Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Правилника за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски”, приет с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2013 г.)

Действащият Правилник за устройството и дейността на на Военна академия "Георги Стойков Раковски” е приет от Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната, съгласувано с министъра на образованието и науката в изпълнение на чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г., изм. бр. 16 от 2010 г. и бр. 68 от 2013 г.) С последното  изменение на тази разпоредба (обн. ДВ бр. 98 от 2016 г.) обаче се предвиди, че правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища, научните организации и на професионалните сержантски (страшински) колежи се издават от министъра на отбраната.

В Министерството на отбраната е изготвен нов проект на правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски”, който е съобразен с измененията в законовата уредба, в т.ч. с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав на Република България и правилника за неговото прилагане. Отчетено и Решението на Народно събрание от 25.04.2018 г. (обн. в ДВ бр. 37 от 04.05.2018 г.) за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование.

Предвид изложеното се предлага отмяна на действащия Правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски”, приет с Постановление № 187 на Министерския съвет 2013 г., като вместо него в съответствие с действащата редакция на разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ще бъде издаден правилник от министъра на отбраната.

Към проекта на постановление е приложена финансова обосновка съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите.

С проекта не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на постановление и докладът към него и оценката на въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерство на отбраната и на Портала за обществени консултации за 14 дни, тъй като отмяната на действащия правилник следва да се извърши от 15.05.2019 г., с оглед предвиденото влизане в сила на новия Правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски” от посочената дата.

Документите относно проекта на постановление са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища са отразени съгласно приложената справка.


Дата на откриване: 18.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 2.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари