Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията

Със ЗИД на ЗТ (обн. ДВ, бр. 37 от 04.05.2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) са въведени редица мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса в режима на категоризацията на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, чрез които отпадат изискванията за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Съгласно нормата на чл. 129 от ЗТ, лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство подава заявление-декларация до съответния категоризиращ орган, която трябва да отговоря на определени изисквания – относно наименованието, начина на изписване, индивидуализиращи характеристики на търговеца и изисквания за оповестяване на канал за комуникация с потребителите, обстоятелства, свързани със данните за собствеността на обекта, когато има налична информация в Агенция по вписванията, както и описание на документите и копие от документи, които съдържат релевантна информация с оглед произнасянето на регулаторния орган. В тази връзка е необходимо, въпросите които са уредени в закона да се хармонизират съответно в описанието на процедурата за реда и начина на протичането на процеса по категоризация, чиято детайлна уредба е в подзаконовия акт. Промяна има и в детайлните изисквания към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения в контекстна на облекчаване на бизнеса и защитата на интересите на потребителите на туристически услуги.


Дата на откриване: 9.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 10.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари