези кандидати могат да са действащи винопроизводители или новорегистрирани такива.

 

 

30 април 2019 г. 14:27:08 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1

Критерий „Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и ЗНП“

Минимално изискване „Предприятието да произвежда над 70 % вино със ЗГУ и ЗНП, изчислени средноаритметично за последните две винарски години преди подаване на заявление по чл. 54.“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста да се промени на „Предприятието да произвежда над 70 % вино със ЗГУ и/или ЗНП за всяка от петте години от бизнес плана.“

Предложението обвърза дейностите по бизнес плана на кандидата с производството на вино със ЗНП и/или ЗГУ, защото направеното предложение не гарантира, че кандидат, който до момента произвежда вина със ЗНП и ЗГУ ще продължи по бизнес план да произвежда такива.

От друга страна, кандидати с разходи за дейности по проект, които водят до възможност за преминава към производство на вина със ЗНП и/или ЗГУ и са включени в бизнес план, няма да получат точки по критерия и ще бъдат дискриминирани, спрямо произвеждащи вече такива.

Предложението премахва „заблудата“, към която подвежда текста, че винопроизводители само на вина със ЗГУ няма да получат точки, защото се изисква и да имат производство на вина със ЗНП!

 

========================================

Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1

Критерий „Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и ЗНП“

Минимално изискване „При изчислението могат да се включат количествата произведени вина със ЗГУ и ЗНП от свързани лица по смисъла на ЗМСП.“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам минималното изискване да отпадне, защото е дискриминационен по отношение на кандидати, които са независими предприятия.

Мярката е дискриминационна и по отношение на свързани предприятия, на които свързаните предприятия не са винарски предприятия.

В мотивите към НИД не е обяснено какво налага промяната по това изискване.

Не става ясно защо се въвежда то, при условие, че мярката има за цел подпомагане на кандидати, които модернизират собственото си производство, а не свързани предприятия, които нямат право да ползват инвестиции по проекта.

Предложението не задължава запазването на условието спрямо свързаните предприятия за петгодишния период на бизнес плана, като се отчете и запази процента на тези вина във всяко свързано предприятие към момента на кандидатстване и този процент за всяка от годините на бизнес плана. Ако това не се направи, кандидатът ще е създал изкуствени условия за получаване на предимство при кандидатстването.

 

 

30 април 2019 г. 14:27:20 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1

Критерий „Проекти, предвидени за изпълнение в Северозападна България“

Минимално изискване „Винарското предприятие изцяло попада на територията на административна/и област/и от Северозападен район“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текстът да се промени на „Разходите за дейности по бизнес плана изцяло попадат на територията на административна/и област/и от Северозападен район“

Предложението изключва разполагане на разходи извън територията на Северозападен район, защото кандидат, който е регистриран на тази територия може да разположи инвестиции извън нея, но на територия на ТЗ на ИАЛВ, повече от едно, за които ИАЛВ е издало повече от едно удостоверение за участие.

 

30 април 2019 г. 14:28:15 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 56, (3) 1. годишен финансов отчет за предходната година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато кандидатът не е новорегистриран;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Във връзка с чл. 52, ал. 2, т. 2 как може да се докаже обстоятелството с един ГФО?
 • Защо се изключват кандидати, които са „новорегистрирани“?

Във връзка с прилагане на Счетоводен стандарт №1 при съставяне на ГФО има специални текстове за новорегистрирани фирми/кандидати.

 

========================================

§ 6. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

б) точка 3 се изменя така :

„3. За всеки заявен за финансиране разход по чл. 50, ал. 1, кандидатът представя най-малко три съпоставими, независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС.“;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Как се приема по наредбата обстоятелство за ползване за целите на офертата на валутен курс на български лев към евро, който е по- висок от централния, фиксиран на БНБ? В тази хипотеза кандидата ще включи в заявлението ст-ст на разходи на по- ниска левова стойност, което може да доведе до заобикаляне на горната граница на разходите за един проект, защото в това заявление всички разходи, предполага, ще се запиват в български лева.

Предлагам да се допълни със следното съдържание „В офертата се описва ползвания обменен валутен курс лева/EUR, при посочени цени в EUR.“.

 

 • Трябва ли всяка оферта да се придружава от «Запитване за оферта» по образец на Приложение № 5? Ако «да» предлагам точката да се разшири със записване и на този документ.

В определението по § 1, т. 41 „Съпоставими, независими оферти“ се изисква офертите да отговарят на „Запитване за оферта“ за да се прецени тяхната съпоставимост.

 

 • Ако се прилага «Запитване за оферта» по образец на Приложение № 5 трябва ли да се прилага решение за избор на оферент/и?

 

========================================

Чл. 56, (3) 4. предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • Документът може да ли да бъде приложен като копие?

Предлагам в началото на изречението да се добави „Копие на“.

 

========================================

Чл. 56, (3) 5. договори за разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, разработване на технологичен проект;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • с какво се различават представени документи по точката спрямо тези, които се представят по точка 5? Ако са еднакви не следва ли тази точка да отпадне?

 

========================================

§ 6. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 3:

в) в т. 7 думите „при необходимост“ се заличават

ЗАБЕЛЕЖКА:

В НИД не е предложено уточнение за следното:

 • защо не са описани приложимите закони, които са краен брой? Липсата на това описание може да доведе до заблуда на кандидат, че ако е новорегистриран винопроизводител и все още не се е регистрирал по Закона за акцизите и данъчните складове може да кандидатства без да прилага лиценз/удостоверение по този закон, а това от своя страна може да го постави в невъзможност за осигури документа в ДФЗ при входиране на бизнес план или при изискването му с Уведомително писмо.

Предлагам и да се допълните с текста „Задължително се прилага копие на лиценз за управление на данъчен склад, издаден по реда на Закона за акцизите и данъчните складове или копие на удостоверение за регистрация съгласно чл. 56 от същия закон.“

Предложението конкретизира минимално кои документи следва да се приложат по точката, както е в чл. 63, ал. 3, т. 15.