Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители (НИД на Наредба № 4 от 2006 г. ) има за цел да актуализира и осъвремени воденето на служебния архив на частните съдебни изпълнители, в съответствие с настъпилите промени в обществените отношения и действащото законодателство. Предвижда се въвеждане на електронната форма като основно правило за водене на деловодните книги, което отразява тенденциите в разширяване на кръга на административните услуги, предоставяни по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи, включително и по отношение на лицата, осъществяващи публични функции по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление, каквито са частните съдебни изпълнители. Въведено е задължение деловодните книги на частните съдебни изпълнители да се водят в електронна форма по начин и стандарт, осигуряващи обмен на информация с държавната администрация, като за всяко вписване в тях да се генерира уникален идентификатор. Предложеното изменение на чл. 5, ал. 4 от Наредба № 4 от 2006 г. е предвидено да влезе в сила в едногодишен срок от обнародване на наредбата, за да бъде осигурена възможност за съобразяването й от частните съдебни изпълнители, които не ползват електронна система за водене на деловодните книги. Създадени са някои нови правила, осигуряващи възможност за по-продължително съхранение на внесените в архива дела и други книжа. Като резултат от прилагането на новата уредба в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. се очаква да бъдат създадени предпоставки за законосъобразно и правилно водене и съхраняване на делата, деловодните книги и другите книжа и документи, отразяващи действията на частните съдебни изпълнители в кръга на техните правомощия. По този начин се осигурява ефективност на правосъдието и върховенство на закона.


Дата на откриване: 23.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 април 2019 г. 13:45:11 ч.
НоКо

!

Допускат се грешки, но е недопустимо да не направите елементарна проверка на шаблона за доклад, за да Ви направи впечатление, че "уважаемата госпожа министър" вече е "господин".

22 май 2019 г. 21:32:12 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25486/

23 май 2019 г. 14:05:56 ч.
Reisswolf

Предложение за допълнение към ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2006 Г. ЗА СЛУЖЕБНИ

 

С настоящия коментар изразяваме съгласие със становището на БСК /Българска Стопанска Камара/ и подкрепяме така предложеното от БСК допълнение на § 1., Т. 4 (7).

с текста: „ ...,  съгласно изискванията на БДС - EN 15713:2009 год.

 

Мотиви:

Освен мотивите посочени от БСК, произтичащи от задължителното спазване на GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ) и прилагането на БДС - EN 15713:2009 год., ние – „РАЙСВОЛФ България“ АД предлагаме да се обърне внимание и на изискванията от БДС ISO/IEC 27002:2014 (ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ МЕТОДИ ЗА СИГУРНОСТ, КОДЕКС ЗА ДОБРА ПРАКТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА), т. 8.3.2. и т.11.2.7., където е описани указания за добра практика при унищожаване на активи и носители на информация.

 

Стр.28 от БДС ISO/IEC 27002:2014

8.3.2 Унищожаване на носители

Механизъм за контрол

Ненужните носители трябва да се унищожават по сигурен начин, като се използват официални процедури.

Указания за внедряване

Трябва да бъдат създадени официални процедури за сигурно унищожаване на носители, за да се намали до минимум рискът от изтичане на поверителна информация към неоторизирани лица. Процедурите за сигурно унищожаване на носители, съдържащи поверителна информация, трябва да съответстват на чувствителността на тази информация. Трябва да се вземат предвид следните въпроси:

a) носителите, съдържащи поверителна информация, трябва да бъдат съхранявани и унищожавани по сигурен начин, например чрез изгаряне или нарязване, или изтриване на данни за използване от друго приложение в организацията;

b) трябва да съществуват процедури за идентифициране на обектите, които може да изискват сигурно унищожаване;

c) може да е по-лесно да се организира събиране и сигурно унищожаване на всички носители, отколкото да се правят опити да се отделят чувствителните обекти;

d) много организации предлагат услуги за събиране и унищожаване на носители; трябва да се внимава при подбирането на подходяща външна страна с адекватни механизми за контрол и опит;

е) унищожаването на чувствителни обекти трябва да бъде записвано в дневник, за да се поддържа история на одита. Когато се събират носители за унищожаване, трябва да се вземе под внимание ефектът на натрупването, който може да причини голямо количество нечувствителна информация да стане чувствителна.

На база на горната извадка от БДС ISO/IEC 27002:2014 нашият коментар е:

  • Единствените описани последователни процедури в официално издание за сигурно унищожаване на носители на данни е разписано в БДС - EN 15713:2009 (Сигурно унищожаване на конфиденциални материали, КОДЕКС ЗА ДОБРА ПРАКТИКА).