Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза (oбн., ДВ, бр. 23 от 2018 г., изм., бр. 66 от 2018 г.)

МОТИВИ

за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза,  обн. ДВ. бр. 23 от 15.03.2018 г., и издаване на нова наредба

 

1. Причини:

1.1. Предстоящото приемане на нови кандидати за военна служба на вакантните места, поради което срокът за обществено обсъждане е 14 дни.

 

2. Цели:

2.1. Актуализиране на текстовете от наредба Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза в съответствие с потребността за децентрализация на дейностите по военномедицинска експертиза при провеждане конкурси за прием на военнослужещи, курсанти и резервисти.

2.2. Оптимизиране на дейността на органите на военномедицинската експертиза в зависимост от поставените задачи.

2.3. Облекчаване разходите /времеви и финансови/ на кандидатите свързани с освидетелстването им за годност от военномедицинските органи.

 

3. Финансови средства.

Чрез промените в наредбата се осигурява стабилност и предвидимост от резултатите на медицинската експертиза, което е предпоставка за правилно планиране и прогнозиране на всички произтичащи от нея последствия, включително и финансови обезщетения, които са обект на прилагане на други нормативни документи на Министерството на отбраната.

 

4. Очаквани резултати.

4.1. Намаляване на броя на отпадналите кандидати за военна служба и за  служба в доброволния резерв по финансови причини.

4.2. Увеличаване на възможностите за медицинско освидетелстване на кандидати в един времеви период.


Дата на откриване: 24.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 май 2019 г. 13:40:43 ч.
Иван Кънчев

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЕНИ

Здравейте, 
Уважаемо Министерство на отбраната! 
 
            В действащата Наредба за военномедицинска експертиза, както и в проекта на Наредба за изменение и допълнение, не съществуват изисквания за минимален БМИ (индекс на телесната маса), с изключение за охранител в НСО, шофьор на специализиран автомобил, гвардеец. Общите изисквания за минимално тегло и ръст (50 кг. за мъже и 48 кг. за жени; 150 см. и за двата пола) не са достатъчни. Така например, кандидат за военна служба на пехотна длъжност с тегло 52 кг. и  ръст 180 см. отговаря на настоящите изисквания, но е с БМИ около 16, а БМИ 16 е ниска стойност за условията на военна служба и не предполага добра боеспособност. С оглед на това, уместно е да се въведат изисквания за минимален БМИ за всички кандидати и военнослужещи, като адекватни биха били стойности около 18
Горната граница от индекс 34.99 за сухопътните войски, определена в действащата наредба, е приемлива, но е по-добре да се намали на около 32 за мъже и на около 30 за жени. Принципно, по-висок БМИ, но не прекалено много, формиран в резултат на по-голям процент мускулна маса, е добър показател. Но висок БМИ, формиран от затлъстяване, е лош показател. Затова е важно да се разграничават двете хипотези.
           В настоящия Проект е изложено намаляване на изискването за зрителна острота без корекция от 0.8 на 0.7 за отделни специалности, посочени в Приложение № 11, т. 7. 
Но, относно изискванията за цветно зрение, няма промяна. А в много държави по света дори не съществуват изисквания за цветно зрение за голяма част от бойните специалности  в техните въоръжени сили (както бях написал становище от 24.01.2018 г. на Портала за обществени консултации във връзка с приемането на Наредба за военномедицинска експертиза).

03 май 2019 г. 14:21:56 ч.
Иван Кънчев

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЕНИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Но България все още изисква кандидатите за всички бойни специалности да са преминали теста "Farnsworth lantern"("Falant"). Малка част от кандидатите, имащи нарушено цветоусещане, биха преминали теста Falant. В армията на САЩ кандидатите за летателно обучение, които не са преминали теста с псевдоизохроматичните таблици, се подлагат на теста Falant и ако го преминат са годни за летателен състав (във Флота на САЩ от няколко години насам Falant е заменен с други тестове, един от които е "CAD -тест", които допускат лека степен на аномална трихромазия за авиомедицинска годност). В армията на САЩ, кандидатите за пехотинци, артилеристи (повечето длъжности), специални сили ("Green Berets" - т.нар. "Зелени Барети"), които не са преминали псевдоизохроматичните таблици и Falant, се подлагат на трети тест - тест за разграничаване между ЯРКО ЧЕРВЕН и ЯРКО ЗЕЛЕН цвят (например теста "Ophthalmological projector"). Същото изискване за разграничаване между ярко червен и ярко зелен цвят (т.е. липса на дихромазия и монохромазия) се прилага и за кандидатите за почти всички офицерски длъжности и за висшите военни училища. В Морската пехота на САЩ (сухопътните сили, които са подчинени на Флота) обаче, за повечето бойни специалности не съществува изискване за цветоусещане и кандидатите с дихромазия могат да бъдат приети за пехота, артилерия и много други. Само за определени специалности се изисква по-високо ниво на цветоусещане.     
Във Великобритания, Канада, Южна Корея и много други държави, за сухопътните сили може да се кандидатства за повечето бойни специалности и при най-силната степен на далтонизъм.
            Какво излиза на практика: почти всички кандидати, имащи нарушено цветоусещане (т.нар. далтонизъм), не се приемат за военна служба в Българската армия за нито една бойна специалност, докато практиката в другите държави по света показва, че далтонизмът не е проблем за военната служба, той може да бъде проблем само за отделни военни специалности, а не за всички. В същия този момент обаче, кандидат с БМИ, примерно 16 или 15, се допуска да бъде приет, например за пехотинец, но с толкова нисък индекс на телесната маса неговата добра боеспособност е под въпрос. 
 
 
Моля Ви, преразгледайте отново!     
 
 
 
 
Благодаря Ви за вниманието!
 
 
 
С уважение: Иван Светославов Кънчев

03 май 2019 г. 16:57:53 ч.
Иван Кънчев

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

           В настоящия проект в параграф 12, т. 1, буква "е", тирето „- кандидатите за определени специалности, отразени в приложение № 11, т.7 са годни при зрителна острота 0.7 за всяко око без корекция, с корекция до 1.0.“

следва да се измени така:

 „- кандидатите за определени специалности, отразени в приложение № 3, т.7 са годни при зрителна острота 0.7 за всяко око без корекция, с корекция до 1.0.“

04 май 2019 г. 03:07:39 ч.
Иван Кънчев

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЕНИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Както споменах по-горе, например кандидат с нисък БМИ - 16 или 15 - може да бъде приет за пехотинец в Българската армия, но друг кандидат, който има малко по-силен далтонизъм - няма да бъде допуснат до нито една бойна специалност. Това е парадокс. Да разгледаме дори само един пример от света - нормативните актове за годност за военна служба във Великобритания: съгласно "JSP 950 Medical Policy" общото изискване е кандидатите да бъдат с BMI (body mass index - или индекс на телесната маса) от 18 до 28. Допуска се BMI до 32 за мъже и до 30 за жени, но само след допълнително измерване при определени прагове. Но "JSP 950 Medical Policy", и "AGAI, Volume 2, Chapter 78" (бившият "PULHHEEMS ADMINISTRATIVE PAMPHLET 2017") - нормативният акт за сухопътните сили, регламентират, че дори и при най-силната степен на далтонизъм (за Сухопътните сили това е степен на цветно зрение CP4 - непреминаване на нито един от тестовете за цветно зрение, т.е. дихромазия) може да се кандидатства в сухопътните сили, както за офицери, така и за войници, за по-голямата част от бойните специалности - пехотинци, членове на екипажа на танкове и бронирани машини, артилеристи, парашутисти, специални сили (британските "SAS"), както и много други. И не само във Великобритания е така...

 

 

Отново Ви благодаря за вниманието!

 

С уважение: Иван Светославов Кънчев

05 май 2019 г. 22:31:07 ч.
Иван Кънчев

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Следва да се обърне внимание на следния параграф:

§ 13. В Приложение № 3 към чл.5, ал.3, т.1, в т. 7, в редове № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 и 20, колона 3, думите „зрителна острота 0,8“ се заменят с „зрителна острота 0,7”

и да се коригират някои неточности относно редове № 3, 10 и 20.