Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000 г.

С предлаганото изменение ще се отстрани по-неблагоприятната уредба на полагащото се месечно възнаграждение при дългосрочно командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, Българската армия и структурите напряко подчинение на министъра на отбраната по реда на НДКЧ, в сравнение с Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, и ще се въведе съответствие с чл. 214 и чл. 296 от ЗОВСРБ. Предвижда се да се въведе еднаква уредба на случаите, при които възникват права на член семейство на дългосрочно командированите служители по реда на НДКЧ и НКСЗМ, като се въведе и в НДКЧ изискване за престой 1/2 в държавата по дългосрочната командировка, което да замени настоящото изискване за престой – 2/3. С цел оперативност и гъвкавост за командироващото лице при издаване на заповеди за командировка на дългосрочно командировани лица в приемащата държава извън населеното място, в което са командировани, както и в случаите на командироване в трета държава или в изпращащата държава, се създава правна възможност за ръководителя на ведомство да оправомощава лица за издаването на тези заповеди. В съответствие с принципите на свобода на договарянето и закрила правата на потребителите, ще се предостави правото на дългосрочно командирования служител и членовете на неговото семейство да изберат по свое усмотрение дали да сключат договор за медицинска осигуровка по чл. чл.25, ал.4, 5 и 6 от НДКЧ в Република България или в приемащата държава, при условие покритието да е в приемащата държава. Смисълът на разпоредбата на чл.25, ал.9 от НДКЧ ще добие по-голяма яснота, като възможността за поемане от изпращащата администрация на разходите за неотложна животоспасяваща медицинска намеса безспорно ще се прилага спрямо всички дългосрочно командировани служители, в случай, че лимитът по ал.1 на чл.25 е недостатъчен или е надхвърлен лимитът по сключения договор за медицинска осигуровка. За изпълнението на проекта на постановление не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет. Към проекта на Постановление е приложена финансова обосновка, съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите. С проекта на постановление не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие. В изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочна командировка в чужбина, докладът към него и оценката на въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерство на отбраната и на Портала за обществени консултации за 30 дни. Документите относно проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000г. са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища са отразени съгласно приложената справка.


Дата на откриване: 25.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 май 2019 г. 12:27:41 ч.
charlie

Промяна заключителните разпоредби.

Включването на новородените деца е една положителна промяна в дискриминацията, която беше наложена от досегашните положения в наредбата. Поставянето обаче на срокове за начало на действие на тези промени, както са записани в предложените заключителни разпоредби (от 01.09.2019 г.) отново дискриминира служителите в заварено положение. 

Предлагам премахване или промяна на параграф §8 и §9 от преходните и допълнителни разпоредби, както са записани сега в проекта.