Обществени консултации

Проект на Закон за виното и спиртните напитки

 

 

Предлаганият проект отменя действащия до сега Закон за виното и спиртните напитки. Проектът на нов ЗВСН ще регулира цялата материя, която в момента е регламентирана в голям брой подзаконови нормативни актове.

С приемането му се очаква да се гарантира безпрепятственото провеждане на политиката в лозаро-винарския сектор, производствения потенциал и контрола по спазването й, както и в областта на спиртните напитки. 

Предвид натрупания опит е целесъобразно основно да се промени режимът, прилаган по отношение на лозаро-винарския сектор с оглед постигане на следните цели:

1.     Повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите;

2.     Възвръщане на старите пазари и спечелване на нови в рамките на територията на Република България и навсякъде по света;

3.     Създаване на лозаро-винарски режим, почиващ на ясни, прости и ефикасни правила, подсигуряващи равновесие между търсенето и предлагането;

4.     Продължаване на практиката да се предоставят права на презасаждане, когато производителите поемат ангажимента да изкоренят еднакви по размер площи, засадени с лозя, тъй като нетното въздействие на подобни насаждения върху производството клони към нулата;

5.     Използване на референтни методи за изотопен анализ, като се улесни интерпретирането на резултатите от подобни анализи.

За по-добро управление на лозаро-винарския потенциал е желателно държавите-членки да представят на Комисията опис на своя производствен потенциал. Съдържащата се в него информация следва да се основава на информацията в лозарския регистър, който следва да се запази и редовно актуализира.

Използването на компютризирани процедури постепенно измества ръчното въвеждане на данни в различните области на административната дейност. Поради това е предвидена възможност да се прилагат компютризирани и електронни процедури при използването на задължителните декларации, обработката на дневниците за енологичните манипулации и всички други документи приложими към досиетата на гроздопроизводителите и производствените досиета на винопроизводителите. Предвидено е още лозаро-винарските продукти да се допускат за обръщение единствено с официално одобрен придружителен документ.

Продуктите от лозаро-винарския сектор следва да се произвеждат в съответствие с определени правила относно енологичните практики и ограничения, които да гарантират, че се отговаря на съображенията, свързани с общественото здраве, и на очакванията на потребителите по отношение на качеството и производствените методи.

Новият ЗВСН въвежда забрана за купажиране на вино с произход от трета държава с вино, произведено в Общността, както и купажирането между вина с произход от трети държави. Също така, на територията на Общността следва да не се позволява превръщането във вино или добавянето към вино на някои видове гроздова мъст, гроздов сок и прясно грозде с произход от трети държави.

На следващо място е важно използването на референтни методи за изотопен анализ, което от своя страна ще осигури по-ефективен контрол на обогатяването на лозаро-винарските продукти или откриването на добавянето на вода към такива продукти, или във връзка с резултатите от анализа на други изотопни характеристики на такива продукти, ще помогне да се провери съответствието с произхода, посочен в тяхното наименование.

Предвидените санкциите в административнонаказателните разпоредби са съобразени изцяло с възможностите на производителите, за да се постигне превъзпитание и превенция, с цел събираемост и защита на потребителите.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма осъществява държавната политика по отношение на производството на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход и на спиртните напитки.

 В текста на новия Закон правилата за производство, техническите определения, означаването, представянето и етикетирането на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход и спиртни напитки са изцяло хармонизирани с изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета. Приемат се и някои по-строги правила от тези, определени в Регламента.

За целите на българските производители и потребители, съобразно наложени добри традиционни практики, този закон установява специфични определения и изисквания за ракия, мастика, както и дестилатите за тяхното производство. Тези определения подчертават традиционния характер на българските напитки и по-специално на ракията. Разписани са правила за производство на спиртни напитки с географско указание. Конкретизирани са контролните органи при производството и търговията на дребно със спиртни напитки. Намален е броят на дневниците, които производителите водят, и в които вписват данни за автентичността, произхода, категорията на стоките и извършените производствени манипулации. Включени са текстове, регулиращи вноса и износа на спиртни напитки в трети страни, което в още по-голяма степен ще защити българските и чуждестранните потребители. Детайлизирани са административнонаказателните разпоредби.

В Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се води регистър на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртните напитки. Контролът върху производството им се осъществява от длъжностни лица, оправомощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В законопроекта се уреждат правилата за регистриране и заличаване от регистъра на производителите и правомощията на контролните органи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата на откриване: 19.10.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари