Обществени консултации

НАРЕДБА за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности

 

Целта на предложения проект на Наредба за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности е да осигури яснота и да гарантира прецизно регламентиране на разписаните процедури. Извършените промени са в следствие на следните аргументи:

 

1.Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 6 от Закона за културното наследство, НИНКН води публичен регистър на недвижимите културни ценности, включително в електронен вид, по ред, определен в наредбата по чл. 50, ал. 2, поддържа национален документален архивен фонд, включително в електронен вид и организира информационен център. В чл. 57, ал. 3 от същия закон е регламентирано, че предварителната оценка по чл. 56, т. 3 на недвижимите културни ценности, с изключение на разкритите при спасителни теренни проучвания археологически обекти, се извършва от НИНКН въз основа на научната оценка на лицата по ал. 1 и 2, по реда на наредбата по чл. 50, ал. 2. За археологически обекти, разкрити под вода, предварителната оценка се извършва след становище на Центъра за подводна археология. В съответствие с чл. 61, ал. 5 от ЗКН,  заключителната оценка на обектите по ал. 1, 3 и 4 се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 50, ал. 2 от ЗКН. Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗКН, редът за идентифициране, деклариране и предоставяне на статут на недвижимите културни ценности се определя с наредбата по чл. 50, ал. 2, като в ал. 3 е разписано допълнително, че със същата наредба се определят и достъпът до регистъра по чл. 68, ал. 1 и подлежащите на вписване обстоятелства.

Наредбата по своя характер представлява властническо волеизявление, има регулативен характер, като правилата, които съдържа, са процесуално-правни норми, с оглед на което попада в категорията на нормативните актове по смисъла на чл. 75, ал. 1 АПК, който е издаден по прилагането на закон по смисъла на чл. 75, ал. 2 АПК. Следва да се има предвид, че последното изменение на Наредбата е с ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г. От друга страна ЗКН има множество извършени изменения след тази дата: изм. и доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г.

С ДВ, бр. 89 от 2018 г. е допълнена нормата на чл. 57, ал. 3 от ЗКН, която третира обхвата на Наредбата.

Необходимостта от гарантиране на съответствие на Наредбата с измененията, извършени в ЗКН, с оглед на очертаната нормативна рамка и прецизирането на понятия, изискват извършването на преглед на Наредбата с цел недопускане на неясно разписани процедури и актуалност спрямо действащия правен ред.

 


Дата на откриване: 25.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 25.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари