Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 г.

С предлаганото допълнение ще се осигури възможност за оперативност и гъвкавост за командироващото лице при издаване на заповеди за командировка на дългосрочно командировани лица в приемащата държава извън населеното място, в което са командировани, както и в случаите на командироване в трета държава или в изпращащата държава, като се създава правна възможност за ръководителя на ведомство да оправомощава лица за издаването на тези заповеди. За изпълнението на проекта на постановление не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет. Към проекта на Постановление е приложена финансова обосновка, съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите. С проекта на постановление не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие. В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочна командировка в чужбина, докладът към него и оценката на въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерство на отбраната и на Портала за обществени консултации за 30 дни. Документите относно проекта на Постановление за допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерски съвет от 2008 г. са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища са отразени съгласно приложената справка.


Дата на откриване: 25.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари