Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект на Закон за изменение на Закон за стоковите борси и тържищата, в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 704/ 05.10.2018 г.

Проект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ) е изготвен в изпълнение на т. 4 от РМС № 704/05.10.2018 г. С Решение № 704 на МС от 05.10.2018 г. са одобрени Мерки за трансформация на модела на административно обслужване съгласно приложения с № 1 - 5. В т. 21 от Приложение № 1 към РМС № 704/05.10.2018 г. се предлага да се приеме Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща или пък чл. 26, ал. 2 от ЗСБТ да бъде отменен. С оглед на това с проекта на закон се изменя чл. 26, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържищата така: „За гарантиране на задълженията на страните по сключени фючърсни и опционни сделки стоковата борса създава специален клирингов механизъм като условията за действието му се регламентират в борсовия правилник на съответната стокова борса“. Освен това се отменят чл. 26, ал.3 – ал. 8 и чл. 26а. С предвидените промени се създават условия за осъществяване на реална срочна борсова търговия и отпада до сега съществуващ излишен лицензионен режим.


Дата на откриване: 15.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 май 2019 г. 12:55:28 ч.
valka69

Предложение за отпадане на регистрацията на самостоятелните обекти

А защо е необходима регистрацията на "самостоятелните обекти" за търговия на едро с храни, след като са регистрирани по чл.12 от ЗХ и подлежат на контрол от ветеринарите? И също да се казва, че трябва да издават фактури, след като за това са с регистрирани касови апарати и подлежат на контрол от НАП? Излишно обременяване на търговците и основание за събиране на поредните глоби!