Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

С наредбата се въвеждат изискванията относно превозите на товари по шосе на Директива 2010/61/ЕС на Комисията от 2 септември 2010 година за първоначално изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 233 от 3 септември 2010 г.).
 
Правното основание за издаването на наредбата е чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. В посочената разпоредба е предвидено, че наредбата се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите.
 
 Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г., изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.; бр. 16 от 2010 г., попр., бр. 18 от 2010 г.) може да се види в Приложението.
 
 
Лице за контакти:
Стефан Павлов
Началник на отдел "Технически прегледи",
Дирекция "Пътни превозни средства и водачи"
в ИА „Автомобилна администрация”
Тел. 02/ 930 88 63


Дата на откриване: 21.10.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 3.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари