Обществени консултации

Проект на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания

 

Правилникът е съществена част  от действащата от началото на 2019 г. нормативна уредба, която урежда сътрудничеството в областта на политиката за правата на хората с увреждания.

 

Проектът на Правилник е изготвен в изпълнение на чл. 17, ал. 7 и чл. 92, ал. 5 от Закона за хората с увреждания.

 

Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет за сътрудничество при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания. В Съвета участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

Основната цел, която се постига с проекта на Правилник, е чрез участието на представил на всяко отраслово ведомство в съвета да се задълбочи сътрудничеството при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания и да се изгради координационния подход с оглед запознаване с проблематиката в отделните области и предприетите действия за нейното преодоляване. Участието на представители на работодателските и синдикални организации, както и на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност позволява повишаване на интензитета на социалния диалог и вземане на рационални решения за оказване на адекватна социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания.

 

С разработването на проекта на Правилника се прави следващата стъпка към  съобразяване изискванията на чл. 33, т. 1 с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като се институционализира националния координационен механизъм за улесняване провеждането на свързани дейности в различни сектори и на различни равнища по отношение на областите и средствата за подкрепа за социално приобщаване на хората с увреждания.

 

В проекта на Правилник са определени условията и редът за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания, както и контролът за спазването на критериите за национална представителност, с което се изпълнява законовата делегация по чл. 92, ал. 5 от Закона за хората с увреждания.

 


Дата на откриване: 23.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари