Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за 2019 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

Проектът на План за действие за 2019 г. е разработен в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година (НСУЦЖ), приета с РМС № 12 от 10 януари 2014 г.

Предложеният проект на План за действие за 2019 година има следните цели:

  • да посочи основните дейности и задачи, предвидени за изпълнение на политиката за учене през целия живот през 2019 година и източниците за тяхното финансиране;
  • да очертае очакваните резултати в края на годината;
  • да използва ефективно системата от индикатори за измеримост на резултатите;
  • да определи отговорните институции и организации за изпълнение на набелязаните дейности и задачи;
  • да подобри взаимодействието между институциите и организациите, отговорни за изпълнението на предвидените дейности и задачи.

В Плана са включени дейности и задачи, насочени към всички области на образованието, обучението и ученето и обхващат различни етапи от развитието на личността: предучилищното образование, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование и ученето на възрастни.

Планът за действие за 2019 година в изпълнение на НСУЦЖ е документ, който обединява усилията на заинтересованите страни, представени в състава на Националната координационна група за учене през целия живот. Чрез него се създават съвременни условия и подходяща среда за учене през целия живот в образователните и обучителните институции, на работното място, вкъщи и през свободното време.


Дата на откриване: 19.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 април 2019 г. 21:43:48 ч.
ivanmihalev

коментар

Всичко добре, обаче опитайте се да завършите втора бакалавърска или магистърска степен по държавна поръчка. Ами няма как да стане, защото Закона за висшето образование ви забранява. Ще трябва да си платите всичко по тарифите на т. нар. платено обучение. Дотук с ученето през целия живот, след като трябва да плащате 2-3-4 и повече пъти по-високи семстриални такси, сравнено с държавната поръчка.

Във връзка с горното, предлагам в Плана за действие за 2019 г. да се включи дейност по промяна на Закона за висшето образование, в посока на например частично финансиране от държавата на т. нар. платено обучение, за придобиване на втора и следващи образователно-квалификационни степени.

Може да се работи и в посока намаляване срока на обучението за втора или следваща образователно-квалификационна степен, като по закон се признават оценките от предното обучение, а не това да се оставя на благосклонността на преподавателите. Може да се приложи и схемата с магистърските степени.

Горните предложения се базират и на собствения ми опит.