Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗИДЗОВСРБ) (обн., ДВ, бр. 98 от 2016 г.) се измени реда за приемане на правилниците за устройството и дейността на висшите военни училища. След промяната на чл. 95, ал. 1 от закона, устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ следва да се определят с правилник на министъра на отбраната. В тази връзка е подготвен изцяло нов акт от министъра на отбраната.
 
С настоящия правилник се синхронизират правилата, уреждащи дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ с настъпилите промени в нормативната уредба, които пряко касаят Академията, в това число със Закона за развитието на академичния състав и правилника за неговото прилагане, както и с приетите с Решение на Народното събрание изменения в Решение на Народното събрание от 28.02.2001 г. за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и със Закона за висшето образование /обн. в ДВ бр. 37 от 2018 г./.
Налага се и прецизиране на част от разпоредбите, които касаят правомощията на органите на управление на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, правата и задълженията на слушателите и другите обучаеми.
Предвид изискванията на Закона за развитието на академичния състав и влезлите в сила нови процедури в Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав, които засягат пряко развитието на академичния състав на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, следва във възможно най-кратък срок да влезе в сила новият Правилник за устройство и дейността на академията. Необходимо е и синхронизиране на другите правилници на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, приети на основание чл. 37 от Закона за висшето образование с новия Правилник за устройството и дейността на академията.
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на Правилник за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ се публикува за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната в 14-дневен срок. Това се налага предвид изискването на § 43 от Закона за развитието на академичния състав. В срок до 6 месеца от влизането в сила на Закона за развитие на академичния състав, висшите училища и научните организации привеждат своите правилници в съответствие с изискванията на закона и с правилника за прилагането му.


Дата на откриване: 18.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 2.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари