Обществени консултации

Обществени консултации на проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия, мотиви, проект на доклад до МС, проект на доклад на председателя на АЯР, преработена частична предварителна оценка на въздействието и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Решение и документите към него можете да подадете до 27.05.2019 г. включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

 


Дата на откриване: 24.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 27.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 май 2019 г. 19:13:41 ч.
pchanev

ЗИД на ЗБИЯЕ

Направените предложения за изменение на ЗБИЯЕ в голямата си част са обосновани и мотивирани, но има и редица предложени текстове, по които липсват мотиви.

Някои от предложените изменения доби биха довели до неясноти относно тяхното прилагане от страна на предприятията.

Липсва таблица за съответствие с Директива 2013/59/Евратом, тъй като част от предложените зменения, са обвързани конкретно с изисквания на директивата.

04 май 2019 г. 19:22:19 ч.
pchanev

параграф 2

Предложената редакция на чл. 16, т. 16 се отнася единствено до "площадка", а до момента това изискване е било и за зоната за превнативни защитни мерки и за зоната за неотложни защитни мерки.

Направената редакция в която се предлага конкретните зони да бъдат заменени с "околна среда" би създала доста неясноти относно конкретния обхват на задълженията на лицата извършващи дейности в които се използва ядрена енергия.

04 май 2019 г. 19:26:35 ч.
pchanev

параграф 8

В предложеното измнение на чл. 66, ал. 2 се предвижда да отпадне участието на представител на агенцията.

За това предложение не са посочени конкретни мотиви, поради което следва да бъдат посочени такива, от които да е видно защо се предлага такова изменение.

04 май 2019 г. 19:32:27 ч.
pchanev

параграф 9 и 10

С предложения проект се предвижда да отпадне глава шеста от ЗБИЯЕ, като част от изискванията бъдат систеватично посочени в глава осма.

При така предложените промени отпадат някои забрани и ограничения от текста, които липсват в новия текст на глава осма. Предложените изменения засягат политиките в областта на околната среда, устройство на територията и др.

Въведените забрани и ограничения с чл. 109, ал. 1 и 2, които с проекта се предвижда да отпаднат, ще създадат пропуски в цялостното законодателство, тъй като такива не са предвидени в другите специализирани закони.

Счтима, че отпадането на забрани, чието систематично място е именно в ЗБИЯЕ, тъй като касаят материята уредена с този закон, следва да бъдат предвидени в преходните и заключителни разпоредби като допълнение на съответните други закони, в случай че се приеме да отпаднат изцяло от ЗБИЯЕ.

04 май 2019 г. 19:35:37 ч.
pchanev

параграф 10

С предложеното изменение на чл. 117, ал. 1, където се въвежда изискването за "степенуван подход" следва да бъде ясно описано, предвид факта, че касае мерки за аварийно планиране, които са от компетентността на различни ведомства и организации и би създало неяснота как да бъде изпълнявано от тях.

Необходимо е да се допълни, като се укаже какво представлява този "степенуван подход" за да не се подразбира и прилага по различен начин в практиката.

04 май 2019 г. 19:43:22 ч.
pchanev

член 117, алинея 3

Предложения текст отнасящ се до лицата по ал. 1, които всъщност са лица, които осъществяват дейности по въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация ... или дейности по производство, превозване, съхранение и използване ... които представляват по своя характер физически и юридически лица (лицензианти и титуляри на разрешения) е доста неясно как точно ще се координират в Единната спасителна система съгласно Закона за защита при бедствия.

Предложената редакция, следва да бъде прецизирана, относно това за какви конкретни "действия" слева да се отнася, предвид факта, че в Закона за защита при бедствия има предвидени само "дейности". 

04 май 2019 г. 19:45:32 ч.
pchanev

параграф 12

С предложените допълнения на определения ще се постигне по-добро и ясно прилагане на изискванията на законодатеството и този подход следва да бъде поощряван и подкрепян и занапред.

04 май 2019 г. 19:52:37 ч.
pchanev

ЗИД на ЗБИЯЕ

Предложения проект за изменение и допълнение на ЗБИЯЕ с преходните и заключителните разпоредби предвижда промени в редица други закони, които са от компетентността на министъра на енергетиката и министъра на здравеопазването, като в същото време проекта е изготвен и предложен само от АЯР.

В мотивите и доклада, следва да се посочи и допълни междуведомствената съгласуваност или участието на други експерти от съответните ведомства в работната група която е изготвила проекта, с което ще се демонстрира съгласуваността на направените предложения засягащи съответните политики и компетентни органи.

Липсва и становище относно възможността Държавната агенция за метрологичен контрол, дали би успяла с наличните ресурси и финансиране да изпълни тези нови дейности и задачи.

04 май 2019 г. 19:57:29 ч.
pchanev

ДАМТН

В приложените доклади и мотиви, се съдържа единствено инфомация, че за изпълнение на дейностите по проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране, тъй като ще бъдат изпълнявани в рамките на приетия бюджет на АЯР за съответната година.

В същото време, се предвижда от дейността на АЯР да отпаднат конкретни задължения, които да преминат към Държавната агенция по метрология и технически надзор, но липсва информация дали това би довело до допълнителни разходи по бюджета на Държавната агенция по метрология и технически надзор.

Ясно е че при отпадането на конкретни задължения, не биха възникнали нови разходи за АЯР, но след като преминават към ДАМТН, то всяка нова дейност сама по себе си изисква или налага правенето на допълнителни разходи за да бъде изпълнявана от съответния орган, който е на бюджетна издръжка.

04 май 2019 г. 20:03:50 ч.
pchanev

Проект на Решение на МС

Предвид измененията засягащи дейности на министъра на енергетиката, министъра на здравеопазването, държавната агенция по метрология и технически надзор и агенцията за ядрено ргулиране, следва да се предвиди в т. 3 от законопроекта да бъде представен в народното събрание и от другите компетентни органи, освен от председателя на АЯР.

Предложените комплекси изменения засягат области на компетентност на различни ведомства, и не следва пред народното събрание да бъдат представяни само от един от компетентните органи.