Обществени консултации

Проект на Наредба за подготовка и представяне на искания до ЕК относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на ...

 

С проекта се предвижда отмяна на Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица (обн., ДВ, бр. 79 от 2007 г.). Необходимостта от редица промени в Наредба № 16 от 2007 г. с цел синхронизирането ѝ с последните изменения в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 106 от 2018 г.), налага нейната отмяна.

С последните изменения в Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз базата данни на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения и на храни с традиционно специфичен характер, както и базата данни на лицата, които осъществяват контрол за съответствие със спецификацията на тези продукти, се заменят с публичен регистър на тези производители и на контролиращите лица. Това налага замяната на тези наименования в проекта на наредба, включително и в наименованието ѝ. Синхронизират се и сроковете за информиране на компетентното звено в Министерството на земеделието, храните и горите при промяна във вписаните обстоятелства при производителите и контролиращите лица.

С проекта на наредба се улеснява процедурата по вписване и заличаване на производителите в регистъра на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения и на храни с традиционно специфичен характер чрез публикуването на образци на заявления – Приложение № 6 и № 7. Контролиращото лице трябва да предоставя на производителя сертификат за съответствие на продукта с неговата спецификация след вписването на производителя в регистъра на производителите, тъй като до момента в редки случаи този сертификат се издаваше и преди вписването на производителя в съответния регистър. При смяна на контролиращо лице, предходното контролиращо лице е длъжно да предостави на новото контролиращото лице копие на контролните листа от извършените проверки при производителя за предходната година и копие на сертификата за съответствие на производителя.

Със заключителните разпоредби към проекта се предлага актуализиране на термина регистри и в Наредба № 6 от 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.).

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига“,  

 Министерство на земеделието, храните и горите  

 Електронен адрес:

 pbelchev@mzh.government.bg  

 


Дата на откриване: 18.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 април 2019 г. 16:41:07 ч.
al_donchev

Оценка за въздействието?

Здравейте, 

Оценка за въздействието не е ли необходима?

Благодаря.

Лек ден.

Александър Дончев

13 май 2019 г. 08:20:00 ч.
efi

Географски означения и пчелен мед.

Новата натедба включва ли в себе си механизъм, който защитава интересите на малките производители на пчелен мед, които желаят да реализират своето производство в чужбина като такова със защитено географско означение?

Пример:

с. Маточина

- запазена марка с географско означение: “Родопски мед от с. Маточина”

- произведено количество 300кг / година.

Как точно новата наредба ще обезпечи възможността за директен износ на продукцията без преработка, без да влиза в конфликт със Закона за храните?