Обществени консултации

Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания

Считано от 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от 01.04.2019 г. влезе в сила Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). В тази връзка е разработен проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗХУ, ведно с Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по национална програма за заетост на хората с увреждания и приложенията към нея.

 

Съгласно чл. 34 ал. 1 от ППЗХУ, министърът на труда и социалната политика утвърждава със заповед Националната програма за заетост на хората с увреждания. Нейните цели са свързани със създаването на условия за заетост на хората с увреждания, насърчаване и подпомагане на работодателите/органите по назначаване да наемат на работа хора с трайни увреждания и повишаване на тяхната пригодност за заетост. Програмата ще се финансира със средства от Държавния бюджет и се осъществява на територията на Република България.

 


Дата на откриване: 22.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 април 2019 г. 09:27:18 ч.
landstar

Вклюване на управители, ЕТ и самонаети в обхвата на Програмата!

Моля, в Националната програма изрично да бъде конкретизиран обхвата й на действие. Подробното разработване на обхвата е необходимо, тъй като без изрично да се упоменава се подразбира, че предвидените с Програмата облекчения и подпомагане са насочени единствено и само към лица, назначени на трудов договор. В този абстрактен вид на формулировката "работодател/ орган по назначаване - работно място" Програмата влиза в противоречие със собствените си основна и непосредствени цели по следните причини: налице са огромен брой хора с увреждания, които работят по договор за управление, които са еднолични търговци и работят, самонаети лица, които също плащат данъци и осигуровки, много лица с увреждания, които работят дългосрочно по граждански договори и в много случаи полагат повече работни часове от някои категории заети по трудови договори /с намален работен ден/. В частност ЗМДТ например предвижда данъчни облекчения за еднолични търговци, които са и лица с увреждания с 50% и повече, но които упражняват патентана дейност със СОБСТВЕН труд. В обобщение, налице са огромен брой трудещи се, които не са на трудов договор но полагат труд и усилия за да не лежат само в тежест на социалния и здравни бюджети на държавата. Би било крайно несправедливо и дискриминационно да бъдат изключени от обхвата на подпомагане. Нещо повече: именно тези категории лица са много по-нуждаещи се от държавно подпомагане, тъй като въпреки трайните си увреждания извършват трудова дейност на свой риск и отговорност и за своя сметка.

С уважение, Борис Кумпиков